Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ lên men

Được đăng lên bởi Tieu Thuy
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10
CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT
TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG
Nuôi cấy vi sinh vật để sản xuất các sản phẩm của các chất hoạt hoá sinh học là
quá trình tinh vi và phức tạp nhất để thu nhận các sản phẩm tổng hợp vi sinh. Tổng hợp
sinh học các chất hoạt hoá sinh học do vi sinh vật tạo ra phụ thuộc vào một số yếu tố
như nhiệt độ, pH của môi trường và canh trường phát triển, nồng độ hoà tan, thời gian
nuôi cấy, kết cấu và vật liệu thiết bị... Trong chương này chúng tôi sẽ giới thiệu một số
thiết bị lên men công nghiệp được ứng dụng để cấy chìm vi sinh vật.
Phụ thuộc vào các phương pháp ứng dụng để đánh giá hoạt động thiết bị lên men
dùng để cấy chìm vi sinh vật và được chia ra một số nhóm theo các dấu hiệu sau:
Theo phương pháp nuôi cấy - các thiết bị hoạt động liên tục và gián đoạn.
Theo độ tiệt trùng - các thiết bị kín và các thiết bị không đòi hỏi độ kín nghiêm
ngặt.
Theo kết cấu - các thiết bị lên men có bộ khuếch tán và tuabin, có máy thông gió
dạng quay, có bộ đảo trộn cơ học, có vòng tuần hoàn bên ngoài; các thiết bị lên men
dạng tháp, có hệ thông gió kiểu phun.
Theo phương pháp cung cấp năng lượng và tổ chức khuấy trộn, thông gió - các
thiết bị cung cấp năng lượng cho pha khí, pha lỏng và pha tổng hợp.
Trong công nghiệp vi sinh thực tế hầu như tất cả các quá trình nuôi cấy sản xuất ra
các chất hoạt hoá sinh học được tiến hành bằng phương pháp gián đoạn trong các điều
kiện tiệt trùng.
10.1. CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY VI SINH VẬT TRONG
ĐIỀU KIỆN TIỆT TRÙNG
Nuôi cấy các vi sinh vật phần lớn được tiến hành trong các điều kiện tiệt trùng.
Độ tiệt trùng của quá trình được đảm bảo bằng phương pháp tiệt trùng thiết bị lên men,
các đường ống dẫn, cảm biến dụng cụ; nạp môi trường dinh dưỡng tiệt trùng và giống
cấy thuần chuẩn vào thiết bị lên men đã được tiệt trùng; không khí tiệt trùng để thông
gió canh trường và chất khử bọt tiệt trùng; các dụng cụ cảm biến tiệt trùng trong thiết bị
lên men để kiểm tra và điều chỉnh các thông số của quá trình; bảo vệ vật đệm kín trục
của bộ chuyển đảo, các đường ống công nghệ và phụ tùng trong quá trình nuôi cấy.

196

10.1.1. Thiết bị lên men có bộ đảo trộn cơ học dạng sủi bọt
Dạng thiết bị lên men này được sử dụng rộng rãi cho các quá trình tiệt trùng để
nuôi cấy vi sinh vật - sản sinh ra các chất hoạt hoá sinh học.
Thiết bị lên men có thể tích 63 m3. Dạng thiết bị lên men này là một xilanh đứng
được chế tạo bằng thép X18H10T hay kim loại kép có nắp và đáy hình nón (hình 10.1).
Tỷ lệ chiều...
Chương 10
CÁC THIT B LÊN MEN NUÔI CY CHÌM VI SINH VT
TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LNG
Nuôi cy vi sinh vt để sn xut các sn phm ca các cht hot hoá sinh hc là
quá trình tinh vi và phc tp nht để thu nhn các sn phm tng hp vi sinh. Tng hp
sinh hc các cht hot hoá sinh hc do vi sinh vt to ra ph thuc vào mt s yếu t
như nhit độ, pH ca môi trường và canh trường phát trin, nng độ hoà tan, thi gian
nuôi cy, kết cu và vt liu thiết b... Trong chương này chúng tôi s gii thiu mt s
thiết b lên men công nghip được ng dng để cy chìm vi sinh vt.
Ph thuc vào các phương pháp ng dng để đánh giá hot động thiết b lên men
dùng để cy chìm vi sinh vt và được chia ra mt s nhóm theo các du hiu sau:
Theo phương pháp nuôi cy - các thiết b hot động liên tc và gián đon.
Theo độ tit trùng - các thiết b kín và các thiết b không đòi hi độ kín nghiêm
ngt.
Theo kết cu - các thiết b lên men có b khuếch tán và tuabin, có máy thông gió
dng quay, có b đảo trn cơ hc, có vòng tun hoàn bên ngoài; các thiết b lên men
dng tháp, có h thông gió kiu phun.
Theo phương pháp cung cp năng lượng và t chc khuy trn, thông gió - các
thiết b cung cp năng lượng cho pha khí, pha lng và pha tng hp.
Trong công nghip vi sinh thc tế hu như tt c các quá trình nuôi cy sn xut ra
các cht hot hoá sinh hc được tiến hành bng phương pháp gián đon trong các điu
kin tit trùng.
10.1. CÁC THIT B LÊN MEN NUÔI CY VI SINH VT TRONG
ĐIU KIN TIT TRÙNG
Nuôi cy các vi sinh vt phn ln được tiến hành trong các điu kin tit trùng.
Độ tit trùng ca quá trình được đảm bo bng phương pháp tit trùng thiết b lên men,
các đường ng dn, cm biến dng c; np môi trường dinh dưỡng tit trùng và ging
cy thun chun vào thiết b lên men đã được tit trùng; không khí tit trùng để thông
gió canh trường và cht kh bt tit trùng; các dng c cm biến tit trùng trong thiết b
lên men để kim tra và điu chnh các thông s ca quá trình; bo v vt đệm kín trc
ca b chuyn đảo, các đường ng công ngh và ph tùng trong quá trình nuôi cy.
196
công nghệ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ lên men - Người đăng: Tieu Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
công nghệ lên men 9 10 921