Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi Anh Tuan
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Viãûc cung cáúp caïc kiãún thæïc vãö âàûc âiãøm cäng nghãû hoaï hoüc, caïc tênh cháút,
caïc biãún âäøi sinh hoaï, vaì vãö âaïnh giaï cháút læåüng seî trang bë cho sinh viãn, kyî sæ,
kyî thuáût viãn nhæîng phaûm truì cáön thiãút nhàòm saïng taûo ra nhæîng qui trçnh måïi taûo
ra nhiãöu màût haìng coï giaï trë cao. Âãø khoíi båî ngåî trong quaï trçnh tçm toìi nhæîng
saín pháøm måïi, cuäún saïch “Caï, thët vaì chãú biãún cäng nghiãûp” giåïi thiãûu cäng
nghãû chãú biãún hiãûn âaûi vãö caï, thët. Näüi dung bao gäöm: caïc cäng nghãû gia cäng så
bäü, caïc cäng nghãp chãú biãún caï, thët hiãûn âaûi.. Bæåïc chuyãøn biãún coï tênh âäüt phaï
quan troüng nháút trong viãûc náng cao cháút læåüng saín pháøm thæûc pháøm laì viãûc aïp
duûng nguäön bæïc xaû häöng ngoaûi trong gia cäng nhiãût, aïp duûng kyî thuáût sáúy thàng
hoa âãø saín xuáút nhæîng saín pháøm khä baío âaím giæî âæåüc caïc tênh cháút ban âáöu vaì
vãû sinh thæûc pháøm.
Saïch âæåüc sæí duûng trong chæång trçnh giaíng daûy cho sinh viãn ngaình thæûc
pháøm sinh hoüc vaì âäöng thåìi laì saïch tham khaío cho caïc hoüc viãn sau âaûi hoüc, caïn
bäü kyî thuáût, caïn bäü quaín lyï åí caïc viãûn nghiãn cæïu vaì thiãút kãú vaì caïc ngaình coï
liãn quan.
Taïc giaí xin trán troüng caím ån Äng Giaïm âäúc vaì Ban Biãn táûp saïch Nhaì
xuáút baín Khoa hoüc vaì Kyî thuáût âaî taûo âiãöu kiãûn såïm ra màõt baûn âoüc cuäún saïch
naìy.
Chuïng täi ráút mong nháûn âæåüc nhæîng âoïng goïp yï kiãún chán thaình cuía caïc
baûn âoüc.
TAÏC GIAÍ

3

MUÛC LUÛC

Låìi noïi âáöu
Chæång I. Caïc tênh cháút cuía caï, thët vaì mäüt säú âàûc âiãøm vãö
cäng nghãû hoïa hoüc

Trang
3

11

1.1. Cáúu truïc cuía caï, thët

11

1.2. Hoaï hoüc cuía caï, thët

15

1.2.1. Hoaï hoüc cuía caï, thët

15

1.2.1.1. Nhæîng âàûc âiãøm hoaï hoüc thët caï

15

1.2.1.2. Protit vaì lipit cuía thët, caï

23

1.2.2. Hoaï hoüc cuía thët âäüng váût

28

1.3. So saïnh âàûc tênh cäng nghãû hoaï hoüc vãö caï våïi nhæîng nhoïm coï
sinh thaïi khaïc

30

1.3.1. Protit

30

1.3.2. Cháút beïo

32

1.3.3. Cháút khoaïng

33

1.3.4. Vitamin

34

1.3.5. Giaï trë thæûc pháøm cuía caï

34

1.4. Sæû khaïc biãût giæîa thët caï vaì thët âäüng váût säúng trãn caûn

35

Chæång II. Caïc biãún âäøi sinh hoaï cuía thët caï vaì thët gia suïc

36

2.1. Caïc biãún âäøi sinh hoaï vaì caïc tênh cháút hoaï keo cuía thët caï

4

36

2.1.1. Nhæîng biãún âäøi cuía thët caï khi lãn båì (caï säúng)

36

2.1.2. Nhæîng biãún âäøi sau khi caï chãút

37

2.1.2.1. Nhæîng biãún âäøi caím quan

...
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Vûc cung cáúp caïc kiãún thæïc vãö âàûc âiãøm cäng nghãû hoaï hoüc, caïc tênh cháút,
caïc biãún âäøi sinh hoaï, vaìö âaïnh giaï cháút læåüng seî trang bë cho sinh viãn, kyî sæ,
kyî thuáût viãn nhæîng phaûm truìön thiãút nhàòm saïng taûo ra nhæîng qui trçnh måïi taûo
ra nhiãöu màût haìng coï giaï trë cao. Âãø khoíi båî ngåî trong quaï
trçnh tçm toìi nhæîng
saín pháøm måïi, cuäún saïch “Caï, thët vaì chãú biãún cäng nghiãûp” giåïi thiãûu cäng
nghãû chãú biãún hiãûn âaûi vãö caï, thët. Näüi dung bao gäöm: caïc cäng nghãû gia cäng så
ü, caïc cäng nghãp chãú biãún caï, thët hiãûn âaûi.. Bæåïc chuyãøn biãún coï tênh âäüt phaï
quan troüng nháút trong viãûc náng cao cháút læåüng saín pháøm thæûc pháøm la
ì viãûc aïp
duûng nguäön bæïc xaûöng ngoaûi trong gia cäng nhiãût, aïp duûng kyî thuáût sáúy thàng
hoa âãø saín xuáút nhæîng saín pháøm khä baío âaím giæî âæåüc caïc tênh cháút ban âáöu vaì
û sinh thæûc pháøm.
Saïch âæåüc sæí duûng trong chæång trçnh giaíng daûy cho sinh viãn ngaình thæûc
pháøm sinh hoüc vaì âäöng thåìi laì saïch tham khaío cho ca
ïc hoüc viãn sau âaûi hoüc, caïn
ü kyî thuáût, caïn bäü quaín lyï åí caïc viãûn nghiãn cæïu vaì thiãút kãú vaì caïc ngaình coï
liãn quan.
Taïc giaí xin trán troüng caím ån Äng Giaïm âäúc vaì Ban Biãn táûp saïch Nhaì
xuáút baín Khoa hoüc vaì Kyî thuáût âaî taûo âiãöu kiãûn såïm ra màõt baûn âoüc cuäún saï
ch
naìy.
Chuïng täi ráút mong nháûn âæåüc nhæîng âoïng goïp yï kiãún chán thaình cuía caïc
baûn âoüc.
TAÏC GIAÍ
3
Công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thực phẩm - Người đăng: Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Công nghệ thực phẩm 9 10 645