Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ gen và các ngành học omics

Được đăng lên bởi Hoa Linh Lan
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5624 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chương 2: CN gen và các ngành học omics
2.1. Các phương pháp NC SHPT/CN Gen
2.2. Genomics
2.3. Proteomics
2.4. Omics
2.5. Chỉ thị phân tử - MAS
2.6. Microarray – DNA/Protein chip

Công nghệ gen
là chìa khóa để phát triển
Công nghệ sinh học
1.
2.
3.
4.
5.

Công nghệ DNA tái tổ hợp là công nghệ nền chủ
đạo
Bản chất phân tử của gen
Xác định trình tự nucleotid bộ gen
Nội dung của kĩ thuật ADN tái tổ hợp
Các ứng dụng của Công nghệ gen

DNA is packaged in the cell nucleus as chromosomes
DNA is tightly coiled into
chromosome structures
which are found in the nucleus
of all living cells in plants and
animals.

Image compliments of National Human Genome Research Institute

DNA sequences encode protein sequences

Image compliments of National Human Genome Research Institute

Giới thiệu về công nghệ
gen
Hiện thực nhờ:
1.
2.

Kĩ thuật đọc trình tự
Kĩ thuật AND tái tổ hợp

ứng dụng:
1.
2.
3.

Xác định trình tự genom
Biến nạp gen
Nhận dạng cá thể

3 Thành phần tạo nên một nucleotid
5’
Base hữu cơ
Adenin
Thymidin
Cytocin
Guanin

Acid Phosphoric

Đường Ribose

3’

Ac
De id
ox Ph
4
yr osp
lo
ib h
ại
Ba ose oric
se
hữ
u
cơ

Gen = ADN

Phân tử ADN xoắn kép

Mã di truyền = Bộ ba nucleotid
mã hoá cho trình
tự acid amin trong
phân tử protein

Đột biến ở
trình tự
nucleotid tạo
nên thay đổi
nguy hiểm
trong phân tử
protein

Dịch mã gen là
Sinh tổng hợp
protein
ADN

mARN

Protein

Riboso
m

Các Phương pháp
sinh học phân tử
trong nghiên cứu genome
1.
2.
3.
4.
5.

PCR: Phản ứng chuỗi polymerase -Polymerase Chain
Reaction (PCR)
RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA – DNA
đa hình nhân bản ngẫu nhiên
AFLP: Amplified Fragment Length Polymorphism - đa
hình chiều dài phân đoạn nhân bản
RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism - đa
hình chiều dài phân đoạn cắt hạn chế
SSR: Simple Sequence Repeats Các trình tự lặp lại đơn
giản

1. PCR
1.
2.
3.

Định nghĩa: PCR là quá trình nhân bản một hay nhiều phân đoạn
ADN thông qua polymerase trong điều kiện in vitro.
Tác giả: Kary Mullis (1985), GiảI Nobel 1993
Nguyên lý:
a) Thành phần phản ứng:
- ADN khuôn
- 4 loại dNTP
- Taq polymerase (Thermus aquaticus) chịu được 95oC và hoạt
tính tối ưu ở 75OC
- 1-2 loại đoạn mồi primer
b) Quá trình phản ứng 

PCR
Chỉ cần một lượng nhỏ ADN ban đầu có thể nhận được số lượng bản
copy rất lớn (1 triệu bản trong 2 giờ)
Bước 1: Biến tính dsDNA →ssDNA: 94oC,
60 s
Bước 2: Tiếp hợp mồi với ssDNA: 37-68oC,
60 s
Bước 3: Tổng hợp sợi DNA: 72oC, 90 s
Bước 1 + 2 + 3 = 1 Chu kì
Kết Quả
Sau 1...
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chương 2: CN gen và các ngành học omics
2.1. Các phương pháp NC SHPT/CN Gen
2.2. Genomics
2.3. Proteomics
2.4. Omics
2.5. Chỉ thị phân tử - MAS
2.6. Microarray – DNA/Protein chip
Công nghệ gen và các ngành học omics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ gen và các ngành học omics - Người đăng: Hoa Linh Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Công nghệ gen và các ngành học omics 9 10 685