Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường xử lý nước thải

Được đăng lên bởi Thao Nguyen
Số trang: 325 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI .......... 7
1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI..................................................... 7
1.2 THÀNH PHẦN LÝ HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI .......................................... 9
1.2.1 Tính chất vật lý ............................................................................................. 10
1.2.2 Tính chất hóa học .......................................................................................... 10
1.3 NGUỒN GỐC PHÁT SINH CÁC LOẠI NƯỚC THẢI ðẶC TRƯNG............ 12
1.4 CÁC THÔNG SỐ ðÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ YÊU CẦU CẦN THIẾT
PHẢI XỬ LÝ NƯỚC THẢI .................................................................................. 19
1.4.1. Các thông số ñánh giá ô nhiễm..................................................................... 19
1.4.2 Yêu cầu cần thiết phải xử lý nước thải........................................................... 25
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ
NƯỚC THẢI ........................................................................................................ 26
2.1 PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC.................................................. 26
2.1.1 Biến ñổi sinh hóa........................................................................................... 27
2.1.2 Môi trường sinh hóa ...................................................................................... 28
2.1.3 Trình tự phản ứng của quá trình..................................................................... 29
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH ........................................................ 29
2.3 CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ ðỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SINH HỌC .... 32
2.3.1 ðộng học phản ứng lên men quá trình xử lý nước thải .................................. 32
2.3.2. ðộng học chuyển hóa cơ chất hữu cơ trong quá trình xử lý theo sinh khối
bùn và thời gian. .................................................................................................... 34
CHƯƠNG III: VI SINH VẬT TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .... 35
3.1 KHÁI NIỆM .................................................................................................... 35
3.2 SINH THÁI, SINH LÝ, PHÂN LOẠI VI SINH VẬT...................................... 35
3.2.1 Sinh thái, sinh lý vi sinh vật .......................................................................... 35
3.2.2 Phân loại vi sinh vật ...................................................................................... 39
3.2.2...
MC LC
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIM CƠ BN V NƯỚC VÀ NƯỚC THI .......... 7
1.1 TNG QUAN V NƯỚC VÀ NƯỚC THI..................................................... 7
1.2 THÀNH PHN LÝ HÓA HC CA NƯỚC THI .......................................... 9
1.2.1 Tính cht vt lý ............................................................................................. 10
1.2.2 Tính cht hóa hc.......................................................................................... 10
1.3 NGUN GC PHÁT SINH CÁC LOI NƯỚC THI ĐẶC TRƯNG............ 12
1.4 CÁC THÔNG S ĐÁNH GIÁ Ô NHIM YÊU CU CN THIT
PHI X LÝ NƯỚC THI .................................................................................. 19
1.4.1. Các thông s đánh giá ô nhim..................................................................... 19
1.4.2 Yêu cu cn thiết phi x lý nước thi........................................................... 25
CHƯƠNG II: TNG QUAN V QUÁ TRÌNH SINH HC TRONG X
NƯỚC THI........................................................................................................ 26
2.1 PHÂN LOI CÁC QUÁ TRÌNH SINH HC.................................................. 26
2.1.1 Biến đổi sinh hóa........................................................................................... 27
2.1.2 Môi trường sinh hóa...................................................................................... 28
2.1.3 Trình t phn ng ca quá trình..................................................................... 29
2.2 CƠ S LÝ THUYT CA QUÁ TRÌNH........................................................ 29
2.3 CÂN BNG HÓA HC VÀ ĐỘNG HC CA QUÁ TRÌNH SINH HC .... 32
2.3.1 Động hc phn ng lên men quá trình xnước thi .................................. 32
2.3.2. Động hc chuyn hóa cơ cht hu cơ trong quá trình x lý theo sinh khi
bùn và thi gian. .................................................................................................... 34
CHƯƠNG III: VI SINH VT TRONG H THNG X LÝ NƯỚC THI .... 35
3.1 KHÁI NIM.................................................................................................... 35
3.2 SINH THÁI, SINH LÝ, PHÂN LOI VI SINH VT...................................... 35
3.2.1 Sinh thái, sinh lý vi sinh vt .......................................................................... 35
3.2.2 Phân loi vi sinh vt ...................................................................................... 39
3.2.2.1 Vi khun..................................................................................................... 46
3.2.2.2 Eukarya (Sinh vt nhân thc) ..................................................................... 50
3.2.2.3 Archaea (c khun) .................................................................................... 55
3.3 S TĂNG TRƯỞNG CA T BÀO VI SINH VT....................................... 56
3.3.1 Nuôi cy tĩnh/ nuôi cy theo m. .................................................................. 56
3.3.2 Nuôi cy liên tc/ dòng liên tc.................................................................... 58
3.4 ĐỘNG HC CA QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG ........................................ 59
3.4.1 Các đặc trưng động hc ca quá trình sinh trưởng......................................... 59
3.4.2 Các giai đon phát trin ca vi sinh vt trong quá trình sinh trưởng............... 60
công nghệ môi trường xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường xử lý nước thải - Người đăng: Thao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
325 Vietnamese
công nghệ môi trường xử lý nước thải 9 10 829