Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6. THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
170

Chöông

6

THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT
6.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Traïm phaân phoái ngoaøi trôøi, nhaø maùy ñieän, hoaëc caùc thieát bò ñaët taäp trung,
coù theå ñöôïc baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp moät caùch khaù an toaøn baèng caùc
coät thu seùt (chöông 3). Nhöng vieäc truyeàn taûi coâng suaát töø caùc nhaø maùy vaø caùc
traïm phaân phoái ñeán caùc phuï taûi ôû xa, chuû yeáu laø baèng caùc ñöôøng daây treân
khoâng, cho neân vaãn toàn taïi khaû naêng soùng quaù ñieän aùp khí quyeån, xuaát hieän
treân caùc ñöôøng daây naøy truyeàn vaøo traïm hay nhaø maùy vaø taùc duïng leân caùc
thieát bò ñaët trong ñoù. Maø caùch ñieän trong cuûa caùc thieát bò ñieän coù ñoä beàn xung
nhoû hôn ñoä beàn ñieän xung cuûa caùch ñieän ñöôøng daây, cho neân soùng quaù ñieän
aùp khí quyeån truyeàn theo ñöôøng daây vaøo coù khaû naêng gaây phoùng ñieän xuyeân
thuûng caùch ñieän trong cuûa caùc thieát bò ñieän. Do ñoù, caàn phaûi coù nhöõng thieát bò
baûo veä thích hôïp - thieát bò choáng seùt - ñaët ôû nhöõng vò trí hôïp lyù ñeå giaûm soùng
quaù ñieän aùp truyeàn töø ñöôøng daây vaøo traïm hoaëc vaøo nhaø maùy ñieän xuoáng döôùi
trò soá nguy hieåm cho caùch ñieän cuûa thieát bò ñieän ñaët trong ñoù.
Ñeå coù theå laøm ñöôïc nhieäm vuï treân, thieát bò choáng seùt phaûi thoûa maõn caùc
yeâu caàu sau:
- Do ñaëc tính Volt-giaây cuûa caùch ñieän cuûa MBA ñieän aùp cao, thieát bò quan
troïng nhaát vaø ñaét tieàn nhaát cuûa traïm, töông ñoái baèng phaúng neân ñaëc tính Voltgiaây cuûa thieát bò choáng seùt cuõng phaûi töông ñoái baèng phaúng vaø naèm toaøn boä döôùi
ñaëc tính Volt-giaây cuûa thieát bò ñieän ñöôïc baûo veä, vôùi ñoä döï tröõ khoaûng 15÷25%.
Nhöng maët khaùc, ñieän aùp phoùng ñieän cuûa thieát bò choáng seùt cuõng khoâng ñöôïc
nhoû quaù daãn ñeán taùc ñoäng nhaàm khi coù quaù ñieän aùp noäi boä (yeâu caàu naøy ñoái
vôùi choáng seùt van coù khe hôû vaø ñieän trôû laøm vieäc baèng vilit).
- Thieát bò choáng seùt phaûi coù khaû naêng töï daäp taét nhanh choùng hoà quang
cuûa doøng ñieän taàn soá coâng nghieäp keøm theo, tröôùc khi rôle baûo veä taùc ñoäng.
Khi coù quaù ñieän aùp khí quyeån, thieát bò choáng seùt laøm vieäc ñeå taûn doøng ñieän
seùt xuoáng ñaát, nhö vaäy chaïy qua hoà quang ñoàng thôøi vôùi doøng ñieän seùt laø doøng
ñieän taàn soá coâng nghieäp, taïo neân ngaén maïch chaïm ñaát moät pha. Neáu quaù ñieän

171

aùp ñaõ chaám döùt maø hoà quang khoâng bò daäp taét kòp thôøi, coù nghóa laø keùo daøi
tình traïng chaïm ñaát thì boä phaän baûo veä rôle seõ laøm...
170
Chöông
6
THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT
6.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Traïm phaân phi ngoi trôøi, nhaø maùy ñieän, hoaëc caùc thieát ñaët taäp trung,
coù theå ñöôïc baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp moät caùch khaù an toaøn baèng caùc
coät thu seùt (chöông 3). Nhöng vieäc truyn taûi coâng suaát töø caùc nhaø maùy vaø caùc
traïm phaân phoái ñeán caùc phuï taûi ôû xa, chuû yeáu laø baèng caùc ñöôøng daây treân
khoâng, cho neân vaãn toàn taïi khaû naêng soùng quaù ñieän aùp khí quyeån, xuaát hieän
treân caùc ñöôøng daây naøy truyeàn vaøo traïm hay nhmy vaø taùc duïng leân caùc
thieát bò ñaët trong ñoù. M caùch ñieän trong cuûa caùc thieát ñieän coù ñbeàn xung
nhn ñoä beàn ñieän xung cuûa caùch ñieän ñöôøng daây, cho neân soùng quaù ñieän
p khí quyeån truyeàn theo ñöôøng daây vaøo coù khaû naêng gaây phoùng ñieän xuyeân
thuûng caùch ñieän trong cuûa caùc thieát bò ñieän. Do ñoù, caàn phaûi coù nhöõng thieát
baûo veä tch ïp - thieát chng seùt - ñaët ôû nhöõng vò t hôïp lyù ñgiaûm soùng
quñieänp truyeàn töø ñöôøng daây vaøo traïm hoaëc vaøo nhaø maùy ñieän xuoáng döôùi
trò soá nguy hieåm cho caùch ñieän cuûa thieát ñieän ñaët trong ñoù.
Ñeå coù theå laøm ñöôïc nhieäm vuï treân, thieát choáng seùt phaûi thoûa maõn caùc
yeâu caàu sau:
- Do ñaëc tính Volt-giaây cuûa caùch ñieän cuûa MBA ñieän p cao, thieát bò quan
troïng nhaát vaø ñaét tieàn nhaát ca trm, ông ñoái baèng phaúng neân ñc tính Volt-
giaây cuûa thieát choáng seùt cuõng phaûiông ñoái baèng phaúng vaø nm ton boä döôùi
ñaëc tính Volt-giaây cuûa thit ñieän ñöôïc baûo veä, vôùi ñoä döï tröõ khoaûng 15
÷
25%.
Nhöng maët khaùc, ñieän p phoùng ñieän cuûa thieát bò choáng seùt cuõng khoâng ñöôïc
nhquaù daãn ñn taùc ñoäng nhaàm khi coù quaù ñieän aùp noäi boä (yeâu caàu naøy ñoái
ùi choáng seùt van coù khe hôû vaø ñieän trôû laøm vieäc baèng vilit).
- Thieát choáng seùt phaûi coù khaû naêng ï daäp taét nhanh choùng hoà quang
cuûa doøng ñieän taàn soá coâng nghieäp keøm theo, tröôùc khi rôle baûo veä taùc ñoäng.
Khi coù quñieän p khí quyeån, thieát choáng seùt laøm vieäc ñeå taûn doøng ñieän
seùt xuoáng ñaát, nhö vy chaïy qua hoà quang ñoàng thôøi vôùi dng ñieän seùt laø doøng
ñieän taàn soá coâng nghieäp, to neân ngaén maïch chaïm ñaát mt pha. Neáu quaù ñieän
Chương 6. THIẾT BỊ CHỐNG SÉT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6. THIẾT BỊ CHỐNG SÉT - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 6. THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 9 10 803