Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ composite

Được đăng lên bởi khactien-hut-gmail-com
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Công ngh v t li u Composite

CÔNG NGH COMPOSITE
Ph n 1: Gi i thi u chung
I.

nh ngh a v t li u Composite
Composite là v t li u t h p c a nhi u lo i v t li u (th ng là hai lo i). S pha tr n
các lo i v t li u này v i nhau s t o ra m t lo i v t li u m i có b n ch t hoàn toàn khác so
i các lo i v t li u thành ph n ban u.
Thành ph n c a v t li u Composite g m có:
Thành ph n phân b liên t c trong toàn th tích v t li u g i là n n.
Thành ph n phân b ng u nhiên trong v t li u g i là c t.
Tùy theo b n ch t c a v t li u n n ng i ta có th chia v t li u Composite thành các lo i
khác nhau:
t li u Composite n n polymer: PMC.
t li u Composite n n vô c ceramic: CMC.
t li u Composite n n kim lo i: MMC.
Trong ph n này ta ch
c p n lo i PMC vì ây là lo i Composite
ng d ng nhi u nh t trong công ngh V t li u Composite.

c nghiên c u và

t li u Composite FRP
FRP (Fiber Reinforced Plastic) là m t trong nh ng lo i PMC ph bi n nh t trong các lo i
t li u Composite. ây là lo i Composite thu c ch t d o nhi t r n (thermosetting plastic),
bao g m hai thành ph n ch y u là polymer và các lo i s i gia c ng.
Polymer: polyeste, vinyleste, epoxy…
Các lo i s i: s i th y tinh, s i cacbon, aramid (kevlar), polyeste…
Các ch t xúc tác, ch t xúc ti n, ph gia…v i t l tr ng l ng tuy r t nh nh ng
không th thi u.
Có khá nhi u công ngh Composite nói chung và công ngh FRP nói riêng. M i công
ngh
u có nh ng gi i h n nh t nh trong ng d ng, nó ph thu c vào kích c s n ph m,
ki u dáng s n ph m, s l ng s n xu t, s gia c ng thích h p và lo i resin s d ng. Trong
i công ngh
u ph i có khuôn, vì v y d a trên các c thù c a thi t k và khuôn, nhà
n xu t c n ph i l a ch n công ngh cho thích h p.
a trên c s nguyên lý t o ra s n ph m, ta có th phân bi t các lo i công ngh sau:
Công ngh úc ti p xúc (Hand lay-up, Spray up).
Công ngh úc chuy n resin RTM (Resin Transfer Moulding).
Công ngh úc nén (Compression Moulding).
Công ngh cu n s i (Filament Winding).
Công ngh úc kéo (Pultrusion).
Công ngh t o l p liên t c (Continuous Laminating).
Trang 1Công ngh v t li u Composite

Công ngh úc b ng v a th y tinh (Plasterglass).
Công ngh ép phun (Injection Moulding).
Công ngh
úc ép phun ph n ng RRIM (Reinforced Reaction Injection
Moulding).
Công nghê úc chuy n chân không (Vacuum Assisted RTM).
Công ngh
ly tâm (Centrifugal Casting).
Trong ph n này ch trình bày công ngh úc ti p xúc (Hand lay-up, Spray up) là công
ngh
c áp d ng r ng rãi nh t.

Trang 2Công ngh v t li u Composite

Ph n 2...
http://www.ebook.edu.vn
Công ngh vt liu Composite
Trang 1
NG NGH COMPOSITE
Phn 1: Gii thiu chung
I. nh ngha vt liu Composite
Composite là vt liu t hp ca nhiu loi vt liu (thng là hai loi). S pha trn
các loi vt liu này vi nhau s to ra mt loi vt liu mi có bn cht hoàn toàn khác so
i các loi vt liu tnh phn ban u.
Thành phn ca vt liu Composite gm có:
Thành phn pn b liên tc trong tn th tích vt liu gi là nn.
Thành phn phân b ngu nhiên trong vt liu gi là ct.
Tùy theo bn cht ca vt liu nn ngi ta có th chia vt liu Composite thành các loi
khác nhau:
t liu Composite nn polymer: PMC.
t liu Composite nn vô c ceramic: CMC.
t liu Composite nn kim loi: MMC.
Trong phn này ta ch cp n loi PMC vì ây là loi Composite c nghiên cu
ng dng nhiu nht trong công ngh Vt liu Composite.
t liu Composite FRP
FRP (Fiber Reinforced Plastic) là mt trong nhng loi PMC ph bin nht trong các loi
t liu Composite. ây là loi Composite thuc cht do nhit rn (thermosetting plastic),
bao gm hai thành phn ch yu polymer và các loi si gia cng.
Polymer: polyeste, vinyleste, epoxy
Các loi si: si thy tinh, si cacbon, aramid (kevlar), polyeste…
Các cht xúc tác, cht xúc tin, ph giavi t l trng lng tuy rt nh nhng
không th thiu.
Có khá nhiu công ngh Composite nói chung và công ngh FRP nói rng. Mi công
nghu có nhng gii hn nht nh trong ng dng, nó ph thuc vào kích c sn phm,
kiu dáng sn phm, s lng sn xut, s gia cng thích hp và loi resin s dng. Trong
i công nghu phi có khuôn, vì vy da trên các c thù ca thit k và khuôn, nhà
n xut cn phi la chn công ngh cho thích hp.
a trên c s nguyên lý to ra sn phm, ta có th phân bit các loi công ngh sau:
Công nghúc tip xúc (Hand lay-up, Spray up).
Công nghúc chuyn resin RTM (Resin Transfer Moulding).
Công nghúc nén (Compression Moulding).
Công ngh cun si (Filament Winding).
Công nghúc kéo (Pultrusion).
Công ngh to lp liên tc (Continuous Laminating).
Công nghệ composite - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ composite - Người đăng: khactien-hut-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Công nghệ composite 9 10 292