Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ hàn

Được đăng lên bởi mynto291
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MỐI HÀN
MÔN HỌC: KỸ THUẬT HÀN TÀU THỦY
GVHD: TH.S: TRẦN NGỌC DÂN
SVTH:

1. TRẦN ĐĂNG ANH

G1100142

2. NGUYỄN QUỐC VIỆT

G1104213

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KIỂM TRA
 Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra chÊt lượng liªn kÕt hµn lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ®¸p ứng c¸c
®iÒu kiÖn lµm viÖc cña liªn kÕt. Cô thÓ lµ x¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ häc, hãa häc, kim
lo¹i häc vµ x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt.
 Ngoµi ra viÖc kiÓm tra chÊt lượng liªn kÕt hµn cßn được dïng ®Ó ph©n lo¹i c¸c quy
tr×nh hµn vµ tr×nh ®é tay nghÒ thî hµn.
 C¸c phương ph¸p kiÓm tra chÊt lượng liªn kÕt hµn được chia lµm 2 nhãm phương
ph¸p chÝnh:
- KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy.
- KiÓm tra ph¸ hñy.
II.
KIỂM TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY
 §©y lµ phương ph¸p kiÓm tra được thùc hiÖn trùc tiÕp víi liªn kÕt trªn c¸c s¶n phÈm
hµn cô thÓ mµ kh«ng g©y nªn ph¸ hñy chóng.
1. Ph-¬ng ph¸p quan s¸t b»ng m¾t
 §©y lµ phương ph¸p được sö dông rÊt th«ng dông ®Ó kiÓm tra toµn bé qu¸ tr×nh hµn,
cô thÓ lµ kiÓm tra trước khi hµn, khi ®ang hµn vµ sau khi hµn.
 Phương ph¸p nµy dÔ thùc hiÖn, cã thÓ gióp tr¸nh được c¸c khuyÕt tËt hoÆc ph¸t hiÖn
sím trong khi hµn.
a) KiÓm tra tr-íc khi hµn.
 Xem l¹i c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c tiªu chuÈn ®Æt ra cho liªn kÕt hµn.
 KiÓm tra c¸c vËt liÖu hµn sö dông cã ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu kh«ng.
 So s¸nh viÖc chuÈn bÞ vµ g¸ l¾p, khe hë hµn vµ v¸t mÐp cã ®óng víi thiÕt kÕ kh«ng.
 KiÓm tra ®é s¹ch bÒ mÆt liªn kÕt trước khi hµn cã bÞ dÝnh dÇu, mì, s¬n hay gØ sÐt
kh«ng.
I.

b) KiÓm tra trong khi hµn.
 Khi b¾t ®Çu hµn, cÇn kiÓm tra c¸c bước thùc hiÖn quy tr×nh hµn vµ thao t¸c cña người
thî còng như c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu hµn xem ®· ®óng chưa ?
 C¸c môc cÇn kiÓm tra trong khi hµn bao gåm:
- C¸c th«ng sè cña quy tr×nh hµn;
- VËt liÖu hµn tiªu hao;
- NhiÖt ®é nung nãng s¬ bé (nÕu cã);

- VÞ trÝ hµn vµ chÊt lượng bÒ mÆt vËt hµn;
- Thø tù hµn;
- Sù lµm s¹ch xØ ë mèi hµn ®Ýnh vµ gi÷a c¸c líp hµn;
- KiÓm so¸t møc ®é biÕn d¹ng;
- KÝch thước liªn kÕt;
- NhiÖt ®é vµ thêi gian xö lý nhiÖt sau khi hµn.
 Khi ph¸t hiÖn cã nh÷ng sai lÖch th× cÇn ®iÒu chØnh l¹i c¸c th«ng sè c«ng nghÖ cho
hîp lý; xö lý ngay c¸c khuyÕt tËt như kÑt xØ, rç, nøt bÒ mÆt.
c) KiÓm tra sau khi hµn.
 Bước kiÓm tra nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt như ch¶y loang, lÑm ch©n, rç khÝ,
nøt bÒ mÆt vµ c¸c khuyÕt tËt vÒ h×nh d¸ng mÆt ngoµi cña liªn kÕt hµn. C¸c thao t¸c
bao gåm:
- Lµm s¹ch bÒ mÆt liªn kÕt hµn (bÒ mÆt mèi hµn vµ vïng kim lo¹i c¬ b¶n).
- Quan s¸t kü b»ng m¾t thường hoÆc b»ng kÝnh lóp;
- KiÓm tra kÝch thước ...
BÁO CÁO CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MI HÀN
MÔN HC: K THUT HÀN TÀU THY
GVHD: TH.S: TRN NGC DÂN
SVTH: 1. TRN ĐĂNG ANH G1100142
2. NGUYN QUC VIT G1104213
I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KIỂM TRA
Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra chÊt lượng liªn kÕt hµn x¸c ®Þnh kn¨ng ®¸p ứng c¸c
®iÒu kiÖn lµm viÖc cña liªn kÕt. thÓ x¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt häc, hãa häc, kim
lo¹i häc vµ x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt.
Ngoµi ra viÖc kiÓm tra chÊt lượng liªn kÕt hµn cßn được dïng ®Ó ph©n lo¹i c¸c quy
tr×nh hµn vµ tr×nh ®é tay nghÒ thî hµn.
C¸c phương ph¸p kiÓm tra chÊt lượng liªn kÕt n được chia lµm 2 nhãm phương
ph¸p chÝnh:
- KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy.
- KiÓm tra ph¸ hñy.
II. KIỂM TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY
§©y lµ phương ph¸p kiÓm tra được thùc hiÖn trùc tiÕp víi liªn kÕt trªn c¸c s¶n phÈm
hµn cô thÓ mµ kh«ng g©y nªn ph¸ hñy chóng.
1. Ph-¬ng ph¸p quan s¸t b»ng m¾t
§©y lµ phương ph¸p đượcdông rÊt th«ng dông ®Ó kiÓm tra toµn qu¸ tr×nh hµn,
cô thÓ lµ kiÓm tra trước khi hµn, khi ®ang hµn vµ sau khi hµn.
Phương ph¸p nµy dÔ thùc hiÖn, cã thÓ gióp tr¸nh được c¸c khuyÕt tËt hoÆc ph¸t hiÖn
sím trong khi hµn.
a) KiÓm tra tr-íc khi hµn.
Xem l¹i c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c tiªu chuÈn ®Æt ra cho liªn kÕt hµn.
KiÓm tra c¸c vËt liÖu hµn sö dông cã ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu kh«ng.
So s¸nh viÖc chuÈn bÞ vµ g¸ l¾p, khe hë hµn vµ v¸t mÐp cã ®óng víi thiÕt kÕ kh«ng.
KiÓm tra ®é s¹ch mÆt liªn kÕt trước khi hµn dÝnh u, mì, s¬n hay sÐt
kh«ng.
b) KiÓm tra trong khi hµn.
Khi b¾t ®Çu hµn, cÇn kiÓm tra c¸c ớc thùc hiÖn quy tr×nh n thao t¸c cña người
thî còng như c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu hµn xem ®· ®óng chưa ?
C¸c môc cÇn kiÓm tra trong khi hµn bao gåm:
- C¸c th«ng sè cña quy tr×nh hµn;
- VËt liÖu hµn tiªu hao;
- NhiÖt ®é nung nãng s¬ bé (nÕu cã);
Công nghệ hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ hàn - Người đăng: mynto291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công nghệ hàn 9 10 614