Ktl-icon-tai-lieu

Chương II: Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

Được đăng lên bởi phamtue39
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II: Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler

Chương II: LẬP TRÌNH CHO PIC DÙNG C
COMPILER
I. GIỚI THIỆU PIC C COMPILER:
1. Giới Thiệu PIC C Compiler:
PIC C compiler là ngôn ngữ lập trình cấp cao cho PIC được viết trên nền C. chương trình
viết trên PIC C tuân thủ theo cấu trúc của ngôn ngữ lập trình C. Trình biên dịch của PIC C
compiler sẽ chuyển chương trình theo chuẩn của C thành dạng chương trình theo mã Hexa
(file.hex) để nạp vào bộ nhớ của PIC. Quá trình chuyển đổi được minh hoạ như hình 2.1.

File.c
(Chương
trình viết
cho PIC
dưới dạng
C)

Biên dịch

File.hex
(Chương
trình dưới
dạng mã
hex để nạp
cho PIC)

Thiết bị
lập trình

Hình 2.1 Quá trình lập trình, biên dịch và nạp cho PIC
PIC C compiler gồm có 3 phần riêng biệt là PCB, PCM và PCH. PCB dùng cho họ MCU
với bộ lệnh 12 bit, PCM dùng cho họ MCU với bộ lệnh 14 bit và PCH dùng cho họ MCU với bộ
lệnh 16 và 18 bit. Mỗi phần khác nhau trong PIC C compiler chỉ dùng được cho họ MCU tương
ứng mà không cho phép dùng chung (Ví dụ không thể dùng PCM hoặc PCH cho họ MCU 12 bit
được mà chỉ có thể dùng PCB cho MCU 12 bit).
2. Cài Đặt Và Sử Dụng PIC C Compiler:
a. Cài đặt PIC C compiler:
Để cài đặt PIC C compiler, bạn phải có đĩa CD chứa software PCW. Phần mềm này có thể
download trên mạng ở địa chỉ . Khi có đĩa CD software, việc cài đặt PIC C compiler được thực
hiện theo các bước sau:
- Từ Start menu -> chọn run -> chọn browse -> chọn thư mục PCW -> chọn setupPCW -> click
OK. Khi đó xuất hiện cửa sổ welcome.
- Trên cửa sổ Welcome, click chuột vào nút Next, sau khi click Next, cửa sổ Software License
Agreement sẽ xuất hiện, click nút nhấn Yes.
- Trong của sổ Readme information, click nút nhấn Next.
Trang 50

Chương II: Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
- Sau khi click Next trong cửa sổ Readme information, của sổ Choose Destination Location sẽ
xuất hiện. Thư mục mặc nhiên để cài đặt PIC C compiler là c:\Program files\PICC. Ta có thể thay
đổi thư mục cài đặt PCW bằng cách chọn nút Browse và chỉ đường dẫn tới thư mục hoặc ổ đĩa
cần cài đặt, nếu muốn để ở thư mục mặc nhiên, click nút nhấn Next để tiếp tục cài đặt.
- Trong cửa sổ Select Program Folder, click nút nhấn Next.
- Click nút nhấn Next tong cửa sổ Start Copying Files sau đó chờ cho quá trình setup thực hiện.
- Trong cửa sổ Select Files .crg, nhập vào tên file pcb.crg, pcm.crg hoặc pch.crg nếu muốn dùng
PIC C compiler cho MCU 12 bit, MCU 14 bit hay MCU 16, 18 bit sau đó click nút OK.
- Click nút Finish để hoàn tất việc cài đặt.
b. Sử dụng PIC C compi...
Chương II: Lp Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler
Trang 50
Chương II: LP TRÌNH CHO PIC DÙNG C
COMPILER
I. GII THIU PIC C COMPILER:
1. Gii Thiu PIC C Compiler
:
PIC C compiler là ngôn ng lp trình cp cao cho PIC được viết trên nn C. chương trình
viết trên PIC C tuân th theo cu trúc ca ngôn ng lp trình C. Trình biên dch ca PIC C
compiler s chuyn chương trình theo chun ca C thành dng chương trình theo mã Hexa
(file.hex) để np vào b nh ca PIC. Quá trình chuyn đổi được minh ho như hình 2.1.
Hình 2.1 Quá trình lp trình, biên dch và np cho PIC
PIC C compiler gm có 3 phn riêng bi
t là PCB, PCM và PCH. PCB dùng cho h MCU
vi b lnh 12 bit, PCM dùng cho h MCU vi b lnh 14 bit và PCH dùng cho h MCU vi b
lnh 16 và 18 bit. Mi phn khác nhau trong PIC C compiler ch dùng được cho h MCU tương
ng mà không cho phép dùng chung (Ví d không th dùng PCM hoc PCH cho h MCU 12 bit
được mà ch có thng PCB cho MCU 12 bit).
2. Cài Đặt Và S Dng PIC C Compiler
:
a. Cài đặt PIC C compiler
:
Để cài đặt PIC C compiler, bn phi có đĩa CD cha software PCW. Phn mm này có th
download trên mng địa ch . Khi có đĩa CD software, vic cài đặt PIC C compiler được thc
hin theo các bước sau:
- T Start menu -> chn run -> chn browse -> chn thư mc PCW -> chn setupPCW -> click
OK. Khi đó xut hin ca s welcome.
- Trên ca s Welcome, click chut vào nút Next
, sau khi click Next, ca s Software License
Agreement s xut hin, click nút nhn Yes.
- Trong ca s Readme information, click nút nhn Next
.
File.c
(Chương
trình viết
cho PIC
dưới dng
C)
Biên dch
File.hex
(Chương
trình dưới
dng mã
hex để np
cho PIC)
Thiết b
lp trình
Chương II: Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương II: Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler - Người đăng: phamtue39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Chương II: Lập Trình Cho PIC Dùng PIC C Compiler 9 10 527