Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Linh Voi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
72
CHÆÅNG 6
MAÛNG MÄÜT CÆÍA TUYÃÚN TÊNH
Khaïi niãûm :
Trãn thæûc tãú hay gàûp nhæîng thiãút bë trao âäøi nàng læåüng, tên hiãûu qua mäüt càûp cæûc
nhæ maïy phaït âiãûn, duûng cuû âo læåìng ... Nhæîng thiãút bë, maûch coï 2 cæûc âoï goüi laì maûng
üt cæía (hay maûng 2 cæûc)
ïi maûng mäüt cæía âaî biãút kãút cáúu, thäng säú, kêch thêch thç coï thãø tênh âaïp æïng cáön
thiãút theo caïc phæång phaïp tênh maûch âaî nãu.
Ngæåìi ta quan tám chuíúu âãún quaï trçnh trao âäøi nàng læåüng, tên hiãûu trãn cæía nãn
úu âãø maûng 1 cæía våïi cáúu truïc, thäng säú cuû thãø bãn trong thç viãûc láûp quan hãû trãn caïc
biãún trãn cæía seîút phæïc taûp. Våïi muûc tiãu âoïön dáùn ra mäü
t thäng säú coï tênh toaìn cuûc
âãø âàûc træng cho maûng 1 cæía, âãøì âoï mä taí quaï trçnh trao âäøi nàng læåüng, tên hiãûu tæì
ía ra ngoaìi qua caïc biãún traûng thaïi trãn cæía. Phæång trçnh traûng thaïi âoï chênh laì
phæång trçnh mä taí haình vi, phaín æïng cuía maûng mäüt cæía. Qua phaín æïng âoï coï thãø biãút
âaûi âãøö maûng 1 cæía maì khäng cáön biãút cáúu truïc bãn trong.
Trãn thæûc tãú coï thãøûp nhæîng khäúi mäüt cæía chè coï chæìa ra 2 cæûc coìn khäng biãút gç
ö bãn trong (nhæ laìüp âen). Luïc naìy nãúu âënh nghéa âæåüc mäüt thäng säú âàûc træng
cho maûng 1 cæía thç coï thãøòng âo læåìng âãø xaïc âënh thäng säú naìy cho häüp âen. Khi âaî
biãút thäng säú âàûc træng cuí
a noï thç ta coï thãø tçm mäüt maûch coïúu truïc vaì thäng säú cuû
thãø âãø thæûc hiãûn quan hãû truyãön âaût cuía häüp âen. Viãûc laìm nhæ váûy tæïc laìøng håüp
maûng mäüt cæía.
ûy viãûc âæa ra lyï thuyãút maûng 1 cæía laì âæa ra thäng säú âàûc træng cho noï âãøì âoï
úu chè quan tám âãún sæû truyãön âaût nàng læåüng trãn cæía thç ta thay thãú maûng 1 cæía
òng thäng säú âàûc træng laìm cho maûch âiãûn âån giaín, tiãûn låüi cho tênh toaïn, ngoaìi ra
trãn cå såí âaî biãút thäng säú âàûc træng ta thæûc hiãûn baìi toaïn täøng håüp maûch âiãûn, tæïc laì
thiãút kãú ra nhæîng maûch âiãûn våïi mäüt quan hãû truyãön âaût biãút træåïc.
Coï
thãø phán maûng 1 cæía ra caïc loaûi sau âáy :
Maûng 1 cæía tuyãún tênh.
Maûng 1 cæía phi tuyãún.
Maûng 1 cæía khäng nguäön (coìn goüi laì maûng 1 cæía thuû âäüng).
Maûng 1 cæía coï nguäön (coìn goüi laì maûng 1 cæía têch cæûc).
Trong chæång trçnh chuíúu xeït maûng 1 cæía tuyãún tênh coï vaì khäng coï nguäön.
Maûng mäüt cæía tuyãún tênh khäng nguäön åí chãú âäü xaïc láûp âiãöu hoìa.
Phæång trçnh traûng thaïi :
Maûng 1 cæía tuyãún tênh khäng nguäön âæåüc biãøu diãùn nhæ hçnh veî (h.6-1). Noï laì
maûng 1 cæía bãn trong khäng coï nguäön, tæïc laì khi ngàõn maûch cæía thç doìng I
ng
= 0, hay
í maûch thç U
í
= 0.
Vç maûch khäng nguäön, tuyãún tênh âiãöu hoìa nãn
p vaì doìng trãn cæía liãn hãû nhau trong biãøu thæïc luáût
Äm cuía nhaïnh khäng nguäön tæïc laì :
I
tuyãún tênh
khän
g
n
g
ön
U
h.6
-
1
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa - Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Cơ sở kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở kỹ thuật điện - Người đăng: Linh Voi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cơ sở kỹ thuật điện 9 10 263