Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ CNC2

Được đăng lên bởi luonghd
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ CNC2
48
5-2 Mäüt säÚ chu trçnh gia cäng trong hãû âiãöu khiãøn FANUC
5-2-1 Chu trçnh tiãûn màût cän
Chu trçnh naìy âæåüc duìng khi gia cäng caïc bãöût cän coï chiãöu daìi bãöût gia
cäng khäng låïn tæì caïc phäi liãûu laì theïp thanh hçnh truû .
Daûng cáu lãûnh: N__ G99 G90 X__ Z__ R__ F__
Trong âoï, R laì giaï trë tham säú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
R= (Z + Z
0
) x tg
α
ïi
α
laìîa goïc cän.
Z laì chiãöu daìi cuía pháön cän cáön gia cäng.
Z
0
laì khoaíng an toaìn cuía dao khi bàõt âáöu chaûy theo chu trçnh (khoaíng
caïch tæì âiãøm bàõt âáöu âãún bãöût cuía chi tiãút).
Vê duû:
N10 G90 G20 G40
N20 G97 S1000 M03
N30 T0202 M06
N40 G00 X2.0 Z5.0
N50 G42 X1.76 Z.1 F200
N60 G99 G90 X1.6608 Z-1
R-.2947 F.004
N70 X1.5358
N80 X1.41088
N90 X1.2858
N100 X1.16088
N110X1.0671
N120 X1.0358
N130 G01
N140 G00 X2.0 Z5.0
N150 ...
...
Chuï yï: Giaï trë Cuía R âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
R = (Z + 0.1)x tg (-15
0
) = 1.1 x - 0.26795 = - 0.2947
5.2.2 Chu trçnh tiãûn thä vaì tinh àn dao doüc G71, G70
Chu trçnh naìy âæåüc sæí duûng khi gia cäng caïc chi tiãút tæì phäi liãûu daûng thanh
(phäi caïn). Noï thæåìng âæåüc sæí duûng khi gia cäng caïc chi tiãút coï læåüng dæ theo
hæåïng kênh (X) khaï nhoí so våïi chiãöu daìi cuía bãöût gia cäng (Z).
H
çnh 5-3: Chu trçnh gia cäng màût cän
Âiãøm
õ
á
ö
u
P
Công nghệ CNC2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ CNC2 - Người đăng: luonghd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công nghệ CNC2 9 10 111