Ktl-icon-tai-lieu

Cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi Vu Quang Thanh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-85-
Ch¬ng 7
ChuyÓn ®éng tæng hîp cña ®iÓm
7.1. ChuyÓn ®éng tuyÖt ®èi, chuyÓn ®éng t¬ng ®èi vµ
chuyÓn ®éng kÐo theo.
ChuyÓn ®éng tæng hîp cña ®iÓm lµ chuyÓn ®éng ®îc t¹o thµnh khi ®iÓm
tham gia hai hay nhiÒu chuyÓn ®éng ®ång thêi. Ta xÐt bµi to¸n trong m« h×nh
sau ®©y : Kh¶o s¸t chuyÓn ®éng cña ®iÓm M trªn hÖ to¹ ®é ®éng o
1
x
1
y
1
z
1
g¾n
trªn vËt A. VËt A l¹i chuyÓn ®éng
trong hÖ to¹ ®é cè ®Þnh oxyz (xem
h×nh 7.1).
x
y
z
O
x
1
y
1
z
1
M
A
r
r
o
z
1
o
1
y
1
x
1
k
1
j
1
i
1
ChuyÓn ®éng cña ®iÓm M so
víi hÖ cè ®Þnh oxyz gäi lµ chuyÓn
®éng tuyÖt ®èi. VËn tèc vµ gia tèc cña
chuyÓn ®éng tuyÖt ®èi ký hiÖu lµ :
a
v
r
a
w
r
.
H×nh 7.1
ChuyÓn ®éng cña ®iÓm M so víi hÖ ®éng o
1
x
1
y
1
z
1
gäi lµ chuyÓn ®éng
t¬ng ®èi ký hiÖu lµ
.
r
v
r
r
w
r
ChuyÓn ®éng cña hÖ ®éng (vËt A) so víi hÖ cè ®Þnh oxyz gäi lµ chuyÓn
®éng kÐo theo. VËn tèc vµ gia tèc cña ®iÓm thuéc vËt A ( hÖ ®éng ) bÞ ®iÓm M
chiÕm chç ( trïng ®iÓm ) trong chuyÓn ®éng kÐo theo lµ vËn tèc vµ gia tèc kÐo
theo cña ®iÓm M vµ ký hiÖu lµ :
e
v
r
e
w
r
.
Nh vËy chuyÓn ®éng tuyÖt ®èi cña ®iÓm M lµ chuyÓn ®éng tæng hîp cña
hai chuyÓn ®éng t¬ng ®èi vµ kÐo theo cña nã.
ThÝ dô : Con thuyÒn chuyÓn ®éng víi vËn tèc
u
r
so víi níc. Dßng níc
ch¶y víi vËn tèc v
r
so víi bê s«ng. ë ®©y chuyÓn ®éng cña con thuyÒn so víi bê
s«ng lµ chuyÓn ®éng tuyÖt ®èi . ChuyÓn ®éng cña con thuyÒn so víi mÆt níc lµ
chuyÓn ®éng t¬ng ®èi víi vËn tèc
.uv
r
r
r
=
ChuyÓn ®éng cña dßng níc so víi
Cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ lý thuyết - Người đăng: Vu Quang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cơ lý thuyết 9 10 941