Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Lập trình hệ thống: Lệnh Nhảy & Vòng lặp

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Nhảy không điều kiện: luôn luôn nhảy
• Cú pháp: JMP <Đích> ; đích: Immed16, Reg16, Mem16
JMP SHORT <Đích> ; Nhảy ngắn
JMP NEAR <Đích> ; Nhảy gần
<Đích> ; Nhảy xa
JMP FAR
• Ví dụ:

Chương 5
Lệnh Nhảy – Vòng Lập
1. Lệnh Nhảy
2. Lệnh Nhảy không điều kiện
3. Lệnh Nhảy có điều kiện
4. Lệnh so sánh: thiết lập điều kiện
5. Vòng Lập

MOV AX, 1
JMP add2

; nhảy đến lệnh có nhãn add2

add1: INC AX
JMP setAX; nhảy đến lệnh có nhãn setAX
add2: ADD AX, 2
setAX: ………
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

1. Lệnh nhảy

3

3. Nhảy có điều kiện: (ph
•
•
•
•

• Mục đích: Thay đổi thứ tự thực hiện lệnh của CPU
• Cơ chế: IP
Địa chỉ lệnh kế (Nơi nhảy đến)
• Các dạng:
- Nhảy trực tiếp: Đích là địa chỉ nơi nhảy đến
- Nhảy gián tiếp: Đích là thanh ghi/ô nhớ chứa địa chỉ
của lệnh sẽ nhảy đến
- Nhảy ngắn (short): nhảy đến lệnh trong phạm vị
-127
+128 byte so với lệnh nhảy
- Nhảy gần (near): Trong phạm vi cùng đoạn
- Nhảy xa (far): nơi nhảy đến khác đoạn với lệnh nhảy
• 2 loại: Nhảy không điều kiện và Có điều kiện

m vi nh y ng n)

Kiểm tra điều kiện (Giá trị cờ) trước khi nhảy
Nếu ĐÚNG
Nhảy đến <đích> để thực hiện lệnh
Nếu SAI
Không thi hành lệnh nhảy
Cú pháp: Jxx <Đích> ; đích: immed16, Reg16, Mem16
Start

Điều Kiện

S

ĐiềuKiện
Nhảy

Đ
Công Việc 1

Công Việc 2

End
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

2

Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

4

Lệnh so sánh => Thiết lập điều kiện

start:

• Cú pháp: CMP Trái, Phải ; Cờ ← Trái – Phải
Trái, Phải: Immed, Reg, Mem
– Nếu Trái > Phải ⇒ Trái - Phải > 0 : CF = 0 và ZF = 0
– Nếu Trái < Phải ⇒ Trái - Phải < 0 : CF = 1 và ZF = 0
– Nếu Trái = Phải ⇒ Trái - Phải = 0 : CF = 0 và ZF = 1
• Vài lệnh nhảy có điều kiện:
JB
: Nhảy nếu nhỏ hơn
(CF = 1)
JNB
: Nhảy nếu không nhỏ hơn (CF = 0)
JE
: Nhảy nếu bằng
(ZF = 1)
JNE
: Nhảy nếu không bằng
(ZF = 0)
JA
: Nhảy nếu lớn hơn
(CF=0 và ZF=0)
JNA
: Nhảy nếu không lớn hơn (CF=1 hay ZF=1)
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

AX, DSEG
DS, AX
AH, 09h
DX, msg
21h
AH, 01h
21h
AL, ‘C’
in_C

CMP
JE
JMP

AL, ‘A’
in_A
exit

in_C:

5

MOV AH, 09h
LEA DX, msgC
INT 21h
JMP start
in_A:
MOV AH, 09h
LEA DX, msgA
INT 21h
JMP start
exit:
MOV AH, 4Ch
INT
21h
CSEG
ENDS
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006
END
start

7

4. Vòng lập: for, while, do … while

Ví dụ:

• LOOP, LOOPE, LOOPZ, LOOPNE, LOOPNZ
• Cú pháp: LOOP <đích> ; đích: Immed16, Reg16, Mem16

• Viết chương trình nhận 1 ký tự từ bàn phím, sau đó:
– Nếu ký tự nhận được là ‘...
1. Lnh Nhy
2. Lnh Nhy không điu kin
3. Lnh Nhy có điều kin
4. Lnh so sánh: thiết lp điu kin
5. Vòng Lp
Chương 5
Lnh Nhy – Vòng Lp
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 2
1. Lnh nhy
Mc đích: Thay đổi th tthc hin lnh ca CPU
Cơ chế: IP Địa chlnh kế (Nơi nhy đến)
Các dng:
- Nhy trc tiếp: Đích là địa ch nơi nhảy đến
- Nhy gián tiếp: Đích là thanh ghi/ô nhcha địa ch
ca lnh snhy đến
- Nhy ngn (short): nhy đến lnh trong phm v
-127 +128 byte so vi lnh nhy
- Nhy gn (near): Trong phm vi cùng đon
- Nhy xa (far): nơi nhy đến khác đon vi lnh nhy
2 loi: Nhy không điu kin và Có điều kin
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 3
2. Nhy không điu kin: luôn luôn nhy
Cú pháp: JMP <Đích> ; đích: Immed16, Reg16, Mem16
JMP SHORT ích> ; Nhy ngn
JMP
NEAR ích> ; Nhy gn
JMP FAR ích> ; Nhy xa
Ví d:
MOV AX, 1
JMP add2 ; nhy đến lnh có nhãn add2
add1: INC AX
JMP setAX; nhy đến lnh có nhãn setAX
add2: ADD AX, 2
setAX: ………
Assembly: Chapter 5 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 4
3. Nhy có điều kin: (phm vi nhy ngn)
Kim tra điều kin (Giá trc) trước khi nhy
Nếu ĐÚNG Nhy đến <đích> để thc hin lnh
Nếu SAI Không thi hành lnh nhy
Cú pháp: Jxx <Đích> ; đích: immed16, Reg16, Mem16
Start
Điu Kin
Công Vic 1 Công Vic 2
End
Đ
S
ĐiuKin
Nhy
Chương 5: Lập trình hệ thống: Lệnh Nhảy & Vòng lặp - Trang 2
Chương 5: Lập trình hệ thống: Lệnh Nhảy & Vòng lặp - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương 5: Lập trình hệ thống: Lệnh Nhảy & Vòng lặp 9 10 183