Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ SỢI

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Coâng ngheä saûn xuaát mì sôïi

MUÏC LUÏC
PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU MYØ SÔÏI VAØ MYØ AÊN LIEÀN

2

I. XUAÁT XÖÙ CUÛA SAÛN PHAÅM MYØ SÔÏI VAØ MYØ AÊN LIEÀN
3
II. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN MYØ AÊN LIEÀN HIEÄN NAY TAÏI VIEÄT
NAM
3
III. GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG VAØ TÍNH TIEÁN DUÏNG CUÛA MYØ SÔÏI 3
IV. PHAÂN LOAÏI MYØ SÔÏI
4
PHAÀN 2: NGUYEÂN LIEÄU

8

I. BOÄT MYØ
II. DAÀU CHIEÂN
III. CAÙC PHUÏ GIA KHAÙC

9
14
15

PHAÀN 3: QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ SÔÏI

20

QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ SÔÏI

21

PHAÀN 4: COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN

24

I. SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN
SÔ ÑOÀ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN
THIEÁT BÒ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN
II. THUYEÁT MINH QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ

25
27
28
31

PHAÀN 5: SAÛN PHAÅM MYØ AÊN LIEÀN

42

I. GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM 43
II. KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

43

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

45

1

Coâng ngheä saûn xuaát mì sôïi

PHAÀN 1

GIÔÙI THIEÄU MÌ SÔÏI VAØ MÌ AÊN LIEÀN

2

Coâng ngheä saûn xuaát mì sôïi
I.XUAÁT XÖÙ CUÛA SAÛN PHAÅM MÌ SÔÏI VAØ MÌØ AÊN LIEÀN
Töø cuoái theá kæ 18, ngöôøi chaâu AÂu ñaõ baét ñaàu saûn xuaát vaø söû duïng saûn
phaåm mì sôïi.Vaø noù trôû thaønh thöïc phaåm truyeàn thoáng cuûa caùc nöôùc chaâu Aâu,
ñaëc bieät laø ôû YÙ vaø Phaùp . Sau ñoù, saûn phaåm du nhaäp vaøo chaâu AÙ . Vaø sau ñoù,
ñeå tieát kieäm thôøi gian cheá bieán, ngöôøi chaâu AÙ ( ñaàu tieân laø Nhaät ) ñaõ ñöa ra
coâng ngheä saûn xuaát mì chuaån bò böõa aên nhanh goïi laø mì aên lieàn . Töø ñoù ñeán
nay, mì aên lieàn ñaõ khoâng ngöøng ñöôïc caûi tieán vaø phaùt trieån veà saûn löôïng vaø
chaát löôïng . Coâng ngheä saûn xuaát mì aên lieàn luoân ñöôïc naâng cao.
II. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN MÌ AÊN LIEÀN HIEÄN NAY TAÏI VIEÄT NAM
Hieän nay, taïi Vieät Nam, caùc saûn phaåm mì aên lieàn ñöôïc söû duïng roäng raõi
trong moïi taàng lôùp nhaân daân vì tính tieän duïng vaø giaù trò dinh döôõng cuûa chuùng.
Coù theå noùi saûn phaåm mì aên lieàn ngaøy nay ñaõ phaàn naøo ñi vaøo ñôøi soáng cuûa
ngöôøi daân, trôû thaønh moät saûn phaåm ñöôïc öa thích roäng raõi .
Tröôùc nhu caàu to lôùn cuûa thò tröôøng, ngaønh coâng nghieäp mì aên lieàn ñaõ
vaø ñang coù nhöõng böôùc phaùt trieån maïnh meõ, ñaëc bieät laø khi neàn kinh teá nöôùc
nhaø chuyeån sang cô cheá thò tröôøng. Caùc coâng ty quoác doanh nhö MILIKET,
COLUSA , … cuõng nhö caùc lieân doanh nhö VIFON ACECOOK, A-ONE , …
ñaõ khoâng ngöøng naâng cao saûn löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm, ña daïng hoùa
chuûng loaïi vaø maãu maõ ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò hieáu ...
Coâng ngheä saûn xuaát sôïi
1
MUÏC LUÏC
PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU MYØ SÔÏI VAØ MYØ AÊN LIEÀN 2
I. XUAÁT XÖÙ CUÛA SAÛN PHAÅM MYØ SÔÏI VAØ MYØ AÊN LIEÀN 3
II. TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN MYØ AÊN LIEÀN HIEÄN NAY TAÏI VIEÄT
NAM 3
III. GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG VAØ TÍNH TIEÁN DUÏNG CUÛA MYØ SÔÏI 3
IV. PHAÂN LOAÏI MYØ SÔÏI 4
PHAÀN 2: NGUYEÂN LIEÄU 8
I. BOÄT MYØ 9
II. DAÀU CHIEÂN 14
III. CAÙC PHUÏ GIA KHAÙC 15
PHAÀN 3: QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ SÔÏI 20
QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ SÔÏI 21
PHAÀN 4: COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN 24
I. SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN 25
SÔ ÑOÀ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN 27
THIEÁT BÒ SAÛN XUAÁT MYØ AÊN LIEÀN 28
II. THUYEÁT MINH QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ 31
PHAÀN 5: SAÛN PHAÅM MYØ AÊN LIEÀN 42
I. GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM 43
II. KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM 43
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 45
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ SỢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ SỢI - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ SỢI 9 10 887