Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7: Lập trình căn bản Con trỏ

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

CHƯƠNG VII

KIỂU CON TRỎ
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
 Khái niệm về kiểu dữ liệu “con trỏ”.
 Cách khai báo và cách sử dụng biến kiểu con trỏ.
 Mối quan hệ giữa mảng và con trỏ.

I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ
Các biến chúng ta đã biết và sử dụng trước đây đều là biến có kích thước và
kiểu dữ liệu xác định. Người ta gọi các biến kiểu này là biến tĩnh. Khi khai báo biến
tĩnh, một lượng ô nhớ cho các biến này sẽ được cấp phát mà không cần biết trong quá
trình thực thi chương trình có sử dụng hết lượng ô nhớ này hay không. Mặt khác, các
biến tĩnh dạng này sẽ tồn tại trong suốt thời gian thực thi chương trình dù có những
biến mà chương trình chỉ sử dụng 1 lần rồi bỏ.
Một số hạn chế có thể gặp phải khi sử dụng các biến tĩnh:
o Cấp phát ô nhớ dư, gây ra lãng phí ô nhớ.
o Cấp phát ô nhớ thiếu, chương trình thực thi bị lỗi.
Để tránh những hạn chế trên, ngôn ngữ C cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt
gọi là biến động với các đặc điểm sau:
o Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát sinh
lúc bắt đầu chương trình.
o Khi chạy chương trình, kích thước của biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ
được cấp phát cho biến có thể thay đổi.
o Sau khi sử dụng xong có thể giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ.
Tuy nhiên các biến động không có địa chỉ nhất định nên ta không thể truy cập
đến chúng được. Vì thế, ngôn ngữ C lại cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt nữa để
khắc phục tình trạng này, đó là biến con trỏ (pointer) với các đặc điểm:
o Biến con trỏ không chứa dữ liệu mà chỉ chứa địa chỉ của dữ liệu hay chứa
địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu.
o Kích thước của biến con trỏ không phụ thuộc vào kiểu dữ liệu, luôn có kích
thước cố định là 2 byte.

II. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN CON TRỎ
II.1. Khai báo biến con trỏ
Cú pháp: <Kiểu> * <Tên con trỏ>
Ý nghĩa: Khai báo một biến có tên là Tên con trỏ dùng để chứa địa chỉ của các
biến có kiểu Kiểu.

Trang 81

Lập trình căn bản

Ví dụ 1: Khai báo 2 biến a,b có kiểu int và 2 biến pa, pb là 2 biến con trỏ kiểu
int.
int a, b, *pa, *pb;
Ví dụ 2: Khai báo biến f kiểu float và biến pf là con trỏ float
float f, *pf;
Ghi chú: Nếu chưa muốn khai báo kiểu dữ liệu mà con trỏ ptr đang chỉ đến, ta
sử dụng:
void *ptr;
Sau đó, nếu ta muốn con trỏ ptr chỉ đến kiểu dữ liệu gì cũng được. Tác
dụng của khai báo này là chỉ dành ra 2 bytes trong bộ nhớ để cấp phát cho biến con trỏ
ptr.

II.2. Các thao tác trên con trỏ
II.2.1 Gán địa chỉ của biến cho biến con trỏ
Toán tử & dùng để đ...
Lập trình căn bản
CHƯƠNG VII
KIỂU CON TRỎ
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
Khái niệm về kiểu dữ liệu “con trỏ”.
Cách khai báo và cách sử dụng biến kiểu con trỏ.
Mối quan hệ giữa mảng và con trỏ.
I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ
Các biến chúng ta đã biết sử dụng trước đây đều biến kích thưc
kiểu dữ liệuc định. Người ta gọi các biến kiểu này biến tĩnh. Khi khai báo biến
tĩnh, một lượng ô nhớ cho các biến y sẽ được cấp pt mà không cần biết trong q
trình thực thi chương trìnhsử dụng hết lượng ô nhớ này hay không. Mặt khác, các
biến tĩnh dạng này sẽ tồn tại trong suốt thời gian thực thi chương trình những
biến mà chương trình chỉ sử dụng 1 lần rồi bỏ.
Một số hạn chế có thể gặp phải khi sử dụng các biến tĩnh:
o Cấp phát ô nhớ dư, gây ra lãng phí ô nhớ.
o Cấp phát ô nhớ thiếu, chương trình thực thi bị lỗi.
Để tránh những hạn chế trên, ngôn ngữ C cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt
gọi là biến động với các đặc điểm sau:
o Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát sinh
lúc bắt đầu chương trình.
o Khi chạy chương trình, kích thước của biến, vùng nhớ địa chỉ vùng nhớ
được cấp phát cho biến có thể thay đổi.
o Sau khi sử dụng xong có thể giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ.
Tuy nhiênc biến động không địa chỉ nhất định nên ta không thể truy cập
đến chúng được.thế, ngôn ng C lại cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt nữa để
khắc phục tình trạng này, đó là biến con trỏ (pointer) với các đặc điểm:
o Biến con trỏ không chứa dữ liệu mà chỉ chứa địa chcủa d liệu hay chứa
địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu.
o Kích thước của biến con trỏ không phụ thuộc vào kiểu dữ liệu, luôn có kích
thước cố định là 2 byte.
II. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN CON TRỎ
II.1. Khai báo biến con trỏ
Cú pháp: <Kiểu> * <Tên con trỏ>
Ý nghĩa: Khai báo một biếntên Tên con trỏ dùng để chứa địa chỉ của các
biến có kiểu Kiểu.
Trang 81
Chương 7: Lập trình căn bản Con trỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7: Lập trình căn bản Con trỏ - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 7: Lập trình căn bản Con trỏ 9 10 330