Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU THỦY

Được đăng lên bởi ngocson-dta52dh2
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU THỦY

Chuyên đề: Công nghệ sửa chữa tàu thủy Page 1
Biên soạn: Vũ Văn Tuyển (Email: tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn / Mobile: 0904.636.770)

Chương 1: Đại cương về sửa chữa tàu thuỷ
Cđ 1.1. Lập kế hoạch cho sửa chữa, bảo dưỡng tàu
* Nội dung
- Mục đích của kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng tàu
- Căn cứu để lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng tàu
- Lập sơ đổ bảo quản, bảo dưỡng tàu
* Tham khảo
1. Bài giảng “Công nghệ sửa chữa tàu thủy” (Mã HP: 23214) - Ths. Nguyễn Văn
Hân, Ths. Vũ Minh Ngọc - Khoa Đóng tàu
2. Bài giảng “Bảo dưỡng tàu thủy” (Mã HP: 23231) - Ths. Nguyễn Gia Thắng, Ths.
Vũ Văn Tuyển - Khoa Đóng tàu
3. Giáo trình “Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy” - Nguyễn Mai Lâm
4. Giáo trình “Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thủy” - Ths. Mtr. Võ Đình
Phi, Ths. Mtr. Nguyễn Bá Mươi, Ths. Mtr. Nguyễn Xuân Hùng - Khoa Máy tàu
thủy
Cđ 1.2. Lập qui trình đưa tàu vào âu (ụ nổi) để sửa chữa
* Nội dung
- Công tác chuẩn bị trước khi đưa tàu vào âu tàu / ụ nổi
- Quy trình đưa tàu vào âu tàu / ụ nổi
- Quy định về an toàn khi tiến hành đưa tàu vào âu tàu / ụ nổi
* Tham khảo
1. Bài giảng “Công nghệ sửa chữa tàu thủy” (Mã HP: 23214) - Ths. Nguyễn Văn
Hân, Ths. Vũ Minh Ngọc - Khoa Đóng tàu
2. Bài giảng “Công nghệ đóng mới A2” (Mã HP: 23212) - Ths. Nguyễn Văn Hân Khoa Đóng tàu
3. Giáo trình “Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy” - Nguyễn Mai Lâm
4. Tìm hiểu thiết bị hạ thủy tại cơ sở đóng tàu (âu tàu / ụ nổi)
Chương 2. Xác định trạng thái kĩ thuật của kết cấu thân tàu
Cđ 2. Tìm hiểu các tiêu chuẩn áp dụng trong đóng mới và sửa chữa tàu thủy
* Nội dung
- Các tiêu chuẩn (đóng mới, sửa chữa, sơn, làm sạch …)
- Nội dung và phạm vi áp dụng của từng tiêu chuẩn
* Tham khảo
- Tìm hiểu tiêu chuẩn của các tổ chức đăng kiểm và tổ chức hàng hải trong nước
cũng như trên thế giới

Chuyên đề: Công nghệ sửa chữa tàu thủy Page 2
Biên soạn: Vũ Văn Tuyển (Email: tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn / Mobile: 0904.636.770)

Chương 3. Sửa chữa kết cấu thân tàu
Cđ 3. Lập qui trình sửa chữa hư hỏng kết cấu thân tàu
* Nội dung
- Chuẩn bị cho sửa chữa hư hỏng kết cấu thân tàu
- Khảo sát, đánh giá hư hỏng
- Lập phương án sửa chữa hư hỏng
- Lập quy trình sửa chữa hư hỏng
- Dự toán giá thành sửa chữa hư hỏng
* Tham khảo
1. Bài giảng “Công nghệ sửa chữa tàu thủy” (Mã HP: 23214) - Ths. Nguyễn Văn
Hân, Ths. Vũ Minh Ngọc - Khoa Đóng tàu
2. Giáo trình “Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy” - Nguyễn Mai Lâm
3. Giáo trình “Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thủy” - Ths. Mtr. Võ Đình
Phi, Ths. Mtr. Nguyễn Bá...
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU THỦY
Chuyên đề: Công nghệ sửa chữa tàu thủy Page 1
Biên soạn: Vũ Văn Tuyển (Email: tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn / Mobile: 0904.636.770)
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU THỦY - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU THỦY - Người đăng: ngocson-dta52dh2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA TÀU THỦY 9 10 626