Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA

Được đăng lên bởi Ngọc Thân
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

1

CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA
1. Truyền tải điện năng không dùng máy biến áp.
*Sơ đồ truyền tải điện thực tế:
h
Rd/2

.A

Máy
phát
điện

.

U
P

UTT
PTT

B

*Sơ đồ lý thuyết:
A
.

Rd

Thiết
bị tiêu
thụ
điện

Rd/2

.

Thiết bị tiêu thụ
điện

B.

UTT

URd
U

a, Các điện áp:
U: Điện áp nơi bắt đầu truyên tải điện, U=Umáy phát điện
UTT: Điện áp nơi tiêu thụ, UTT=Ucác thiết bị điện
URd: Điện áp trên điện trở của dây dẫn (độ giảm áp trên đường dây) URd= RdI (
Rd  

l
2h

)
S
S

*Giản đồ vecto:

r
U TT

j
O

r
U

TT



r
U Rd

r
I

2
2
 2U Rd U TT cosj TT hoặc
U TT
 U 2Rd  U 2  2U Rd Ucosj
*Liên hệ: U 2  U 2Rd  U TT
Nếu đề cho các hệ số công suất là 1, hoặc các điện áp cùng pha với dòng điện thì ta có liên
hệ: U  U Rd  U TT
b, Các công suất
P=UIcos : Công suất nơi phát, cũng là công suất của toàn bộ mạch truyền tải điện.
cos : là hệ số công suất của toàn mạch truyền tải điện.

PRd  U Rd I  R d I 2 =
GV: ĐẶNG VĂN THÂN

R d P2
: Là công suất hao phí trên đường dây.
U 2 cos 2 j
THPT B NGHĨA HƯNG

CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

PTT  U TT Icosj

cosTT

2

: Là công suất nơi tiêu thụ, cũng là công suất có ích.
: là hệ số công suất nơi tiêu thụ điện.
TT

*Liên hệ: P  PRd  PTT
Nếu nơi phát điện có n máy phát ( n tổ máy) thì P  nP0
Nếu nơi tiêu thụ điện có m thiết bị điện hoặc m hộ gia đình thì PTT  mP0TT
Nếu dây siêu dẫn hoặc máy phát điện đặt tại nơi tiêu thụ điện thì PRd  0  P  PTT
c, Tỉ lệ hao phí điện năng và hiệu suất truyền tải điện.
R P

P

d
TT
Hiệu suất: H  P  1  U 2cos 2 j

PRd

RdP

Tỉ lệ hao phí điện năng: P  U 2cos 2 j  1  H
*Liên hệ: Tỉ lệ hao phí điện năng + Hiệu suất = 1
2. Truyền tải điện năng sử dụng máy biến áp.
Máy
phát
điện

Rd/2

. . A

Máy tăng áp

U2=U
P

U1

Máy hạ áp

. .

UTT=

. .

N1  N 2B

PTT

Rd/2

U
. .

Thiết
' bị tiêu
2 thụ
điện

N1'  N '2

*Trên máy tăng áp:
U1=Umáy phát điện
U2 N2

U1 N1

Trong các công thức trên (mục 1) ta thay U=U2
*Trên máy hạ áp:
U '2 =Ucác thiết bị điện
U '2
U '1



N '2
N '1

Trong các công thức trên (mục 1) ta thay U TT  U1'

BÀI TẬP VẬN DỤNG

GV: ĐẶNG VĂN THÂN

THPT B NGHĨA HƯNG

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA

3

1. Truyền tải điện năng không dùng máy biến áp.
Caâu 1:Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền
đi 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ng...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀCHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA 1 
CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA
1. Truyền tải điện năng không dùng máy biến áp.
*Sơ đồ truyền tải điện thực tế:
*Sơ đồ lý thuyết:
a, Các điện áp:








 !"#$%&'()'#*


+%
,
d
l h
R
S S
*
*Giản đồ vecto:
*Liên hệ:
, , ,
    
, osj
-.
, , ,
  
, osj
/0-123'14567-.8'"9:;'<"=5

 
b, Các công suất
>+-1?3'14@'563'14!"-6&A0B
-1là hệ số công suất của toàn mạch truyền tải điện.
,
 
> + +
,
, ,
>
os j
C63'14"-D()'#B
GV: ĐẶNG VĂN THÂN THPT B NGHĨA HƯNG
E


F


.
.
.

r
G
+
r

r
r

j
H






I,
I,
F
E

>
>

.
.
CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA - Người đăng: Ngọc Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MỘT PHA ĐI XA 9 10 141