Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lý thuyết (tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔ HOÏC LYÙ THUYEÁT
(Toùm taét lyù thuyeát & Baøi taäp maãu)
Trònh Anh Ngoïc
15/10/2009

i
Lôøi khuyeân

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.
Aristotle

Khoâng ai hy voïng hoïc bôi maø khoâng bò öôùt. Cuõng khoâng coù ai hy voïng
hoïc bôi maø chæ nhôø ñoïc saùch hay nhìn ngöôøi khaùc bôi. Bôi loäi khoâng theå hoïc
maø khoâng coù thöïc haønh. Chæ coù moät caùch hoïc laø töï "neùm" mình xuoáng nöôùc
vaø taäp luyeän haøng tuaàn, thaäm chí haøng thaùng, cho ñeán khi baøi taäp luyeän trôû
thaønh phaûn xaï nheï nhaøng. Töông töï nhö vaäy, cô hoïc khoâng theå ñöôïc hoïc
moät caùch thuï ñoäng. Khoâng giaûi quyeát nhieàu baøi toaùn coù tính thaùch thöùc,
ngöôøi sinh vieân khoâng coù caùch naøo khaùc ñeå kieåm tra naêng löïc hieåu bieát cuûa
mình veà moân hoïc. Ñaây laø nôi sinh vieân gaët haùi ñöôïc söï töï tin, caûm giaùc thoûa
maõn vaø loâi cuoán naûy sinh nhôø söï hieåu bieát xaùc thöïc veà caùc nguyeân lyù aån taøng.
Khaû naêng giaûi caùc baøi toaùn laø chöùng minh toát nhaát söï naém vöõng moân hoïc.
Nhö trong bôi loäi, baïn giaûi caøng nhieàu baøi toaùn, baïn caøng saéc xaûo, naém baét
nhanh caùc kyõ naêng giaûi toaùn. Ñeå thu lôïi ñaày ñuû töø caùc thí duï vaø baøi taäp ñöôïc
giaûi trong taøi lieäu naøy (cuõng nhö saùch baøi taäp maø baïn coù), traùnh tham khaûo
ngay lôøi giaûi quaù sôùm. Neáu baïn khoâng theå giaûi baøi toaùn sau nhöõng noå löïc ban
ñaàu, haõy thöû coá gaéng laàn nöõa! Neáu baïn tìm ñoïc lôøi giaûi chæ sau nhieàu laàn
noå löïc, noù seõ ñöôïc giöõ laïi trong trí baïn moät thôøi gian daøi. Coøn neáu baïn tìm
ra ñöôïc lôøi giaûi cuûa rieâng mình cho baøi toaùn, thì neân so saùnh noù vôùi lôøi giaûi
trong saùch. Baïn coù theå tìm thaáy ôû ñoù lôøi giaûi goïn hôn, caùch tieáp caän thoâng
minh hôn.
Taøi lieäu oân taäp naøy khoâng theå thay theá cho saùch lyù thuyeát vaø saùch baøi
taäp veà cô hoïc. Noù chæ coù taùc duïng giuùp baïn oân taäp coù chuû ñieåm veà moät soá
vaán ñeà quan troïng trong chöông trình moân cô hoïc lyù thuyeát. Moät ñieàu quan
troïng: vì moät cuoán saùch baøi taäp noùi chung thöôøng chöùa ñöïng nhieàu, raát nhieàu
caùc thí duï vaø baøi taäp, baïn tuyeät ñoái neân traùnh coá gaéng nhôù nhieàu kyõ thuaät
vaø lôøi giaûi cuûa noù; thay vì theá, baïn neân taäp trung vaøo söï hieåu bieát caùc khaùi
nieäm vaø nhöõng neàn taûng maø noù haøm chöùa. Haõy baét ñaàu HOÏC vaø TAÄP.
Chuùc baïn thaønh coâng.

Muïc luïc

1 ÑOÄNG HOÏC
1
Phöông phaùp moâ taû chuyeån ñoäng . . . . .
1.1
Heä toïa ñoä . ....
HOÏC LYÙ THUYEÁT
(Toùm taét lyù thuyeát & Baøi taäp maãu)
Trònh Anh Ng o ï c
15/10/2009
Cơ học lý thuyết (tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lý thuyết (tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu) - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Cơ học lý thuyết (tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu) 9 10 926