Ktl-icon-tai-lieu

con lăn

Được đăng lên bởi Phan Johny Manucian
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tính chiều dài trục tang :

l1 : chiều dài khớp nối l1 =

l
2

= 112,5 mm

l2 : chiều dài của ổ trượt l2 = 110 mm
l3 : chiều dài của tang kéo băng l3 = 1120 mm
L = 112,5 + 110.2 + 1200 = 1532,5 mm
Tính toán các thông số của con lăn :
- Chọn con lăn đặt băng là loại băng 3 dãy kích thước của mỗi
con lăn là như nhau
- Vật liệu chế tạo con lăn là thép tấm 40X có chiều dày 5 mm
uốn thành ống sau đó đem hàn lại. Thấm than và tôi để đạt
độ cứng HRC 58 ÷ 60 ứng suất dập cho phép 2000 N/mm2
.Tính chiều dài con lăn :
- Theo kinh nghiệm ta có :
lcl =

1
.B
3

B : chiều rộng băng tải
lcl =

1
.1000 = 330 mm
3

Sở dĩ ta chọn lcl = 330 mm vì ta còn phải bắt bulong tại đầu trục
của mỗi con lăn
- Tính áp lực tác dụng lên mỗi con lăn :
Aïp lực tác dụng lên một dãy đặt lăn
N=

F
f

F : lực căng băng
N : áp lực
f : hệ số ma sát : f = 0,3
Aïp lực tác dụng lên một con lăn
Pcl =

N
F
10437,735
=
=
≈ 11597
3
3. f
3.0,3

N

Momen uốn tác dụng lên con lăn
Mu = 11597.

330
= 1913506 N.mm
2

Ứng suất uốn cho phép theo chu kì đối xứng ( tính theo công
thức 1-12, trang 12, máy nâng chuyển )

[σ ] u

=

σ −1

[ n].k '

Đối với vật liệu thép 40X tôi σ-1= 400 N/mm2 ( theo bảng 7-2,
TLTKCTM )
[n] : hệ số an toàn cho phép [n] = 3 để tăng dộ cứng
k' : hệ số tập trung ứng suất k' = 2

[σ ] u

=

400
= 66,67 N/mm2
2.3

Đường kính của con lăn
d=

3

Mu
0,1.[σ ] u

d=

3

1913505
0,1.66,67

= 66 mm

Để tăng độ bền cho con lăn ta có thể lấy đường kính tăng lên d =
70 mm
- Tính đường kính làm trục cho con lăn :
Theo kinh nghiệm ta có thể tính
d = ( 2,5 ÷ 3,5 ). dtrục
d : đường kính trục của con lăn
dtrục =
-

d
70
=
= 25 mm
2,8 2,8

Chọn ổ cho con lăn :
Ta có sơ đồ chọn ổ :

l

ΣME = RF.l - R. 2
RF =

R 11597
=
= 5798,5 N
2
2

Σy = RE + RF - R = 0
RE = R - RF = 11597 - 5798,5 = 5798,5 N
- Chọn loại ổ bi đỡ một dãy vì loại này giá thành rất hạ ( kí
hiệu ΓOOT 8338-57 )
- Khả năng làm việc tính theo công thức
C = Q.(n.h) 0 ,3 < Cbảng
Ở đây : n = 81,21 vòng / phút

h = 18000 giờ
Q = ( Rv.R + m.At )Rt.Rn
Hệ số : m = 1,5 (tra bảng 8-2, TLTKCTM )
Kt =1 tải trọng tĩnh ( tra bảng 8-3 TLTKCTM )
Kn = 1 nhiệt độ làm việc dưới 1000
Kv = 1,35 vòng ngoài quay ( tra bảng 8-5 TLTKCTM )
Tổng lực chiều trục :
At = 0
Ta chỉ tính ổ cho gối E còn gối F lấy cùng loại
Q = RE = 579,85 daN
Tra bảng 5-7 TLTKCTM
(n.h) 0 ,3 = ( ...
Tênh chiãöu daìi truûc tang :
l
1
: chiãöu daìi khåïp näúi l
1
=
2
l
= 112,5 mm
l
2
: chiãöu daìi cuía äø træåüt l
2
= 110 mm
l
3
: chiãöu daìi cuía tang keïo bàng l
3
= 1120 mm
L = 112,5 + 110.2 + 1200 = 1532,5 mm
Tênh toaïn caïc thäng säú cuía con làn :
- Choün con làn âàût bàng laì loaûi bàng 3 daîy kêch thæåïc cuía mäùi
con làn laì nhæ nhau
- Váût liãûu chãú taûo con làn laì theïp táúm 40X coï chiãöu daìy 5 mm
uäún thaình äúng sau âoï âem haìn laûi. Tháúm than vaì täi âãø âaût
âäü cæïng HRC 58 ÷ 60 æïng suáút dáûp cho pheïp 2000 N/mm
2
.Tênh chiãöu daìi con làn :
- Theo kinh nghiãûm ta coï :
l
cl
=
3
1
.B
B : chiãöu räüng bàng taíi
l
cl
=
3
1
.1000 = 330 mm
Såí dé ta choün l
cl
= 330 mm vç ta coìn phaíi bàõt bulong taûi âáöu truûc
cuía mäùi con làn
- Tênh aïp læûc taïc duûng lãn mäùi con làn :
Aïp læûc taïc duûng lãn mäüt daîy âàût làn
N =
f
F
F : læûc càng bàng
N : aïp læûc
f : hãû säú ma saït : f = 0,3
Aïp læûc taïc duûng lãn mäüt con làn
P
cl
=
11597
3,0.3
735,10437
.33
==
f
FN
N
Momen uäún taïc duûng lãn con làn
M
u
= 11597.
2
330
= 1913506 N.mm
ÆÏng suáút uäún cho pheïp theo chu kç âäúi xæïng ( tênh theo cäng
thæïc 1-12, trang 12, maïy náng chuyãøn )
con lăn - Trang 2
con lăn - Người đăng: Phan Johny Manucian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
con lăn 9 10 703