Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở cung cấp điện

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 4572 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

CUNG CẤP ĐIỆN MỎ
Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
(Lưu hành nội bộ)

Người biên soạn:

Nguyễn Thị Xuân Hướng

Uông Bí, năm 2010

MỤC LỤC

NỘI DUNG
Trang
Mục lục
1
Lời nói đầu
2
Phần 1: TRẠM ĐIỆN XÍ NGHIỆP
Chương 1: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
1.1 Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện
4
1.1.1 Đặc điểm cung cấp điện xí nghiệp mỏ
5
1.1.2 Những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện
6
1.1.3 Các chỉ tiêu kỹ thuật trong cung cấp điện xí nghiệp
6
1.2 Phân loại hộ dùng điện xí nghiệp
9
Chương 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
2.1 Đồ thị phụ tải
11
2.2 Các tham số đặc trung của phụ tải
13
2.3 Các phương pháp cơ bản tính phụ tải điện
15
Chương 3: TRẠM BIẾN ÁP XÍ NGHIỆP
3.1 Các loại trạm điện
26
3.2 Tính toán chọn máy biến áp
26
3.3 Sơ đồ nối dây của trạm
30
Chương 4: NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG
4.1 Khái niệm chung
36
4.2 Tính toán ngắn mạch mạng cao áp
38
4.3 Tính toán ngắn mạch mạng hạ áp
46
4.4 Tác hại, hạn chế và biện pháp ngăn ngừa ngắn mạch
47
Phần 2: MẠNG ĐIỆN XÍ NGHIỆP
Chương 5: MẠNG ĐIỆN
5.1 Phân loại mạng điện
50
5.2 Các loại dây và cáp điện
51
5.3 Tổ chức cung cấp điện cho xí nghiệp mỏ
53
5.4 Tính toán tổn thất trong mạng điện
60
5.4.1 Sơ đồ thay thế lưới cung cấp điện
60
5.4.1 Tính toán tổn thất điện áp
65
5.4.2 Tính toán tổn thất công suất
67
5.4.3 Tính toán tổn thất điện năng
69
5.5 Tính toán lựa chọn dây dẫn và cáp
70
CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN – BẢO VỆ RƠLE
6.1 Điều kiện lựa chọn thiết bị điện
82
6.1.1 Chọn theo điều kiện làm việc lâu dài:
83
6.1.2 Các điều kiện kiểm tra thiết bị khi xảy ra ngắn mạch:
83
6.1.3 Lựa chọn các thiết bị điện
84
6.2 Bảo vệ role
92
6.2.1 Các yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ rơle:
93
6.2.2 Các hình thức bảo vệ trong hệ thống cung cấp điện
93
CHƯƠNG 7: CHIẾU SÁNG XÍ NGHIỆP MỎ
7.1 Khái niệm chung
104
1

7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4

Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện
Tính toán chiếu sáng
CHƯƠNG 8: CUNG CẤP ĐIỆN MỘT CHIỀU
Đặc điểm cung cấp điện một chiều
Cung cấp điện cho tầu điện cần vẹt
Cung cấp điện cho tầu điện ác qui
CHƯƠNG 9: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
Hệ số công suất
Tổn thất điện năng
Suất tiêu thụ điện năng
Chi phí mạng điện
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

106
107
113
113
116
119
125
126
127
128
134

2

LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng được biên soạn theo đề cương môn học Cung cấp điện mỏ cung
cấp những kiến thức cơ bản về như: xác định phụ tải, chọn phương án cung cấp,
chọn thiết bị, cũng như các biện pháp bảo...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CUNG CẤP ĐIỆN MỎ
Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Nguyễn Thị Xuân Hướng
Uông Bí, năm 2010
Cơ sở cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở cung cấp điện - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Cơ sở cung cấp điện 9 10 817