Ktl-icon-tai-lieu

Cnc

Được đăng lên bởi quanghuyrub-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAD/CAM/CNC

Tập lệnh G
G90
G91
G92
G94
G95
G96
G97
G98
G99
G41
G42
G40
G00 X.. Y.. Z..
G00 U.. V.. W..
G01 X.. Y.. Z.. F..
G01 U.. V.. W.. F..
G02 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..

G02 X.. Y.. Z.. R.. F..
G03 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..
G03 X.. Y.. Z.. R.. F..
G04 X..

G04 P..
G17
G18
G19
G20 X.. Z.. F..
G20 X.. Z.. R.. F..
G21 X..
G20 X..
G21 X(U).. Z(W).. F..
G21 X(U).. Z(W).. R.. F..
Vũ CAD - 01666751732

LỆNH G

Mô tả lệnh
Lập trình theo hệ tọa độ tuyệt đối
Lập trình theo hệ tọa độ tương đối
Đặt vị trí hệ tọa độ
Tốc độ chạy dao mm/phút
Tốc độ chạy dao mm/vòng
Tốc độ quay trục chính mm/phút
Tốc độ quay trục chính vòng/phút
Sau khi khoan đủ độ sâu sẽ trở về vị trí ban đầu
Sau khi khoan đủ độ sâu sẽ trở về mặt phẳng dịch dao
Hiệu chỉnh trái
Hiệu chỉnh phải
Xóa hiệu chỉnh
Chạy dao nhanh không cắt gọt đến điểm đích có tọa độ (X, Y, Z)
(hệ tương đối)
Nội suy đường thẳng với tốc độ tiến dao F (mm/vòng)
(hệ tương đối)
Nội suy cung tròn thuận chiều kim đồng hồ, (cung ≤ 900)
I,J,K : tọa độ tâm cung tròn được tính tương đối so với điểm đầu
cung lần lược tính theo phương X,Y,Z
X,Y,Z: tọa độ điểm cuối trên cung tròn
R: bán kính cung tròn ≤ 1800
Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ
R: bán kính cung tròn ≤ 1800
Lệnh dừng chương trình
(G99) X,P: số vòng quay cần dừng dao cuối hành trình
(G98) X,P: khoảng thời gian
X: được sử dụng dấu thập phân; X 1.0 = 1 giây, X1 = 0,001 giây
P: giá trị không được dùng dấu thập phân x đơn vị thời gian
Đơn vị thời gian dừng là 0,001 giây, P1000 = 1 giây
Chỉ có giá trị trong 1 khối lệnh
Mặt phẳng nội suy là mặt phẳng XY
Mặt phẳng nội suy là mặt phẳng ZX
Mặt phẳng nội suy là mặt phẳng ZY
Chu trình tiện dọc trục thẳng
Chu trình tiện dọc trục côn
R: kích thước gia số côn trên trục X (mm)
Sử dụng hệ mm, X1 : 0,001mm, X1.0 : 1 mm
Nếu không có dấu chấm thập phân chương trình sẽ lấy theo đơn vị
nhỏ nhất
Sử dụng hệ inch, X1 : 0,001 inch, X1.0 : 1 inch
Tiện ren thẳng
X(U).. Z(W).. : tọa độ điểm cuối đường chiều dài ren
F: bước ren
Tiện ren côn

CAD/CAM/CNC

LỆNH G

R: độ côn (chiều cao đường đối diện góc nghiêng)
G24 X(U).. Z(W).. F..
Tiện mặt đầu: tiện thẳng
X(U).. Z(W).. : tọa độ điểm giao của 2 mặt phẳng
F: tốc độ chạy dao
G24 X(U).. Z(W).. R.. F..
Tiện mặt đầu côn
R: độ côn
G22
Gọi chương trình con
G28 X.. Y.. Z..
Điểm 0 máy
G28
Gọi về chế độ góc máy
G30 X.. Y.. Z..
Điểm 0 thứ 2
G30
Gọi về chế độ góc thứ 2
G30 P3(P4) X.. Y.. Z..
Điểm gốc thứ 3, thứ 4
G30 P3(P4)
Gọi về chế độ góc thứ 3, thứ 4
X,Y,Z: chỉ ra truvj cần chạy về gốc
G33 X(U).. Z...
CAD/CAM/CNC LỆNH G
Tập lệnh G Mô tả lệnh
G90 Lập trình theo hệ tọa độ tuyệt đối
G91 Lập trình theo hệ tọa độ tương đối
G92 Đặt vị trí hệ tọa độ
G94 Tốc độ chạy dao mm/phút
G95 Tốc độ chạy dao mm/vòng
G96 Tốc độ quay trục chính mm/phút
G97 Tốc độ quay trục chính vòng/phút
G98 Sau khi khoan đủ độ sâu sẽ trở về vị trí ban đầu
G99 Sau khi khoan đủ độ sâu sẽ trở về mặt phẳng dịch dao
G41 Hiệu chỉnh trái
G42 Hiệu chỉnh phải
G40 Xóa hiệu chỉnh
G00 X.. Y.. Z.. Chạy dao nhanh không cắt gọt đến điểm đích có tọa độ (X, Y, Z)
G00 U.. V.. W.. (hệ tương đối)
G01 X.. Y.. Z.. F.. Nội suy đường thẳng với tốc độ tiến dao F (mm/vòng)
G01 U.. V.. W.. F.. (hệ tương đối)
G02 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F.. Nội suy cung tròn thuận chiều kim đồng hồ, (cung
90
0
)
I,J,K : tọa độ tâm cung tròn được tính tương đối so với điểm đầu
cung lần lược tính theo phương X,Y,Z
X,Y,Z: tọa độ điểm cuối trên cung tròn
G02 X.. Y.. Z.. R.. F.. R: bán kính cung tròn
180
0
G03 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F.. Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ
G03 X.. Y.. Z.. R.. F.. R: bán kính cung tròn
180
0
G04 X.. Lệnh dừng chương trình
(G99) X,P: số vòng quay cần dừng dao cuối hành trình
(G98) X,P: khoảng thời gian
X: được sử dụng dấu thập phân; X 1.0 = 1 giây, X1 = 0,001 giây
P: giá trị không được dùng dấu thập phân x đơn vị thời gian
G04 P.. Đơn vị thời gian dừng là 0,001 giây, P1000 = 1 giây
Chỉ có giá trị trong 1 khối lệnh
G17 Mặt phẳng nội suy là mặt phẳng XY
G18 Mặt phẳng nội suy là mặt phẳng ZX
G19 Mặt phẳng nội suy là mặt phẳng ZY
G20 X.. Z.. F.. Chu trình tiện dọc trục thẳng
G20 X.. Z.. R.. F.. Chu trình tiện dọc trục côn
R: kích thước gia số côn trên trục X (mm)
G21 X.. Sử dụng hệ mm, X1 : 0,001mm, X1.0 : 1 mm
Nếu không có dấu chấm thập phân chương trình sẽ lấy theo đơn vị
nhỏ nhất
G20 X.. Sử dụng hệ inch, X1 : 0,001 inch, X1.0 : 1 inch
G21 X(U).. Z(W).. F.. Tiện ren thẳng
X(U).. Z(W).. : tọa độ điểm cuối đường chiều dài ren
F: bước ren
G21 X(U).. Z(W).. R.. F.. Tiện ren côn
Vũ CAD - 01666751732
Cnc - Trang 2
Cnc - Người đăng: quanghuyrub-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cnc 9 10 754