Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở mạng thông tin

Được đăng lên bởi Phan Di Di
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cơ sở mạng thông tin
Giáo trình dành cho sinh viên đại học ngành
Điện tử - Viễn thông
Nguyễn Hữu Thanh
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Xuân Dũng
Phạm Văn Tiến
Lê Nhật Thăng
Chủ biên: Nguyễn Hữu Thanh
Khoa Điện tử Viễn Thông
Trường Đại học Bách khoa Hà nội

2

Các từ viết tắt
Đầy đủ

Viết tắt

Cumulative distribution function

CDF

First-come-first-server

FCFS

First in first out

FIFO

Last-come-first-serve

LCFS

Last in first out

LIFO

Probability density function

pdf

Probability distribution function

PDF

3

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt
Tiếng Anh

Tiếng Việt

Analysis

Phân tích

Arrival process

Tiến trình tới

Base station

Trạm gốc

Biominal distribution

Phân bố nhị thức

Binomial process

Tiến trình nhị thức

Birth – Death Process

Tiến trình sinh tử

Derparture process

Tiến trình đi

Evaluation

Đánh giá

Expectation

Kỳ vọng

Exponential distribution

Phân bố mũ

First in first out / First-come-first-serve

Vào trước phục vụ trước

Formal description

Mô tả hình thức

Frequency function

Hàm tần suất

Gaussian distribution

Phân bố chuẩn/phân bố Gauss

Inter-arrival time

Thời gian giữa hai sự kiện tới (?)

Last in first out / Last-come-first-serve

Vào sau phục vụ trước

Load

Tải

Model

Mô hình

Modeling

Mô hình hóa

Performance

Đặc tính/chất lượng hoạt động

Probability

Xác suất

Probability density function

Hàm mật độ xác suất

Probability distribution function

Hàm phân phối xác suất

Random experiment

Phép thử ngẫu nhiên

Random event

Sự kiện ngẫu nhiên

Random variable

Biến ngẫu nhiên

Scale parameter

Tham số tỷ lệ

Server

Trạm phục vụ/Server

Service process

Tiến trình phục vụ

Shape parameter

Tham số hình dạng

Simulation

Mô phỏng
4

Standard deviation

Độ lệch chuẩn

Steady state

Trạng thái ổn định

Stochastic process

Tiến trình ngẫu nhiên

Traffic intensity

Mật độ lưu lượng

Transformation

Biến đổi

Uniform distribution

Phân bố đều

Utilization

Hiệu suất kênh

Validation

Kiểm định tính chính xác

Variance

Phương sai

5

Mục lục
Các từ viết tắt _________________________________________________________________________ 3
Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt ______________________________________________________ 4
Mục lục _____________________________________________________________________________ 6
Mục lục hình vẽ _______________________________________________________________________ 9
Mục lục bảng biểu ____________________________________________________________________ 10
Chương 1 Giới thiệu _____________...
Cơ s mng thông tin
Giáo trình dành cho sinh viên đại hc ngành
Đin t - Vin thông
Nguyn Hu Thanh
Nguyn Thanh Sơn
Nguyn Xuân Dũng
Phm Văn Tiến
Lê Nht Thăng
Ch biên: Nguyn Hu Thanh
Khoa Đin t Vin Thông
Trường Đại hc Bách khoa Hà ni
cơ sở mạng thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở mạng thông tin - Người đăng: Phan Di Di
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
cơ sở mạng thông tin 9 10 268