Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề công nghệ máy cnc

Được đăng lên bởi famkt92
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3197 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Chuyên đề công nghệ CNC

GVHD: T.s. Nguyễn Hồng Sơn

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................ 1
A. Tổng quan về Máy gia công CNC.....................................................................................3
I. NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY CNC .....................................3
II. KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA MÁY CNC .........................................................................4
B. Kết cấu phần Cơ khí .........................................................................................................5
I. THÂN MÁY VÀ ĐẾ MÁY ........................................................................................... 5
II. BÀN MÁY_BÀN XOAY............................................................................................. 5
III. CỤM TRỤC CHÍNH................................................................................................. 10
3.1. Nguồn động lực điều khiển trục chính................................................................... 10
3.2. Các dạng điều khiển trục chính ............................................................................. 10
IV. BĂNG DẪN HƯỚNG .............................................................................................. 11
V. TRỤC VÍT ME ĐAI ỐC BI........................................................................................ 11
5.1. Giới thiệu chung ................................................................................................... 11
5.2. Kết cấu bộ truyền vít me đai ốc bi......................................................................... 12
VI. Ổ TÍCH DỤNG CỤ................................................................................................... 15
VII. CÁC XÍCH ĐỘNG CỦA MÁY CNC ...................................................................... 16
C. Kết cấu phần điều khiển.................................................................................................. 18
I. CÁC CỤM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH TRÊN MÁY CNC................................................. 18
1.1. Cụm điều khiển máy MCU (Machine Control Unit).............................................. 18
1.2. Cụm dẫn động (Driving Unit) ............................................................................... 18
II. CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ TRÊN MÁY CNC................................................................. 19
2.1. Động cơ 1 chiều...........................
Chuyên đề công nghệ CNC GVHD: T.s. Nguyễn Hồng Sơn
Nhóm Sinh viên thc hin: Nhóm 2 Lp: Cơ đin t K45
- 1 -
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................1
A. Tổng quan về Máy gia công CNC.....................................................................................3
I. NHỮNG NÉT CƠ BẢN VMÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY CNC.....................................3
II. KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA MÁY CNC .........................................................................4
B. Kết cấu phần Cơ khí .........................................................................................................5
I. THÂN MÁY VÀ ĐẾ MÁY ...........................................................................................5
II. BÀN MÁY_BÀN XOAY.............................................................................................5
III. CỤM TRỤC CHÍNH.................................................................................................10
3.1. Ngun động lực điều khiển trục chính...................................................................10
3.2. Các dạng điều khin trục chính.............................................................................10
IV. BĂNG DẪN HƯỚNG ..............................................................................................11
V. TRỤC VÍT ME ĐAI ỐC BI........................................................................................11
5.1. Giới thiệu chung...................................................................................................11
5.2. Kết cấu bộ truyền vít me đai ốc bi.........................................................................12
VI. TÍCH DỤNG CỤ...................................................................................................15
VII. CÁC XÍCH ĐỘNG CỦA MÁY CNC ......................................................................16
C. Kết cấu phần điều khiển..................................................................................................18
I. CÁC CỤM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH TRÊN MÁY CNC.................................................18
1.1. Cụm điều khiển máy MCU (Machine Control Unit)..............................................18
1.2. Cụm dẫn động (Driving Unit) ...............................................................................18
II. CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ TRÊN MÁY CNC.................................................................19
2.1. Động cơ 1 chiều....................................................................................................19
2.2. Động cơ xoay chiều ..............................................................................................19
2.3. Động cơ bước.......................................................................................................19
2.4. Động cơ servo.......................................................................................................20
2.5. Động cơ servo thy lực.........................................................................................24
III. ENCODER................................................................................................................25
Chuyên đề công nghệ máy cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề công nghệ máy cnc - Người đăng: famkt92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chuyên đề công nghệ máy cnc 9 10 526