Ktl-icon-tai-lieu

Cộc khoan nhồi

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi viÕt nµy do PGS.TS. NguyÔn B¸ KÕ göi tÆng c¸c thµnh viªn WWW.KETCAU.COM
!
VÒ viÖc dïng èng v¸ch
trong thi c«ng cäc nhåi
PGS.TS. NguyÔn B¸ kÕ
Héi c¬ häc ®Êt vµ ®Þa kü thuËt
C«ng tr×nh ViÖt Nam
"#$% %&' () *#+ ,% (-%. /.0%.1234. 45& 67 484 %.9# /.:;%* <=%* .&#
>.:?%* >.3> @&A (B'C
D E=%* <A%* <-4. @F/ 4G /.0%. >.H% I.J3%* @F/ KL%/J%#/L 2M# %.+%* (N4
/O:%* IP /.AQ/ R34 (-%. .JN4 434 6JS# .J3 4.T/ <UJ I.34 4G %*A9% *V4 /W 4X%*
%*.#$> .J3 <HAY
D E=%* V%* 234. KZ%* I#[ 6JS# .JN4 V%* KA' KZ%* K\ /X%* 4V/ /.F> .JN4
/.F> 63 43% @G%*]
^OJ%* K0# %0' @_ /O`%. K0' >.:?%* >.3> *#+ ,% (-%. /.0%. 67 484 KZ%*
V%* 234. I#[ 6JS# .JN4 V%* 234. K\ /X%* 4V/ /.F>]
1. Ph¹m vi ¸p dông
a.#$[ 2b 45& V%* 234. 60 () ,% (-%. /.0%. 67 484 I.X%* K- @Q> /OJ%*
cA3 /O`%. /.# 4X%* 4G 4.d4 %e%* %.: 4X> >.& 20 I.X%* /.&[ *#& 4.-A 6f4 45&
484]
^.LJ 4X%* %*.$ I.J&% 20 (#gA I#$% (-& 4.T/ 4X%* /O`%. 20 (-& 4.T/ /.Ah
2e% /.:;%* <=%* .&# 6JS# V%* 234. C
D
è
%* 234. /S[ /.;# <=%* /OJ%* /.# 4X%* 484 4G (:;%* Ii%. KZ%* 67 484
(N/ @AV/ 4.#gA @BA 484 20 @F Oj/ <H% 6\% I.k# 67 I.J&% /.LJ /O`%. /f (, K\ /X%*Y
D
è
%* 234. 2l%. 4mA 6:A 6S# /OJ%* (T/ @AV/ /A,# /.8 45& 484 %.: 434
/O:;%* .n> /O`%. K0' o .`%. !]
Cộc khoan nhồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cộc khoan nhồi - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cộc khoan nhồi 9 10 929