Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ FRID

Được đăng lên bởi 12942001
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG QUẢN LÝ LOGISTICS CẢNG VÀ KHẢ
NĂNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TẠI CÁC CẢNG VIỆT NAM
RFID TECHNOLOGIES FOR PORT LOGISTICS MANAGEMENT AND
OPPORTUNITIES TO IMPLEMENT IN VIETNAM PORTS
TS. NGUYỄN THANH THỦY
Trung tâm Đào tạo Logistics, Trường ĐHHH
Tóm tắt
RFID được thiết kế nhằm cho phép thiết bị đọc ghi bắt được dữ liệu trên thẻ thông minh
và tự động chuyển các dữ liệu này sang hệ thống máy tính. Ứng dụng công nghệ này
vào quản lý logistics cảng biển, RFID không chỉ giúp tăng cường an ninh cảng và an ninh
thương mại hàng hải mà còn giảm thiếu các rủi ro trong khai thác cảng cũng như tăng
hiệu quả hoạt động cảng. Bài báo này cũng bàn tới các vấn đề khi ứng dụng công nghệ
này cho các cảng biển Việt nam.
Abstract
RFID is designed to enable readers to capture data on tags and transmit it automatically
to a computer system. To implementing to port logistics system, RFID helps not only
enhancing port and sea trade security, but also enhancing the port operations both in
terms of risk reduction and efficiently improvement. Also, this paper discusses of
disadvantages when implementing this technique at Vietnam ports.
1. Đặt vấn đề
Công nghệ định vị bằng sóng radio RFID (Radio Frequency Identification) là một kỹ thuật
nhận dạng tự động dựa trên khả năng lưu trữ và nhận tín hiệu từ xa bằng hệ thống thẻ thông
minh. Ban đầu, ứng dụng của công nghệ RFID chỉ được sử dụng trong công nghiệp hoặc trong
các hệ thống bảo mật (ứng dụng đóng), tuy nhiên hiện nay công nghệ RFID đã được sử dụng
trong cả các hệ thống phục vụ nhu cầu xã hội như hệ thống thư viện, hệ thống quản lý hàng hóa
trong kho hàng, và bây giờ lan sang cả hệ thống quản lý logistics cảng biển (ứng dụng mở).
2. Nguyên tắc hoạt động của công nghệ RFID
Trước hết, kỹ thuật RFID cần một thiết bị là thẻ thông minh. Thẻ RFID có kích thước rất nhỏ,
dùng để gắn lên vật thể cần quản lý như hàng hóa, người, vân vân. Thẻ RFID chứa các chip
silicon và các anten cho phép nhận lệnh và đáp ứng lại bằng tần số vô tuyến RF từ một RFID phát
đáp. Tín hiệu được ghi vào thẻ và được đọc không phụ thuộc vào hướng của thẻ mà chỉ cần thẻ
đó nằm trong vùng phủ sóng của thiết bị là được.

Hình 1. Minh họa công nghệ RFID.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 29 – 1/2012

88

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

Khi một thẻ RFID tiến đến gần một thiết bị đọc ghi thẻ, năng lượng sóng điện từ đủ để cung
cấp cho thẻ và từ đó quá trình trao đổi dữ liệu giữa thẻ và thiết bị đọc ghi thẻ bắt đầu. Trong quá
trình...
CHÚC MNG NĂM MỚI 2012
Tp chí Khoa hc Công nghng hi S 29 – 1/2012
88
NG DNG CÔNG NGH RFID TRONG QUN LÝ LOGISTICS CNG VÀ KH
NĂNG PHÁT TRIN NG DNG TI CÁC CNG VIT NAM
RFID TECHNOLOGIES FOR PORT LOGISTICS MANAGEMENT AND
OPPORTUNITIES TO IMPLEMENT IN VIETNAM PORTS
TS. NGUYN THANH THY
Trung tâm Đào to Logistics, Trường ĐHHH
Tóm tt
RFID được thiết kế nhm cho phép thiết bđọc ghi bắt được d liu trên th thông minh
tđộng chuyn các d liu này sang h thng máy tính. ng dng công ngh này
vào qun lý logistics cng bin, RFID không chỉ giúp tăng cường an ninh cng và an ninh
thương mại hàng hi n gim thiếu các ri ro trong khai thác cng cũng như tăng
hiu qu hoạt đng cng. Bài báo này cũng bàn ti các vấn đề khi ng dng công ngh
này cho các cng bin Vit nam.
Abstract
RFID is designed to enable readers to capture data on tags and transmit it automatically
to a computer system. To implementing to port logistics system, RFID helps not only
enhancing port and sea trade security, but also enhancing the port operations both in
terms of risk reduction and efficiently improvement. Also, this paper discusses of
disadvantages when implementing this technique at Vietnam ports.
1. Đặt vấn đề
Công ngh định v bng sóng radio RFID (Radio Frequency Identification) là mt k thut
nhn dng tđộng da trên khnăng lưu trữ nhn n hiu t xa bng h thng th thông
minh. Ban đầu, ng dng ca công ngh RFID chđược s dng trong công nghip hoc trong
các h thng bo mt (ng dng đóng), tuy nhiên hin nay công nghRFID đã được s dng
trong c các h thng phc v nhu cu hội như hệ thống thư viện, h thng qun lý hàng hóa
trong kho hàng, và bây gi lan sang c h thng qun lý logistics cng bin (ng dng m).
2. Nguyên tc hoạt động ca công ngh RFID
Trước hết, k thut RFID cn mt thiết b là th thông minh. Thẻ RFID có kích thước rt nh,
dùng để gn lên vt th cn qun như hàng hóa, người, vân vân. Th RFID cha các chip
silicon và các anten cho phép nhn lệnh và đáp ứng li bng tn s vô tuyến RF t mt RFID phát
đáp. Tín hiệu được ghi o th được đọc không ph thuộc vào hướng ca th ch cn th
đó nằm trong vùng ph sóng ca thiết blà được.
Hình 1. Minh ha công ngh RFID.
công nghệ FRID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ FRID - Người đăng: 12942001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
công nghệ FRID 9 10 875