Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

Được đăng lên bởi xgame2006
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG
MÁY CẮT KIM LOẠI
( Maùy chuyeån ñoäng tròn )

- 2006 -

3

CHÖÔNG I

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI
I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI
Maùy laø taát caû nhöõng coâng cuï hoaït ñoäng theo nguyeân taéc cô hoïc duøng laøm thay ñoåi
moät caùch coù yù thöùc veà hình daùng hoaëc vò trí cuûa vaät theå.
Caáu truùc, hình daùng vaø kích thöôùc cuûa maùy raát khaùc nhau. Tuyø theo ñaëc ñieåm söû
duïng cuûa noù, coù theå phaân thaønh hai nhoùm lôùn :
- Maùy duøng ñeå bieán ñoåi naêng löôïng töø daïng naøy sang daïng khaùc cho thích hôïp
vôùi vieäc söû duïng ñöôïc goïi laø maùy bieán ñoåi naêng löôïng.
- Maùy duøng ñeå thöïc hieän coâng vieäc gia coâng cô khí ñöôïc goïi laø maùy coâng cuï.
Nhöõng maùy coâng cuï duøng ñeå bieán ñoåi hình daùng cuûa caùc vaät theå kim loaïi baèng
caùch laáy ñi moät phaàn theå tích treân vaät theå aáy vôùi nhöõng duïng cuï vaø chuyeån ñoäng khaùc
nhau ñöôïc goïi laø maùy caét kim loaïi.
Theo tieâu chuaån Vieät Nam, maùy coâng cuï bao goàm naêm loaïi :
- Maùy caét kim loaïi.
- Maùy gia coâng goã.
- Maùy gia coâng aùp löïc.
- Maùy haøn.
- Maùy ñuùc.
Vaät theå caàn laøm bieán ñoåi hình daïng goïi laø phoâi hay chi tieát gia coâng. Phaàn theå
tích ñöôïc laáy ñi cuûa vaät theå goïi laø phoi. Duïng cuï duøng ñeå laáy phoi ra khoûi chi tieát gia
coâng goïi laø dao caét.

II. CÁC DẠNG BỀ MẶT GIA CÔNG
Bề mặt hình học của chi tiết máy rất đa dạng và chế tạo các bề mặt nầy trên các máy
cắt kim loại có rất nhiều phương pháp khác nhau. Để có thể xác định các chuyển động
cần thiết, tức là chuyển động của các cơ cấu chấp hành của máy tạo ra bề mặt đó, ngöôøi
ta thường nghiên cứu các dạng bề mặt gia công trên máy cắt kim loại. Các dạng bề mặt
thường gặp là:

II.1. Dạng trụ tròn xoay
II.1.1. Đường chuẩn là đường troøn, sinh thẳng
Thể hiện mặt trụ được hình thành do đường sinh là đường thẳng quay chung
quanh đường chuẩn là đường tròn .

4

Đường sinh

Đường chuẩn
H. I-1. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn , sinh thaúng

II.1.2. Đường chuẩn tròn sinh, gãy khúc
Đường sinh

Đường chuẩn
H. I-2. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn, ñöôøng sinh gaõy
khuùc

II.1.3 Đường chuẩn là đường troøn, sinh cong
Đường sinh

Đường chuẩn
H. I-3. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn, ñöôøng sinh cong

5

II.2 Dạng mặt phaúng
II.2.1 Đường chuẩn là đường thaúng, sinh thẳng
Đường sinh

Đường chuaån

H. I-4. Daïng beà maët phaúng, ñöôøng chuaån thaúng, ñöôøng sinh thaúng

II.2.2. Đường chuẩn là đường thaúng, sinh gãy khúc...
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG
MÁY CẮT KIM LOẠI
( Maùy chuyeån ñoäng tròn )
- 2006 -
3
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - Người đăng: xgame2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI 9 10 714