Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sấy khí động cho sấy bột nhão

Được đăng lên bởi Tuan Do
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ11 -2006

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH
PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY
DẠNG BỘT NHÃO
Phan Đình Tuấn(1),Hoàng Minh Nam(1), Hoàng Tiến Cường(2)
(1)Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM
(2) Viện Công nghệ Hoá học, Viện KH&CN Việt Nam
(Bài nhận ngày 26 tháng 01 năm 2006, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 18 tháng 09 năm 2006)
TÓM TẮT: Hiện nay, trong công nghiệp hoá chất, dược phẩm, chế biến nông sản, thực
phẩm…chúng ta thường gặp bài toán sấy vật liệu dạng bột nhão. Khác với vật liệu dạng hạt
thông thường, vật liệu bột nhão thường dính bết, khó sấy. Đồng thời, khối vật liệu dính kết sau
khi sấy yêu cầu phải được nghiền nhỏ, phân loại, làm cho chi phí thực hiện quá trình tăng lên.
Việc kết hợp các nguyên lý sấy khí động với việc nghiền phân loại trong một thiết bị có thể thoả
mãn được các yêu cầu trên. Các thực nghiệm đối với bột nhão cacbonat canxi và tinh bột khoai
mỳ đã chỉ ra sự hợp lý trong thiết kế và khả năng ứng dụng của thiết bị thử nghiệm. Phương
pháp tính toán được đề cập có thể được sử dụng để thiết kế các thiết bị cùng loại phục vụ cho
việc sản xuất ở quy mô công nghiệp.
1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Quá trình sấy không chỉ là quá trình tách nước và hơi nước ra khỏi vật liệu một cách đơn
thuần mà là một quá trình công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Nó đòi hỏi sau khi
sấy vật liệu phải đạt chất lượng cao, tiêu tốn năng lượng ít và chi phí vận hành thấp. Vấn đề này
càng quan trọng và khó khăn hơn khi ta sấy vật liệu dạng bột nhão. Trong phạm vi công trình
này, chúng tôi khảo sát, nghiên cứu và chế tạo thiết bị sấy khí động kết hợp với phân loại, ứng
dụng cho vật liệu bột nhão trong các ngành sản xuất nông sản, thực phẩm, hoá chất,…

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH SẤY KHÍ ĐỘNG VÀ PHÂN LOẠI BẰNG
LỰC LY TÂM.
2.1. Hệ thống sấy khí động
Hệ thống sấy khí động là một trong các loại thiết bị sấy thích hợp cho việc sấy các loại hạt
nhẹ dạng bột nhão (paste) có độ ẩm chủ yếu là độ ẩm bề mặt như tinh bột khoai mì, bột nhẹ
(bột CaCO3)… Do kích thước hạt bé và nhẹ, các hạt vật liệu bị lôi cuốn theo dòng tác nhân vì
vậy sự trao đổi nhiệt ẩm giữa tác nhân và vật liệu rất mãnh liệt (từ 8-10 lần lớn hơn so với sấy
thùng quay). Thời gian sấy ngắn, hầu như quá trình sấy xảy ra tức thời. Kích thước hạt càng bé
quá trình sấy xảy ra càng nhanh và càng sâu. Do đó ta cần lựa chọn thiết bị sấy phù hợp với các
loại nguyên vật liệu khác nhau để có quá trình sấy đạt hiệu quả cao nhất cả về chất lượng sản
phẩm sấy cũn...
TP CHÍ PHÁT TRIN KH&CN, TP 9, S11 -2006
Trang 51
NGHIÊN CU CÔNG NGH SY KHÍ ĐỘNG KT HP VI QUÁ TRÌNH
PHÂN CP HT SN PHM NG DNG CHO VT LIU SY
DNG BT NHÃO
Phan Đình Tun(1),Hoàng Minh Nam(1), Hoàng Tiến Cường(2)
(1)Trường Đại hc Bách khoa, ĐHQG-HCM
(2) Vin Công ngh Hoá hc, Vin KH&CN Vit Nam
(Bài nhn ngày 26 tháng 01 năm 2006, hoàn chnh sa cha ngày 18 tháng 09 năm 2006)
TÓM TT: Hin nay, trong công nghip hoá cht, dược phm, chế biến nông sn, thc
phm…chúng ta thường gp bài toán sy vt liu dng bt nhão. Khác vi vt liu dng ht
thông thường, vt liu bt nhão thường dính bết, khó sy. Đồng thi, khi vt liu dính kết sau
khi sy yêu cu phi được nghin nh, phân loi, làm cho chi phí thc hin quá trình tăng lên.
Vic kết hp các nguyên lý s
y khí động vi vic nghin phân loi trong mt thiết b có th tho
mãn được các yêu cu trên. Các thc nghim đối vi bt nhão cacbonat canxi và tinh bt khoai
m đã ch ra s hp lý trong thiết kế và kh năng ng dng ca thiết b th nghim. Phương
pháp tính toán được đề cp có th được s dng để thiết kế các thiết b cùng loi ph
c v cho
vic sn xut quy mô công nghip.
1.ĐẶT VN ĐỀ
Quá trình sy không ch là quá trình tách nước và hơi nước ra khi vt liu mt cách đơn
thun mà là mt quá trình công ngh nhm nâng cao cht lượng sn phm. Nó đòi hi sau khi
sy vt liu phi đạt cht lượng cao, tiêu tn năng lượng ít và chi phí vn hành thp. Vn đề này
càng quan trng và khó khăn hơn khi ta sy vt liu dng bt nhão. Trong phm vi công trình
này, chúng tôi kho sát, nghiên cu và chế to thiết b
sy khí động kết hp vi phân loi, ng
dng cho vt liu bt nhão trong các ngành sn xut nông sn, thc phm, hoá cht,…
2. CƠ S LÝ THUYT CA QUÁ TRÌNH SY KHÍ ĐỘNG VÀ PHÂN LOI BNG
LC LY TÂM.
2.1. H thng sy khí động
H thng sy khí động là mt trong các loi thiết b sy tch hp cho vic sy các loi ht
nh dng bt nhão (paste) có độ m ch yếu là độ m b mt như tinh bt khoai mì, bt nh
(bt CaCO
3
)… Do kích thước ht bé và nh, các ht vt liu b lôi cun theo dòng tác nhân vì
vy s trao đổi nhit m gia tác nhân và vt liu rt mãnh lit (t 8-10 ln ln hơn so vi sy
thùng quay). Thi gian sy ngn, hu như quá trình sy xy ra tc thi. Kích thước ht càng bé
quá trình sy xy ra càng nhanh và càng sâu. Do đó ta cn la chn thiết b sy phù hp vi các
loi nguyên vt li
u khác nhau để có quá trình sy đạt hiu qu cao nht c v cht lượng sn
phm sy cũng như hiu qu kinh tế.
2.2. Nguyên tc phân loi bng lc ly tâm
Nguyên tc phân loi bng lc ly tâm được trình bày trên hình 1. Xét ht có kích thước d
nm ranh gii thiết b phân loi. Khi đó ht s chu các lc tác dng sau:
- R: Lc hướng tâm, do dòng khí tác dng vào ht. R = 3ðìd.v, trong đó
ì: độ nht ca dòng khí, Pa.s.
d: kích thước ht, m.
w: vn tc dòng khí, m/s.
công nghệ sấy khí động cho sấy bột nhão - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sấy khí động cho sấy bột nhão - Người đăng: Tuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
công nghệ sấy khí động cho sấy bột nhão 9 10 497