Ktl-icon-tai-lieu

cơ học lý thuyết c4

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-46Ch−¬ng 4
Träng t©m cña vËt r¾n
4.1. T©m cña hÖ lùc song song
r

r

r

r

HÖ lùc song song ( F 1, F2 , ... Fn ) lu«n cã hîp lùc R song song víi c¸c lùc
r

®· cho. Theo lý thuyÕt vÒ hÖ lùc, hîp lùc R ®−îc x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc:
r
r
r
r
R = F 1 + F2 +... Fn =

n

r

∑F i

(4-1)

i=1

Khi ta thay ®æi ph−¬ng cña hÖ lùc ph−¬ng cña hîp lùc còng thay ®æi theo.
Ch¼ng h¹n lóc ®Çu hÖ lùc cã hîp lùc lµ R song song víi c¸c lùc ®· cho , sau khi
xoay hÖ lùc cho song song víi trôc oz ta sÏ ®−îc hîp lùc R' cã ®é lín b»ng R
nh−ng cã ph−¬ng song song víi
trôc oz. MÆc dï hîp lùc thay ®æi

A2
z

ph−¬ng khi ph−¬ng cña hÖ lùc

A1

r
r '2

thay ®æi nh−ng ®−êng t¸c dông
r
r '1

cña chóng ®Òu ®i qua ®iÓm C

r
r1

C

®iÓm nµy gäi lµ t©m cña hÖ lùc

A4

A3

song song ®· cho.

O r

§Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña t©m C
ta vËn dông ®Þnh lý Va-ri-nh«ng.
r

Cho hîp lùc R ' nh− h×nh vÏ ta cã:

r '3

x

yC

zC
r
r3

r
r '4

∑my(Fni);
i=1

n

R.Xc =

∑Fixi;
i=1

n

∑ Fi x i
hay Xc =

i =1

R

;

r
r4

xC

r
R'

r
R

n

My(R') =

r
r2

H×nh 4.1

y

-47Trong ®ã Xc lµ to¹ ®é cña ®iÓm C trªn trôc ox, xi lµ to¹ ®é cña ®iÓm Ai
trªn trôc ox.
B»ng c¸ch xoay ph−¬ng cña hÖ lùc cho song song víi trôc ox vµ oy ta sÏ
nhËn ®−îc c¸c kÕt qu¶ t−¬ng tù víi to¹ ®é cña C trªn hai trôc oy vµ oz. Ta x¸c
®Þnh hÖ to¹ ®é cña t©m C theo c¸c biÓu thøc sau:
n

∑ Fi x i
Xc =

i =1

R

;

n

∑ Fi yi
Yc =

i =1

R

;

(4-2)

n

∑ Fi zi
Zc =

i =1

R

.

Nh− vËy cã thÓ x¸c ®Þnh hîp lùc cña hÖ lùc song song nhê c¸c biÓu thøc
(4-1) vµ (4-2)
4.2. Träng t©m cña vËt r¾n
r

r

r

Coi vËt r¾n lµ tËp hîp cña n phÇn tö cã träng l−îng P 1, P 2 ... P n. C¸c
träng lùc Pi t¹o thµnh mét hÖ lùc song song. T©m cña hÖ c¸c träng l−îng phÇn tö
nµy gäi lµ träng t©m cña vËt.
Nh− vËy gäi C lµ träng t©m cña vËt th× to¹ ®é cña ®iÓm C ®−îc x¸c ®Þnh
b»ng c¸c biÓu thøc sau:
n

∑ Pi x i
Xc =

i =1

P

;

n

∑ Pi yi
Yc =

i =1

P

;

(4-3)

-48n

∑ Pi zi
Zc =

i =1

.

P

r

r

Trong ®ã P i vµ P lµ träng l−îng cña phÇn tö thø i trong vËt, vµ träng l−îng
cña c¶ vËt, cßn xi, yi, zi lµ to¹ ®é cña phÇn tö thø i.
Nh− vËy träng t©m cña vËt lµ mét ®iÓm C trªn vËt mµ tæng hîp träng
l−îng cña c¶ vËt ®i qua khi ta xoay vËt ®ã ë bÊt kú chiÒu nµo trong kh«ng gian.
4.3. Träng t©m cña mét sè vËt ®ång chÊt

4.3.1. VËt r¾n lµ mét khèi ®ång chÊt
Gäi träng l−îng riªng cña vËt lµ γ ( träng l−îng cña mét ®¬n vÞ thÓ tÝch)
th× Pi = γ.vi vµ P = γ.v. Trong ®ã vi vµ v lµ thÓ tÝch cña phÇn tö thø i cña vËt vµ thÓ
tÝch c¶ vËt. To¹ ®é träng t©m cña vËt lóc nµy cã thÓ x¸c ®Þnh bëi ...
-46-
Ch¬ng 4
Träng t©m cña vËt r¾n
4.1. T©m cña hÖ lùc song song
HÖ lùc song song (F
r
1
,
2
F
r
, ...
n
F
r
) lu«n cã hîp lùc R
r
song song víi c¸c lùc
®· cho. Theo lý thuyÕt vÒ hÖ lùc, hîp lùc
R
r
®îc x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc:
R
r
= F
r
1
+
2
F
r
+...
n
F
r
=
=
n
1i
F
r
i
(4-1)
Khi ta thay ®æi ph¬ng cña hÖ lùc ph¬ng cña hîp lùc còng thay ®æi theo.
Ch¼ng h¹n lóc ®Çu hÖ lùc cã hîp lùc lµ R song song víi c¸c lùc ®· cho , sau khi
xoay hÖ lùc cho song song víi trôc oz ta sÏ ®îc hîp lùc R' cã ®é lín b»ng R
nhng cã ph¬ng song song víi
trôc oz. MÆc dï hîp lùc thay ®æi
ph¬ng khi ph¬ng cña hÖ lùc
thay ®æi nhng ®êng t¸c dông
cña chóng ®Òu ®i qua ®iÓm C
®iÓm nµy gäi lµ t©m cña hÖ lùc
song song ®· cho.
z
y
O
z
C
y
C
x
C
R
r
'
R
r
4
r
r
r
r
'
4
A
4
3
r
r
r
r
'
3
A
3
2
r
r
r
r
'
2
A
2
r
r
1
C
r
r
'
1
A
1
§Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña t©m C
ta vËn dông ®Þnh lý Va-ri-nh«ng.
Cho hîp lùc
' nh h×nh vÏ ta cã: R
r
x
M
y
(R') =
=
n
1i
m
y
(F
n
i
);
H
×nh 4.1
R.X
c
=
=
n
1i
F
i
x
i
;
hay X
c
=
R
xF
n
1i
ii
=
;
cơ học lý thuyết c4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học lý thuyết c4 - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
cơ học lý thuyết c4 9 10 525