Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYMER

Được đăng lên bởi huynguyens
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3725 lần   |   Lượt tải: 23 lần
CHƯƠNG 5
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYMER
Vật liệu polymer có nguồn gốc tự nhiên (từ cây cỏ hoặc động vật) đã được
loài người biết đến từ nhiều thế kỷ. Các vật liệu này bao gồm gỗ, bông, da, tơ lụa
v.v… Đặc biệt trong thế kỷ 20, nhờ các công cụ khoa học, đã xác định được rằng
các phân tử polymer được cấu tạo từ những phần tử hữu cơ nhỏ, nhờ đó tạo ra
những cấu trúc đặc biệt của phân tử polymer. Kể tà sau chiến tranh thế giới 2 đã
có một cuộc cách mạng trong lĩnh vực vật liệu với ự xuất hiện của vật liệu
polymer tổng hợp ở qui mô công nghiệp. Các polymer tổng hợp có nhiều tính
năng vượt trội so với sản phẩm tự nhiên, và trong nhiều trường hợp chúng có thể
thay thế vật liệu truyền thống như bê tông, thép, gỗ… với tính chất tương đương
và hiệu quả kinh tế cao hơn. Sự phân loại vật liệu polymer được trình bày trong sơ
đồ sau:

Trong sơ đồ trên có thể thấy ba nhóm polymer tổng hợp.
Nhóm thứ nhất gồm những vật liệu polymer không có trong tự nhiên.
Chúng được điều chế thông qua các phản ứng tổng hợp, ví dụ polyetylen,
polyamit, polyester v.v… Đa số các chất dẻo đang sử dụng hiện nay là thuộc nhóm
này. Nhóm thứ hai là vật liệu polymer tự nhiên nhưng có thể điều chế nhân tạo. Ví
dụ của nhóm này là cao su tự nhiên và các cao su tổng hợp. Trong nhóm thứ ba,
vật liệu gốc là polymer tự nhiên nhưng được biến tính hoá học tạo nên các vật liệu
có tính chất khác hẳn ban đầu, ví dụ các dẫn xuất của xenlulô như nitroxenlulô,
axetatxenlulô.
Do đa số vật liệu polymer đang sử dụng thuộc nhóm polymer tổng hợp nên
trong các phần tiếp theo sẽ chỉ xét đến vật liệu polymer tổng hợp mà không nhắc
đến polymer tự nhiên.
5.1. Khái niệm

Polymer là một hợp chất gồm các phân tử được hình thành do sự lặp lại
nhiều lần của một hay nhiều loại nguyên tử hay một nhóm nguyên tử (đơn vị cấu
tạo monomer) liên kết với nhau với số lượng khá lớn để tạo nên một loạt các tính
chất mà chúng thay đổi không đáng kể khi lấy đi hoặc thêm vào một vài đơn vị
cấu tạo.
5.2. Cấu trúc phân tử polymer
5.2.1. Phân tử hydrocacbon
Trong phân tử hydrocacbon các liên kết giữa các nguyên tử là đồng hoá trị.
Mỗi nguyên tử cacbon có bốn điện tử tham gia vào liên kết này, trong đó mỗi
nguyên tử hydro chỉ có một điện tử liên kết.
-Liên kết đơn
-Liên kết đôi
-Liên kết ba
Từ các phân tử hữu cơ (hydrocacbon) kể trên người ta có thể tổng hợp
thành phân tử polymer.
5.2.2. Phân tử polymer
a) Bản chất hoá học và mer
So với phân tử hữu cơ vừa trình bày, phân tử polymer tổng hợp nên là
khổng lồ so với kích thước và khối lượng phân tử lớ...
CHƯƠNG 5
CÔNG NGH VT LIU POLYMER
Vt liu polymer có ngun gc t nhiên (t cây c hoc động vt) đã được
loài người biết đến t nhiu thế k. Các vt liu này bao gm g, bông, da, tơ la
v.v… Đặc bit trong thế k 20, nh các công c khoa hc, đã xác định được rng
các phân t polymer được cu to t nhng phn t hu cơ nh, nh đ
ó to ra
nhng cu trúc đặc bit ca phân t polymer. K tà sau chiến tranh thế gii 2 đã
có mt cuc cách mng trong lĩnh vc vt liu vi xut hin ca vt liu
polymer tng hp qui mô công nghip. Các polymer tng hp có nhiu tính
năng vượt tri so vi sn phm t nhiên, và trong nhiu trường hp chúng có th
thay thế vt liu truy
n thng như bê tông, thép, g… vi tính cht tương đương
và hiu qu kinh tế cao hơn. S phân loi vt liu polymer được trình bày trong sơ
đồ sau:
Trong sơ đồ trên có th thy ba nhóm polymer tng hp.
Nhóm th nht gm nhng vt liu polymer không có trong t nhiên.
Chúng được điu chế thông qua các phn ng tng hp, ví d polyetylen,
polyamit, polyester v.v… Đa s các cht do đang s dng hin nay là thuc nhóm
này. Nhóm th hai là vt liu polymer t nhiên nhưng có th điu chế nhân to. Ví
d ca nhóm này là cao su t nhiên và các cao su tng hp. Trong nhóm th ba,
vt liu gc là polymer t nhiên nhưng đưc biến tính hoá hc to nên các vt liu
có tính cht khác hn ban đầu, ví d các dn xut ca xenlulô như nitroxenlulô,
axetatxenlulô.
Do đa s vt liu polymer đang s dng thuc nhóm polymer tng hp nên
trong các phn tiếp theo s ch xét đến vt liu polymer tng hp mà không nhc
đến polymer t nhiên.
5.1. Khái nim
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYMER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYMER - Người đăng: huynguyens
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYMER 9 10 861