Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở thiết kế máy & chi tiết máy

Được đăng lên bởi giaosuhindu
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vò ngäc Pi - trÇn thä
nguyÔn thÞ quèc dung - nguyÔn thÞ hång cÈm
C¬ së thiÕt kÕ M¸y vµ chi tiÕt m¸y
Trêng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp th¸i nguyªn
- 2001-
Cơ sở thiết kế máy & chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở thiết kế máy & chi tiết máy - Người đăng: giaosuhindu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Cơ sở thiết kế máy & chi tiết máy 9 10 264