Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất phô mai

Được đăng lên bởi ngoccam-cp2-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ HOÙA HOÏC VAØ DAÀU KHÍ
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM
dËeËdËeË
TIEÅU LUAÄN
QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄä
SAÛN XUAÁT
PHOMAT
GVHD : TS. LEÂ VAÊN VIEÄT MAÃN
NHOÙM 3: TRAÀN THÒ MINH THU
HOAØNG THÒ THANH THUÛY
TRAÀN THÒ AÙNH TUYEÁT
PHAÏM VUÕ BÍCH UYEÂN
NAÊM HOÏC 2003-2004
Công nghệ sản xuất phô mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất phô mai - Người đăng: ngoccam-cp2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ sản xuất phô mai 9 10 604