Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lý thuyết

Được đăng lên bởi nhatlinh-1905
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013
13
Chöông 2
Thu Goïn Heä Löïc
Phöông Trình Caân Baèng Cuûa Heä Löïc
Noäi dung:
Chöông naøy ñöa ra caùc daïng thu goïn töông ñöông cuûa heä löïc, nhöõng ñieàu kieän caân
baèng cuûa heä löïc laøm cô sôû ñeå ñaùnh giaù taùc duïng cuûa chuùng vaø giaûi baøi toaùn caân baèng
cuûa vaät raén, heä vaät raén.
1. HAI ÑAÏI LÖÔÏNG ÑAËC TRÖNG CUÛA HEÄ LÖÏC:
1.1. Vector chính cuûa heä löïc:
Ñònh nghóa:
Vector chính cuûa heä löïc laø vector töï do (
R
’) baèng toång caùc vector löïc thuoäc heä:
(
F
k
) :
R
’ =
F
k
(2.1)
Phöông phaùp xaùc ñònh:
a. Hình hoïc: Vectô ñoùng kín ña giaùc löïc.
b. Giaûi tích :
'R
(X’,Y’,Z’) X’= F
kx
; Y’= F
ky
; Z’= F
kz
(2.2)
1.2. Vector moment chính cuûa heä löïc ñoái vôùi moät taâm:
2.1 Ñònh nghóa:
Vector moment chính cuûa heä löïc ñoái vôùi taâm O (
M
o
) cuûa heä löïc baèng toång caùc vector
moment cuûa löïc thuoäc heä laáy cuøng ñoái vôùi taâm ñoù.
M
0
=
m
O
(
F
k
)
(2.3)
Phöông phaùp xaùc ñònh:
Duøng (1.2) chuùng ta nhaän ñöôïc:
M
o
= (Z
k
y
k
Y
k
z
k
)
i
+ (X
k
z
k
Z
k
x
k
)
j
+(Y
k
x
k
X
k
y
k
)
k
(2.4)
Trong ñoù löïc
F
(X
k
,Y
k
,Z
k
), baùn kính ñieåm ñaët löïc thöù k laø
r
k
(x
k
,y
k
,z
k
)
Cơ học lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lý thuyết - Người đăng: nhatlinh-1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cơ học lý thuyết 9 10 647