Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Lien Truong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4220 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 3

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH NOX
TRONG QUÁ TRÌNH CHÁY
CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT
TRONG

3.1. Giới thiệu
NOx là tên gọi chung của oxyde nitơ gồm các chất NO, NO2 và N2O hình thành do
sự kết hợp giữa oxy và nitơ ở điều kiện nhiệt độ cao. Chất ô nhiễm này ngày càng được
quan tâm và trong một số trường hợp, nó là chất ô nhiễm chính làm giới hạn tính năng kỹ
thuật của động cơ.
Thật vậy, một trong những xu hướng nâng cao tính kinh tế của động cơ ngày nay
là áp dụng kỹ thuật chế hòa khí phân lớp cho động cơ làm việc với hỗn hớp nghèo. Trong
điều kiện đó, NOx là đối tượng chính của việc xử lý ô nhiễm. Mặt khác, việc xử lý NOx
trong điều kiện đó gặp nhiều khó khăn vì bộ xúc tác ba chức năng chỉ hoạt động có hiệu
quả khi a = 1. Các giải pháp kỹ thuật khác nhằm hạn chế NOx ngay trong quá trình cháy
cũng đã được áp dụng trên động cơ hiện đại: giải pháp hồi lưu khí xả, giải pháp thay đổi
thời kỳ trùng điệp của góc độ phối khí.
Vì vậy, việc hiểu biết tường tận cơ chế hình thành NOx để tìm biện pháp hạn chế
nồng độ của chúng ngay trong quá trình cháy là cần thiết. Mức độ phát sinh ô nhiễm trung
bình của quá trình cháy nhiên liệu hydrocarbure như sau:
Chất ô nhiễm
NOx

Lượng phát sinh
(g/kg nhiên liệu)
20

CO

200

HC

25

Bồ hóng

2÷5

Đây là số liệu mang tính chất trung bình ở điều kiện cháy của hỗn hợp có hệ số dư
lượng không khí a=1. Tuy nhiên trong những điều kiện cháy đặc biệt ở áp suất và nhiệt độ
cao với hệ số dư lượng không khí lớn thì tỉ lệ thành phần các chất ô nhiễm cho trong bảng
trên đây thay đổi theo hướng gia tăng NOx.

3.2. Tác hại của Oxyde Nitơ
26

Chương 3: Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong

Oxyde nitơ có thể phát sinh do các quá trình tự nhiên hay do hoạt động công
nghiệp. NOx trong khí quyển do các quá trình tự nhiên sinh ra ước chừng 50.107 tấn. Nó
phân bố đều trên mặt địa cầu với nồng độ khoảng 2 ÷ 10µg/m3, gọi là nồng độ nền. NOx
do hoạt động của con người tạo ra, tập trung chính ở vùng thành thị và các khu công
nghiệp, chiếm khoảng 1/10 lượng NOx trong tự nhiên hiện nay.

3.2.1. Ảnh hưởng của NOx đến sức khỏe con người
NOx có thể đi sâu vào phổi con người do ít hòa tan trong nước. Khi vào được trong
phổi, 80% lượng NOx bị giữ lại (đối với SO2, cơ quan này chỉ giữ lại khoảng 5%). Trong
các chất của NOx, độc tính của NO2 cao hơn rất nhiều lần so với NO.
NOx chủ yếu do quá trình cháy gây ra. Ngoài các quá trình cháy công nghiệp và
gia dụng, trong sinh hoạt, con người còn chịu đựng ảnh hưởng trực tiếp của NOx do khói
thuốc lá gây ...
26
Chương 3
CƠ CH HÌNH THÀNH NO
X
TRONG QUÁ TRÌNH CHÁY
CA ĐỘNG CƠ Đ
T
TRONG
3.1. Gii thiu
NO
x
là tên gi chung ca oxyde nitơ gm các cht NO, NO
2
và N
2
O hình thành do
s kết hp gia oxy và nitơ điu kin nhit độ cao. Cht ô nhim này ngày càng được
quan tâm và trong mt s trường hp, nó là cht ô nhim chính làm gii hn tính năng k
thut ca động cơ.
Tht vy, mt trong nhng xu hướng nâng cao tính kinh tế ca động cơ ngày nay
là áp dng k thut chế hòa khí phân lp cho động cơ làm vic vi hn hp nghèo. Trong
điu kin đó, NO
x
đối tượng chính ca vic x lý ô nhim. Mt khác, vic x lý NO
x
trong điu kin đó gp nhiu khó khăn vì b xúc tác ba chc năng ch hot động có hiu
qu khi a = 1. Các gii pháp k thut khác nhm hn chế NO
x
ngay trong quá trình cháy
cũng đã được áp dng trên động cơ hin đại: gii pháp hi lưu khí x, gii pháp thay đổi
thi k trùng đip ca góc độ phi khí.
vy, vic hiu biết tường tn cơ chế hình thành NO
x
để tìm bin pháp hn chế
nng độ ca chúng ngay trong quá trình cháy là cn thiết. Mc độ phát sinh ô nhim trung
bình ca quá trình cháy nhiên liu hydrocarbure như sau:
Cht ô nhim Lượng phát sinh
(g/kg nhiên liu)
NO
x
20
CO 200
HC 25
B hóng
2÷5
Đây là s liu mang tính cht trung bình điu kin cháy ca hn hp có h s dư
lượng không khí a=1. Tuy nhiên trong nhng điu kin cháy đặc bit áp sut và nhit độ
cao vi h s dư lượng không khí ln thì t l thành phn các cht ô nhim cho trong bng
trên đây thay đổi theo hướng gia tăng NO
x
.
3.2. Tác hi ca Oxyde Nitơ
Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong - Người đăng: Lien Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong 9 10 413