Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9: Lập trình căn bản Cấu trúc

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương IX: KIỂU CẤU TRÚC
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
 Khái niệm về kiểu cấu trúc.
 Cách sử dụng kiểu cấu trúc.
 Con trỏ cấu trúc.

I. KIỂU CẤU TRÚC TRONG C
I.1 Khái niệm
Kiểu cấu trúc (Structure) là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu
khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field)
Sự khác biệt giữa kiểu cấu trúc và kiểu mảng là: các phần tử của mảng là cùng
kiểu còn các phần tử của kiểu cấu trúc có thể có kiểu khác nhau.
Hình ảnh của kiểu cấu trúc được minh họa:
1

2

3

4

5

6

7
Trường

Đây là cấu trúc có 7 trường
Còn kiểu mảng có dạng:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14
Phần tử

Đây là mảng có 15 phần tử

I.2 Định nghĩa kiểu cấu trúc
Cách 1:
struct <Tên cấu trúc>
{
<Kiểu> <Trường 1> ;
<Kiểu> <Trường 2> ;
……..
<Kiểu> <Trường n>;
};
Cách 2: Sử dụng từ khóa typedef để định nghĩa kiểu:
typedef struct
{
<Kiểu> <Trường 1> ;
<Kiểu> <Trường 2> ;
……..
<Kiểu> <Trường n>;
} <Tên cấu trúc>;
Trang 98

Lập trình căn bản

Trong đó:
- <Tên cấu trúc>: là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu; tên
này mang ý nghĩa sẽ là tên kiểu cấu trúc.
- <Kiểu> <Trường i> (i=1..n): mỗi trường trong cấu trúc có dữ liệu thuộc kiểu
gì (tên của trường phải là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu).
Ví dụ 1: Để quản lý ngày, tháng, năm của một ngày trong năm ta có thể khai
báo kiểu cấu trúc gồm 3 thông tin: ngày, tháng, năm.
typedef struct
{
unsigned char Ngay;
unsigned
char
Thang;
unsigned int Nam;
} NgayThang;

struct NgayThang
{
unsigned char Ngay;
unsigned char Thang;
unsigned int Nam;
};

Ví dụ 2: Mỗi sinh viên cần được quản lý bởi các thông tin: mã số sinh viên, họ
tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú. Lúc này ta có thể khai báo một
struct gồm các thông tin trên.
struct SinhVien
{
char MSSV[10];
char HoTen[40];
struct
NgayThang
NgaySinh;
int Phai;
char DiaChi[40];
};

typedef struct
{
char MSSV[10];
char HoTen[40];
NgayThang NgaySinh;
int Phai;
char
DiaChi[40];
} SinhVien;

I.3 Khai báo biến cấu trúc
Việc khai báo biến cấu trúc cũng tương tự như khai báo biến thuộc kiểu dữ liệu
chuẩn.
Cú pháp:
- Đối với cấu trúc được định nghĩa theo cách 1:
struct <Tên cấu trúc> <Biến 1> [, <Biến 2>…];
- Đối với các cấu trúc được định nghĩa theo cách 2:
<Tên cấu trúc> <Biến 1> [, <Biến 2>…];
Ví dụ: Khai báo biến NgaySinh có kiểu cấu trúc NgayThang; biến SV có kiểu
cấu trúc SinhVien.
struct
NgayThang
NgaySinh;
struct SinhVien SV;

NgayThang NgaySinh;
SinhVien SV;

II. CÁC...
Lập trình căn bản
Chương IX: KIỂU CẤU TRÚC
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
Khái niệm về kiểu cấu trúc.
Cách sử dụng kiểu cấu trúc.
Con trỏ cấu trúc.
I. KIỂU CẤU TRÚC TRONG C
I.1 Khái niệm
Kiểu cấu trúc (Structure) kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần kiểu
khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field)
Sự khác biệt giữa kiểu cấu trúc kiểu mảng là: các phần tử của mảng cùng
kiểu còn các phần tử của kiểu cấu trúc có thể có kiểu khác nhau.
Hình ảnh của kiểu cấu trúc được minh họa:
1 2 3 4 5 6 7
Đây là cấu trúc có 7 trường
Còn kiểu mảng có dạng:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đây là mảng có 15 phần tử
I.2 Định nghĩa kiểu cấu trúc
Cách 1:
struct <Tên cấu trúc>
{
<Kiểu> <Trường 1>;
<Kiểu> <Trường 2>;
……..
<Kiểu> <Trường n>;
};
Cách 2: Sử dụng từ khóa typedef để định nghĩa kiểu:
typedef struct
{
<Kiểu> <Trường 1>;
<Kiểu> <Trường 2>;
……..
<Kiểu> <Trường n>;
} <Tên cấu trúc>;
Trang 98
Trường
Phần tử
Chương 9: Lập trình căn bản Cấu trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9: Lập trình căn bản Cấu trúc - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 9: Lập trình căn bản Cấu trúc 9 10 770