Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ lọc hóa dầu

Được đăng lên bởi mrtruongcong
Số trang: 303 trang   |   Lượt xem: 3649 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
Đề mục

Trang

MỤC LỤC .............................................................................................................................. 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ...................................................................................................... 6
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun ................................................................................................. 6
Mục tiêu của mô đun.............................................................................................................. 6
Mục tiêu thực hiện của mô đun .............................................................................................. 6
Nội dung chính/các bài của mô đun ....................................................................................... 6
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN ........................................................ 7
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN ............................................................... 8
BÀI 1 . GIỚI THIỆU CHUNG

Mã bài: HD C1................................................................... 10

Giới thiệu ............................................................................................................................. 10
Mục tiêu thực hiện ............................................................................................................... 10
Nội dung chính..................................................................................................................... 10
Các hình thức học tập.......................................................................................................... 10
1. Mục tiêu của lọc dầu ........................................................................................................ 10
2. Nhiệm vụ của nhà máy lọc dầu ........................................................................................ 12
3. Các quá trình trong nhà máy lọc dầu .............................................................................. 13
3.1. Quá trình cất phân đoạn dầu .............................................................................. 13
3.2. Các quá trình chế biến thứ cấp ............................................................................ 15
4. Vai trò của quá trình chế biến dầu ................................................................................... 18
CÂU HỎI...........................................................................................................
1
MỤC LỤC
Đề mục Trang
MỤC LỤC .............................................................................................................................. 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ...................................................................................................... 6
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun ................................................................................................. 6
Mục tiêu của mô đun.............................................................................................................. 6
Mục tiêu thực hiện của mô đun .............................................................................................. 6
Nội dung chính/các bài của mô đun ....................................................................................... 6
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN ........................................................ 7
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN ............................................................... 8
BÀI 1 . GIỚI THIỆU CHUNG Mã bài: HD C1 ................................................................... 10
Giới thiệu ............................................................................................................................. 10
Mục tiêu thực hiện ............................................................................................................... 10
Nội dung chính..................................................................................................................... 10
Các hình thức học tập .......................................................................................................... 10
1. Mục tiêu của lọc dầu ........................................................................................................ 10
2. Nhiệm vụ của nhà máy lọc dầu ........................................................................................ 12
3. Các quá trình trong nhà máy lọc dầu .............................................................................. 13
3.1. Quá trình cất phân đoạn dầu .............................................................................. 13
3.2. Các quá trình chế biến thứ cấp ............................................................................ 15
4. Vai trò của quá trình chế biến dầu ................................................................................... 18
CÂU HỎI .............................................................................................................................. 20
BÀI 2. PHÂN LOẠI DẦU THÔ Mã bài: HD C2 ................................................................ 21
Giới thiệu ............................................................................................................................. 21
Mục tiêu thực hiện ............................................................................................................... 21
Nội dung chính..................................................................................................................... 21
Các hình thức học tập .......................................................................................................... 21
1. Phân loại dầu thô theo phương pháp hóa học và vật lý ................................................... 21
1.1.Phân loại dầu theo phương pháp hóa học ............................................................ 21
1.2.Phân loại dầu theo phương pháp vật lý ................................................................ 25
2. Thành phần hóa học của dầu thô, thành phần hydrocacbon ............................................ 25
2.1. Hydrocacbon parafin ............................................................................................ 26
2.2. Hydrocacbon không no ........................................................................................ 26
2.3. Hydrocacbon naphten .......................................................................................... 26
2.4. Hydrocacbon thơm .............................................................................................. 27
3. Thành phần phi hydrocacbon trong dầu ........................................................................... 27
3.1. Hợp chất lưu huỳnh ............................................................................................. 28
3.2. Nitơ và hợp chất nitơ ........................................................................................... 28
Công nghệ lọc hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ lọc hóa dầu - Người đăng: mrtruongcong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
303 Vietnamese
Công nghệ lọc hóa dầu 9 10 939