Ktl-icon-tai-lieu

chuong 4 tiến độ thi công công trình đơn vị

Được đăng lên bởi Duong Vu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp

TKTCTC công trình Hồ chứa Trung bộ 1

CHƯƠNG IV : TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

4.1. Mở đầu
Kế hoạch tiến độ thi công có ý nghĩa quyết định đến tốc độ, trình tự và thời hạn
xây dựng của toàn bộ công trình. Trên cơ sở của kế hoạch tiến độ người ta thành lập
các biểu đồ nhu cầu về nguồn vật tư kỹ thuật và nhân lực. Các loại biểu đồ này cùng
với kế hoạch tiến độ là những tài liệu cơ bản phục vụ cho quy hoạch xây dựng công
trình.
4.1.1. Ý nghĩa của việc lập tiến độ
1. Nhằm đảm bảo cho trình tự, cường độ thi công đúng thời hạn.
2. Chỉ ra yêu cầu về nhân lực, vật liệu, máy móc, tiền vốn.
3. Tiến độ hợp lý thi công liên tục đem lại hiệu quả kinh tế và an toàn thi công,
đảm bảo chất lượng công trình.
4.1.2. Nguyên tắc lập tiến độ
Muốn cho kế hoạch tiến độ thi công được hợp lý ta cần phải đảm bảo các nguyên tắc
sau.
1. Tuyệt đối tuân thủ theo thời hạn thi công quy định, sự hoàn thành công trình phải
nằm trong phạm vi thời hạn thi công do quy định. Những công trình đơn vị hoặc các
hạng mục công trình cần tuân theo thời hạn quy định trong tổng tiến độ chung .
2. Phân biệt rõ công trình chủ yếu, công trình thứ yếu để tập trung nhân lực, vật lực
hoàn thành các công trình mấu chốt quyết định đến hoàn thành công trình chính đúng
thời hạn.
3. Tiến độ thi công phải ràng buộc chặt chẽ với phương án dẫn dòng thiết kế, các
điều kiện khí tượng thuỷ văn, địa chất thuỷ văn, thể hiện được sự lợi dụng những điều
kiện khách quan có lợi cho quá trình thi công công trình.
4. Tốc độ thi công và trình tự thi công đã quy định trong kế hoạch tiến độ, đều phải
thích ứng với điều kiện kỹ thuật thi công và phương pháp thi công được chọn.
5. Khi chọn phương án sắp xếp kế hoạch tiến độ cần tiến hành xem xét các mặt giảm
thấp phí tổn công trình tạm, ngăn ngừa ứ đọng vốn xây dựng để đảm bảo sử dụng vốn
hợp lý cho việc xây dựng công trình.
6. Trong thời kỳ chủ yếu thi công công trình cần phải giữ vững sự cân đối về cung
ứng nhân lực, vật liệu, các thiết bị máy móc.
7. Quá trình thi công an toàn .

SVTH. Vũ Quang Huy 51CT-TL

1

Đồ án tốt nghiệp

TKTCTC công trình Hồ chứa Trung bộ 1

4.2. Lập kế hoạch tổng tiến độ thi công công trình đơn vị
Kế hoạch tổng tiến độ được lập theo phương pháp sơ đồ đường thẳng.
Nội dung của phương pháp này là dùng các đường thẳng tỉ lệ để biểu thị công
việc có kèm theo các yếu tố kỹ thuật, nhân lực, máy móc thi công.
- Ưu điểm: Đơn giản, dễ lập, tính toán không phức tạp, việc chỉ đạo đơn giản.
- Nhược điểm: Không thể hiện được mối quan hệ giữa...
Đồ án tốt nghiệp TKTCTC công trình Hồ chứa Trung bộ 1
CHƯƠNG IV : TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
4.1. Mở đầu
Kế hoạch tiến độ thi công có ý nghĩa quyết định đến tốc độ, trình tự và thời hạn
xây dựng của toàn bộ công trình. Trên cơ sở của kế hoạch tiến độ người ta thành lập
các biểu đồ nhu cầu về nguồn vật tư kỹ thuật và nhân lực. Các loại biểu đồ này cùng
với kế hoạch tiến độ là những tài liệu cơ bản phục vụ cho quy hoạch xây dựng công
trình.
4.1.1. Ý nghĩa của việc lập tiến độ
1. Nhằm đảm bảo cho trình tự, cường độ thi công đúng thời hạn.
2. Chỉ ra yêu cầu về nhân lực, vật liệu, máy móc, tiền vốn.
3. Tiến độ hợp thi công liên tục đem lại hiệu quả kinh tế an toàn thi công,
đảm bảo chất lượng công trình.
4.1.2. Nguyên tắc lập tiến độ
Muốn cho kế hoạch tiến độ thi công được hợp lý ta cần phải đảm bảo các nguyên tắc
sau.
1. Tuyệt đối tuân thủ theo thời hạn thi công quy định, sự hoàn thành công trình phải
nằm trong phạm vi thời hạn thi công do quy định. Những công trình đơn vị hoặc các
hạng mục công trình cần tuân theo thời hạn quy định trong tổng tiến độ chung .
2. Phân biệt rõ công trình chủ yếu, công trình thứ yếu để tập trung nhân lực, vật lực
hoàn thành các công trình mấu chốt quyết định đến hoàn thành công trình chính đúng
thời hạn.
3. Tiến độ thi công phải ràng buộc chặt chẽ với phương án dẫn dòng thiết kế, các
điều kiện khí tượng thuỷ văn, địa chất thuỷ văn, thể hiện được sự lợi dụng những điều
kiện khách quan có lợi cho quá trình thi công công trình.
4. Tốc độ thi công và trình tự thi công đã quy định trong kế hoạch tiến độ, đều phải
thích ứng với điều kiện kỹ thuật thi công và phương pháp thi công được chọn.
5. Khi chọn phương án sắp xếp kế hoạch tiến độ cần tiến hành xem xét các mặt giảm
thấp phí tổn công trình tạm, ngăn ngừa ứ đọng vốn xây dựng để đảm bảo sử dụng vốn
hợp lý cho việc xây dựng công trình.
6. Trong thời kỳ chủ yếu thi công công trình cần phải giữ vững sự cân đối về cung
ứng nhân lực, vật liệu, các thiết bị máy móc.
7. Quá trình thi công an toàn .
SVTH. Vũ Quang Huy 51CT-TL
1
chuong 4 tiến độ thi công công trình đơn vị - Trang 2
chuong 4 tiến độ thi công công trình đơn vị - Người đăng: Duong Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
chuong 4 tiến độ thi công công trình đơn vị 9 10 126