Ktl-icon-tai-lieu

cơ kỹ thuật

Được đăng lên bởi xetosong-gmail-com
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

BÀI GIẢNG

CƠ KỸ THUẬT
(Mã số: TotNghiep-3TC - Lưu hành nội bộ)
Biên soạn: Vương thành Tiên

Tp. HCM 2013

MỤC LỤC
Chương 1: MA SÁT trong kỹ thuật cơ khí ..................................................................... 3
1. GIỚI THIỆU ........................................................................................................... 3
2. MA SÁT TRONG KHỚP TNN H TIẾN .................................................................. 5
3. MA SÁT TRON G KHỚP QUAY ........................................................................ 14
4. MA SÁT LĂN TRON G KHỚP LOẠI 4 .............................................................. 22
5. HIỆU SUẤT.......................................................................................................... 23
Chương 2: CÂN BẰN G MÁY ..................................................................................... 28
1. MỤC ĐÍCH và N ỘI DUN G của CÂN BẰN G MÁY........................................... 28
2. CÂN BẰN G KHÂU QUAY:................................................................................ 28
3. CÂN BẰN G CƠ CẤU:......................................................................................... 34
Chương 3: CƠ CẤU PHẲN G TOÀN KHỚP THẤP ................................................... 36
1. ĐẠI CƯƠN G ........................................................................................................ 36
2. CÁC BIẾN THỂ TRON G CƠ CẤU BỐN KHÂU BẢN LỀ ............................... 36
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỘN G HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ............................. 38
4. ĐẶC ĐIỂM ĐỘN G HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ THƯỜN G GẶP ................... 41
5. GÓC ÁP LỰC....................................................................................................... 43
6. MỘT SỐ ỨN G DỤN G CỦA CƠ CẤU N HIỀU THAN H ................................... 44
Chương 4: CƠ CẤU BÁN H RĂN G............................................................................. 47
1. ĐẠI CƯƠN G VỀ TRUYỀN ĐỘN G BÁN H RĂN G ........................................... 47
2. CÁC THÔN G SỐ HÌN H HỌC CƠ BẢN CỦA BÁN H RĂN G THÂN KHAI
TIÊU CHUẨN .......................................................................................................... 50
3. ĐƯỜN G ĂN KHỚP – CUN G ĂN KHỚP – HỆ SỐ TRÙN G KHỚP ................. 51
4. SỰ TRƯỢT CỦA CÁC RĂN G............................................................................ 53
5. N HỮN G PHƯƠN G PHÁP CƠ BẢN CHẾ TẠ...
ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH
BÀI GING
CƠ K THUT
(Mã s: TotNghiep-3TC - Lưu hành ni b)
Biên son: Vương thành Tiên
Tp. HCM 2013
cơ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ kỹ thuật - Người đăng: xetosong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
cơ kỹ thuật 9 10 197