Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ Chế Tạo Máy

Được đăng lên bởi Chien Nguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy

L−u đức bình

Ch−ơng 2

Chất l−ợng bề mặt chi tiết máy
Chất l−ợng sản phẩm trong ngành chế tạo máy bao gồm chất l−ợng chế tạo
các chi tiết máy và chất l−ợng lắp ráp chúng thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Để đánh giá chất l−ợng chế tạo các chi tiết máy, ng−ời ta dùng 4 thông số cơ
bản sau:
- Độ chính xác về kích th−ớc của các bề mặt.
- Độ chính xác về hình dạng của các bề mặt.
- Độ chính xác về vị trí t−ơng quan giữa các bề mặt.
- Chất l−ợng bề mặt.
Ch−ơng này chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc tr−ng của chất l−ợng bề mặt,
ảnh h−ởng của chất l−ợng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố
ảnh h−ởng đến chất l−ợng bề mặt và các ph−ơng pháp đảm bảo chất l−ợng bề mặt
trong quá trình chế tạo chi tiết máy.
2.1- các yếu tố đặc tr−ng cho chất l−ợng bề mặt
Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ thuộc rất nhiều vào chất l−ợng của lớp
bề mặt. Chất l−ợng bề mặt là chỉ tiêu tập hợp nhiều tính chất quan trọng của lớp bề
mặt:
- Hình dạng lớp bề mặt (độ sóng, độ nhám...)
- Trạng thái và tính chất cơ lý của lớp bề mặt (độ cứng, chiều sâu biến
cứng, ứng suất d−...)
- Phản ứng của lớp bề mặt đối với môi tr−ờng làm việc (tính chống mòn,
khả năng chống xâm thực hóa học, độ bền mỏi...)
2.1.1- Tính chất hình học của bề mặt gia công

Tính chất hình học của bề mặt gia công đ−ợc đánh giá bằng độ nhám bề mặt
và độ sóng bề mặt.
a) Độ nhám bề mặt (hình học tế vi, độ bóng)
Trong quá trình cắt, l−ỡi cắt của dụng cụ cắt và sự hình thành phoi kim loại tạo
ra những vết x−ớc cực nhỏ trên bề mặt gia công. Nh− vậy, bề mặt có độ nhám.
Độ nhám của bề mặt gia công đ−ợc đo bằng chiều cao nhấp nhô Rz và sai lệch
profin trung bình cộng Ra của lớp bề mặt.
1 Chiều cao nhấp nhô Rz : là trị số trung bình của tổng các giá trị tuyệt
đối của chiều cao 5 đỉnh cao nhất và chiều sâu 5 đáy thấp nhất của profin tính trong
phạm vi chiều dài chuẩn đo l.
Trị số Rz đ−ợc xác định nh− sau:

Khoa Cơ khí - Tr−ờng Đại học Bách khoa

8

Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy

Rz =
y

L−u đức bình

(h1 + h 3 .. + h 9 ) + (h 2 + h 4 .. + h 10 )
5

l
Rmax

Đ−ờng đỉnh
y1

h1
h2

h5

h3
h4

h10

h9

h6

yn

Đ−ờng đáy

Chiều dài chuẩn l là
chiều dài của phần bề mặt
đ−ợc chọn để đo độ nhám
bề mặt, không tính đến
những dạng mấp mô khác
có b−ớc lớn hơn l (sóng bề
mặt chẳng hạn).

Hình 2.1- Độ nhám bề mặt chi tiết.

2 Sai lệch profin trung bình cộng Ra: là trung bình số học các giá trị
tuyệt đối của khoảng cách từ các điểm trên profin đến đ−ờng trung bình, đo theo
ph−ơng pháp tuyến với đ−ờ...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y Lu ®øc b×nh
Ch¬ng 2
ChÊt lîng bÒ mÆt chi tiÕt m¸y
ChÊt lîng s¶n phÈm trong ngµnh chÕ t¹o m¸y bao gåm chÊt lîng chÕ t¹o
c¸c chi tiÕt m¸y vµ chÊt lîng l¾p r¸p chóng thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh.
§Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y, ngêi ta dïng 4 th«ng sè c¬
b¶n sau:
- §é chÝnh x¸c vÒ kÝch thíc cña c¸c bÒ mÆt.
- §é chÝnh x¸c vÒ h×nh d¹ng cña c¸c bÒ mÆt.
- §é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt.
- ChÊt lîng bÒ mÆt.
Ch¬ng nµy chóng ta nghiªn cøu c¸c yÕu tè ®Æc trng cña chÊt lîng bÒ mÆt,
¶nh hëng cña chÊt lîng bÒ mÆt tíi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt m¸y, c¸c yÕu tè
¶nh hëng ®Õn chÊt lîng bÒ mÆt vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng bÒ mÆt
trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o chi tiÕt m¸y.
2.1- c¸c yÕu tè ®Æc trng cho chÊt lîng bÒ mÆt
Kh¶ n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt m¸y phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt lîng cña líp
bÒ mÆt. ChÊt lîng bÒ mÆt lµ chØ tiªu tËp hîp nhiÒu tÝnh chÊt quan träng cña líp bÒ
mÆt:
- H×nh d¹ng líp bÒ mÆt (®é sãng, ®é nh¸m...)
- Tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña líp bÒ mÆt (®é cøng, chiÒu s©u biÕn
cøng, øng suÊt d...)
- Ph¶n øng cña líp bÒ mÆt ®èi víi m«i trêng lµm viÖc (tÝnh chèng mßn,
kh¶ n¨ng chèng x©m thùc hãa häc, ®é bÒn mái...)
2.1.1- TÝnh chÊt h×nh häc cña bÒ mÆt gia c«ng
TÝnh chÊt h×nh häc cña bÒ mÆt gia c«ng ®îc ®¸nh gi¸ b»ng ®é nh¸m bÒ mÆt
vµ ®é sãng bÒ mÆt.
a) §é nh¸m bÒ mÆt (h×nh häc tÕ vi, ®é bãng)
Trong qu¸ tr×nh c¾t, lìi c¾t cña dông cô c¾t vµ sù h×nh thµnh phoi kim lo¹i t¹o
ra nh÷ng vÕt xíc cùc nhá trªn bÒ mÆt gia c«ng. Nh vËy, bÒ mÆt cã ®é nh¸m.
§é nh¸m cña bÒ mÆt gia c«ng ®îc ®o b»ng chiÒu cao nhÊp nh« R
z
vµ sai lÖch
profin trung b×nh céng R
a
cña líp bÒ mÆt.
1 ChiÒu cao nhÊp nh« R
z
: lµ trÞ sè trung b×nh cña tæng c¸c gi¸ trÞ tuyÖt
®èi cña chiÒu cao 5 ®Ønh cao nhÊt vµ chiÒu s©u 5 ®¸y thÊp nhÊt cña profin tÝnh trong
ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn ®o l.
TrÞ sè R
z
®îc x¸c ®Þnh nh sau:
Khoa C¬ khÝ - Trêng §¹i häc B¸ch khoa
8
Công Nghệ Chế Tạo Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ Chế Tạo Máy - Người đăng: Chien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Công Nghệ Chế Tạo Máy 9 10 904