Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sau thu hoach cây khoai lang

Được đăng lên bởi gadauto1508
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐỒ ÁN:

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
CÂY KHOAI LANG

SVTH: Ngô Quốc Hòa
Lê Anh Tuấn
Huỳnh Nguyễn Hữu Duy
Đặng Trần Công Huân
GVHD: Ths. Ngô Minh Nhã

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU .................................................................................... 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................ 1
1.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................ 1
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOAI LANG VÀ TÌNH HÌNH TỔN THẤT
KHOAI LANG TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ......................................... 2
2.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, SINH LÝ CỦA CÂY KHOAI LANG .................. 2
2.1.1 Phân bố và nguồn gốc ............................................................................. 2
2.1.2 Cấu tạo: ................................................................................................... 3
2.1.3 Các thời kỳ sinh trưởng .......................................................................... 5
2.1.4 Mùa vụ trồng: ......................................................................................... 7
2.2 ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA ............................................................................... 7
2.2.1 Đất đai ..................................................................................................... 7
2.2.2 Nhiệt độ ................................................................................................... 7
2.2.3 Ánh sáng ................................................................................................. 8
2.2.4 Nước ........................................................................................................ 8
2.2.5 Làm đất ................................................................................................... 8
2.2.6 Công tác giống ........................................................................................ 8
2.2.7 Quang hợp .............................................................................................. 8
2.2.8 Nhu cầu dinh dưỡng ............................................................................... 8
2.3 SỬ DỤNG...................................................................................................... 9
2.3.1 Trong công nghiệp .................................................................................. 9
2.3.2 Ẩ...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH T CÔNG NGH TP. HCM
KHOANG NGH SINH HC
ĐỒ ÁN:
CÔNG NGH SAU THU HOCH
CÂY KHOAI LANG
SVTH: Ngô Quc Hòa
Lê Anh Tun
Hunh Nguyn Hu Duy
Đặng Trn Công Huân
GVHD: Ths. Ngô Minh Nhã
Tp. H Chí Minh, tháng 10 năm 2014
công nghệ sau thu hoach cây khoai lang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sau thu hoach cây khoai lang - Người đăng: gadauto1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
công nghệ sau thu hoach cây khoai lang 9 10 993