Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất Thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi bui-bao-hieu
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 7306 lần   |   Lượt tải: 48 lần
Coâng ngheä saûn xuaát Thuoác baûo veä thöïc vaät

1

Moân hoïc:

COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT
THUOÁC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT
Phaàn I : KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT THUOÁC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT

CHÖÔNG I : CAÙC NGUYEÂN TAÉC VAØ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN
I. THUOÁC TRÖØ SAÂU HAÏI , NAÁM BEÄNH:
1. Nguyeân lieäu:
Thành phần chính trong thuốc laø hoïat chaát chính trong thuoác taùc ñoäng ñeán
saâu haïi naám beänh, vì vaäy mỗi lọai thuoác coù nhöõng ñaëc tính rieâng của nó.
Hieän nay coù caùc loaïi thuoác :
Thuoác Carbamate ñöôïc khaùm phaù vaøo nhöõng naêm cuoái thaäp
nieân 60 , vaø nhieàu thuoác trong nhoùm naøy toû ra an toaøn vaø hieäu
löïc , trong soá ñoù co ùcarbaryl.
Thuoác thuoäc nhoùm pyrethroide coù taùc duïng tieâu dieät nhanh
caùc loïai coân truøng, an toaøn ñoái vôùi con ngöôøi vaø deã bò phaân
huyõ bôûi aùnh saùng maët trôøi….
a. Caùc haäu quaû do thuoác tröø dòch haïi gaây ra :
Thuoác tröø saâu coù theå gaây oâ nhieãm moâi tröôøng trong quaù trình chế biến, ñoùng goùi,
vaän chuyeãn, toàn tröõ vaø söû duïng. Söï oâ nhieãm ñoù khoâng ñöôïc kieåm soaùt seõ gaây taùc haïi
cho moâi tröôøng vaø con ngöôøi
Thuoác tröø saâu ñöôïc söû duïng nhieàu trong noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø sinh hoaït.
Vieäc söû duïng roäng raûi thöôøng keøm theo nhieàu haäu quaû xaáu do ngöôøi söû duïng coù trình ñoä
kyõ thuaät thấp, thoùi quen sử dụng vaø taäp quaùn veä sinh khaùc nhau .
Hieän nay coù quaù nhieàu loaïi thuoác löu haønh maø ngöôøi söû duïng khoù hieåu bieát heát
moïi taùc ñoäng xaáu cuûa chuùng gaây ra. Ngoøai ra, caùc haäu quaû thöôøng xaûy ra do thieáu traùch
nhieäm, lô ñeãnh hoaëc tai naïn.
b. Taùc ñoäng cuûa thuoác tröø saâu ñeán sinh thaùi :
Thuoác tröø saâu thöôøng gaây roái loaïn sinh thaùi thoâng qua vieäc tích luyõ hay ñaûo loän
vónh vieån hoaëc trong thôøi gian laâu daøi caân baèêng cuûa heä sinh thaùi. Heä sinh thaùi noâng
nghieäp laø taùc ñoäng chuû yeáu, trong ñoù caùc vaán ñeà nhö tính khaùng cuûa dòch haïi ñoái vôùi
thuoác, söï dieãn bieán cuûa caùc loaøi dòch haïi vaø haäu quaû do thuoác gaây ra ñoái vôùi nhöõng loaøi
khoâng phaûi laø ñoái töôïng tieâu dieät laø nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát do vieäc söû duïng
thuoác gaây ra:
Söï gia taêng tính khaùng :
Ñaây laø hieän töôïng maø moät soá caù theå chòu ñöïng ñöôïc noàng
ñoä chaát ñoäc maø chaát ñoù coù theå gaây cheát moät soá lôùn caùc caù
theå cuøng loaïi. Boä maùy di truyeàn cuûa caùc caù theå naøy truyeàn
Phan Phöôc Hieàn Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

http://www.ebook.edu.vn

1

Coâng ngheä saûn xuaát Thu...
Coâng ngheä saûn xuaát Thuoác baûo veä thöïc vaät
Phan Phöôc Hieàn Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh http://www.ebook.edu.vn
1
1
Moân hoïc:
COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT
THUOÁC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT
Phaàn I : KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT THUOÁC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT
CHÖÔNG I : CAÙC NGUYEÂN TAÉC VAØ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN
I. THUOÁC TRÖØ SAÂU HAÏI , NAÁM BEÄNH:
1. Nguyeân lieäu:
Thành phn chính trong thuc laø hoïat chaát chính trong thuoác taùc ñoäng ñeán
saâu haïi naám beänh, vì vaäy mi lai thuoác coù nhöõng ñaëc tính rieâng ca nó.
Hieän nay coù caùc loaïi thuoác :
Thuoác Carbamate ñöôïc khaùm phaù vaøo nhöõng naêm cuoái thaäp
nieân 60 , vaø nhieàu thuoác trong nhoùm naøy toû ra an toaøn vaø hieäu
löïc , trong soá ñoù co ùcarbaryl.
Thuoác thuoäc nhoùm pyrethroide coù taùc duïng tieâu dieät nhanh
caùc loïai coân truøng, an toaøn ñoái vôùi con ngöôøi vaø deã bò phaân
huyõ bôûi aùnh saùng maët trôøi….
a. Caùc haäu quaû do thuoác tröø dòch haïi gaây ra :
Thuoác tröø saâu coù theå gaây oâ nhieãm moâi tröôøng trong quaù trình chế biến, ñoùng goùi,
vaän chuyeãn, toàn tröõ vaø söû duïng. Söï oâ nhieãm ñoù khoâng ñöôïc kieåm soaùt seõ gaây taùc haïi
cho moâi tröôøng vaø con ngöôøi
Thuoác tröø saâu ñöôïc söû duïng nhieàu trong noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø sinh hoaït.
Vieäc söû duïng roäng raûi thöôøng keøm theo nhieàu haäu quaû xaáu do ngöôøi söû duïng coù trình ñoä
kyõ thuaät thp, thoùi quen s dng vaø taäp quaùn veä sinh khaùc nhau .
Hieän nay coù quaù nhieàu loaïi thuoác löu haønh maø ngöôøi söû duïng khoù hieåu bieát heát
moïi taùc ñoäng xaáu cuûa chuùng gaây ra. Ngoøai ra, caùc haäu quaû thöôøng xaûy ra do thieáu traùch
nhieäm, lô ñeãnh hoaëc tai naïn.
b. Taùc ñoäng cuûa thuoác tröø saâu ñeán sinh thaùi :
Thuoác tröø saâu thöôøng gaây roái loaïn sinh thaùi thoâng qua vieäc tích luyõ hay ñaûo loän
vónh vieån hoaëc trong thôøi gian laâu daøi caân baèêng cuûa heä sinh thaùi. Heä sinh thaùi noâng
nghieäp laø taùc ñoäng chuû yeáu, trong ñoù caùc vaán ñeà nhö tính khaùng cuûa dòch haïi ñoái vôùi
thuoác, söï dieãn bieán cuûa caùc loaøi dòch haïi vaø haäu quaû do thuoác gaây ra ñoái vôùi nhöõng loaøi
khoâng phaûi laø ñoái töôïng tieâu dieät laø nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát do vieäc söû duïng
thuoác gaây ra:
Söï gia taêng tính khaùng :
Ñaây laø hieän töôïng maø moät soá caù theå chòu ñöïng ñöôïc noàng
ñoä chaát ñoäc maø chaát ñoù coù theå gaây cheát moät soá lôùn caùc caù
theå cuøng loaïi. Boä maùy di truyeàn cuûa caùc caù theå naøy truyeàn
Công nghệ sản xuất Thuốc bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất Thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: bui-bao-hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Công nghệ sản xuất Thuốc bảo vệ thực vật 9 10 68