Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ kim loại gia công áp lực

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương V
Gia công kim loại bằng áp lực

1

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

§1. Giới thiệu chung về gia công kim loại bằng áp lực
1.1 Thực chất
Gia công kim loại bằng áp lực là một trong những phương pháp cơ bản để
chế tạo các chi tiết máy và các sản phẩm kim loại, thực hiện bằng cách dùng
ngoại lực tác dụng nên kim loại ở trạng thái nóng hoặc nguội làm cho kim loại
đạt đến quá giới hạn đàn hồi và bị biến dạng dẻo, kết quả sẽ làm thay đổi hình
dáng ban đầu của vật thể kim loại mà không phá huỷ tính liên tục và độ bền
của chúng.
1.2 Đặc điểm
-Kim loại được gia công ở thể rắn, sau khi gia công không những thay đổi
hình dáng, kích thước ban đầu của vật mà còn thay đổi cả cơ, lý, hoá tính của
kim loại.
-Với các phương pháp dập thể tích , dập tấm chính xác có thể chế tạo được
các sản phẩm có độ chính xác cao không cần phải qua gia công cắt gọt sau khi
rèn rập, nhờ đó giảm hao phí kim loại và thời gian gia công...

2

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

1.3 Phân loại
+ Theo luyện kim gồm:
- Cán kim loại

3

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

- KÐo kim lo¹i

4

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

- Ðp kim lo¹i

5

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

+ Theo luyện c¬ khÝ gồm:
- RÌn tù do.
RÌn tù do lµ mét ph¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc ®Ó chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm cã
h×nh d¸ng, kÝch thíc vµ ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu ®Þnh tríc nhê sù biÕn d¹ng
tù do dÇn dÇn vÒ c¸c híng

6

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

-DËp thÓ tÝch.
DËp thÓ tÝch, hay cßn gäi lµ dËp, lµ ph¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc trong ®ã
kim lo¹i bÞ biÕn d¹ng vµ ®iÒn ®Çy vµo khoang rçng cña mét dông cô gäi lµ
khu«n dËp. Khoang rçng ®îc gäi lµ lßng khu«n. Sù biÕn d¹ng kim lo¹i bÞ giíi
h¹n trong lßng khu«n; kÕt thóc qu¸ tr×nh dËp kim lo¹i sÏ ®iÒn ®Çy kÝn lßng
khu«n vµ s¶n phÈm (vËt dËp) nhËn ®îc cã kÝch thícvµ h×nh d¹ng gièng nh h×nh
d¸ng vµ kÝch thíc cña lßng khu«n.

7

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

-DËp tÊm.
DËp tÊm lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc,
bao gåm nhiÒu quy tr×nh c«ng nghÖ lµm biÕn d¹ng dÎo cìng bøc c¸c tÊm ph«i
kim lo¹i, t¹o nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau

8

Chương V:GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

§2. Sù biÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i.
1. Kh¸i niÖm biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i.
1.1. Ngoại lực và nội lực trong gia công kim loại bằng áp lực.
a. Ngoại lực. Trong quá trình gia công áp lực, ngoạ...
1
Chương V

Công nghệ kim loại gia công áp lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ kim loại gia công áp lực - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Công nghệ kim loại gia công áp lực 9 10 126