Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất bột ca cao

Được đăng lên bởi tranmongai
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 10282 lần   |   Lượt tải: 35 lần
BỘT CA CAO

PGS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

MỤC LỤC

-1-

BỘT CA CAO

PGS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Hạt ca cao.................................................................................................................6
Hình 2: Sản lượng ca cao của các nước qua từng năm 1990 – 2005....................................8
Hình 3: Biểu đồ thể hiện sản lượng ca cao trên Thế giới năm 2007 (%)..............................9
Hình 4: Tiêu thụ ca cao trên thế giới năm 2007....................................................................9
Hình 5: Giống ca cao Forastero...........................................................................................11
Hình 6: Sơ đồ quy trình công nghệ 1...................................................................................13
Hình 7: Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm sạch........................................................................14
Hình 8: Sơ đồ nguyên lý của thiết bị rang dạng thùng quay................................................17
Hình 9: Cấu tạo thiết bị rang thùng quay.............................................................................18
Hình 10: Sơ đồ nguyên lý thiết bị nghiền trục.....................................................................19
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý hệ thống tách vỏ.........................................................................20
Hình 12: Sơ đồ nguyên lý thiết bị nghiền trục bánh răng....................................................22
Hình 13: Sơ đồ nguyên lý thiết bị kiềm hóa........................................................................24
Hình 14: Sơ đồ nguyên lý thiết bị ép bơ..............................................................................26
Hình 15: Sơ đồ nguyên lý thiết bị nghiền búa.....................................................................28
Hình 16: Cấu tạo thiết bị rây................................................................................................30
Hình 17: Thiết bị bao gói ....................................................................................................32
Hình 18: Sơ đồ quy trình công nghệ 2.................................................................................33
Hình 19: Sơ đồ cấu tạo của hệ thống xử lý nhiệt hồng ngoại..............................................35
Hình 20: Sơ đồ nguyên lý thiết bị rang liên tục...................................................................39
Hình 21: Sơ đồ nguyên lý thiết bị nghiền nhiều trục.............
BỘT CA CAO PGS.TS. Lê Văn Việt Mẫn
MỤC LỤC
-1-
Công nghệ sản xuất bột ca cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất bột ca cao - Người đăng: tranmongai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Công nghệ sản xuất bột ca cao 9 10 121