Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ xử lý chất thải rắn

Được đăng lên bởi khoazodiacs-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đại cương về CTR
Phương pháp chôn lấp CTR
Phương pháp đốt CTR
Phương pháp nhiệt phân
Các phương pháp xử lý khác

BM KTMT - Khoa Môi trường – Trường ĐHKH Huế

1

đô thị. Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2001.
G.Tchobanoglous et al. - Integrated Solidwaste Management - Engineering Principles And
Management Issues - McGraw Hill, 1993.

Tăng Văn Đoàn,Trần Đức Hạ. Kỹ thuật môi trường. Nxb Giáo dục, 2001.
Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái. Quản lsy chất thải rắn. Tập 1. Chất thải rắn

Tài liệu tham khảo:

5.1. Ý nghĩa của hoạt động tái chế và tái sử dụng
5.2. Tách loại rác
5.3. Ủ rác (composting)
5.4. Thu hồi và tái chế chất dẻo
5.5 Thu hồi và tái chế kim loại
5.5 Thu hồi và tái chế các sản phẩm cao su

Chương 5 TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Phần B. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
Chương 4 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

(ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

sinh hoạt
công nghiệp
xây dựng
nông nghiệp

BM KTMT - Khoa Môi trường – Trường ĐHKH Huế

2

Ở Việt Nam: dân số đô thị chiếm 24% nhưng lượng CTR chiếm 50%

CTR đô thị (Municipal solid waste, MSW): CTR phát sinh từ các hoạt
động trên địa bàn đô thị; được quan tâm nhiều nhất.

Chất thải nguy hại (Hazardous wastes)
Chất thải không nguy hại (Non-hazardous wastes)

Theo mức độ nguy hại

CTR
CTR
CTR
CTR

4.1. Đại cương về chất thải rắn
Chất thải rắn (CTR) (Solid wastes): các vật chất ở dạng rắn do con
người loại bỏ ra từ các hoạt động sống, sản xuất…
Theo nguồn gốc phát sinh:

Chương 4. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Phần B. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

BM KTMT - Khoa Môi trường – Trường ĐHKH Huế

3

Tổng lượng phát sinh CTR rắn đô thị ở Việt Nam năm 2003 là
khoảng 8,2 triệu tấn

Từ mức phát sinh đầu người (kg/người/ngày) và dân số
Mức phát sinh tùy thuộc mức sống, tập quán xã hội, mức độ tái
chế,… → khác nhau ở các nước, ở các thành phố (Bảng 4.1,
4.2).

Lượng MSW phát sinh được tính:

Khu dân cư (hộ gia đình, chung cư)
Các trung tâm thương mại (chợ, siêu thị,…)
Các công sở, trường học,…
Các dịch vụ đô thị (bến xe, sân bay, nhà ga,…)
Các hoạt động công nghiệp
Các hoạt động xây dựng (nhà cửa, cầu đường,…)
Các bênh viện, cơ sở y tế
Các hệ thống xử lý nước thải và thoát nước đô thị.

Các nguồn phát sinh:

4.1.1. Nguồn và lượng CTR đô thị phát sinh

Phần B. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
Chương 4. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

2,0

Mỹ
(2000)*
0,63

Trung Quốc
(2002)**
0,45

Ấn Độ
(2002)**

1,3

Tp.HCM
1,0

Hà Nội

0,9

Đà Nẵng

0,7

Việt Nam
(2003)***

4

0,7

TB toàn quốc

BM KTMT - Khoa Môi t...
1
BM KTMT - Khoa Môi trường – Trường ĐHKH Huế
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)
Phần B. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
Chương 4 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
4.1. Đại cương về CTR
4.2. Phương pháp chôn lấp CTR
4.3. Phương pháp đốt CTR
4.4. Phương pháp nhiệt phân
4.5. Các phương pháp xử lý khác
Chương 5 TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN
5.1. Ý nghĩa của hoạt động tái chế và tái sử dụng
5.2. Tách loại rác
5.3. Ủ rác (composting)
5.4. Thu hồi và tái chế chất dẻo
5.5 Thu hồi và tái chế kim loại
5.5 Thu hồi và tái chế các sản phẩm cao su
Tài liệu tham khảo:
Tăng Văn Đoàn,Trần Đức Hạ
. Kỹ thuật môi trường. Nxb Giáo dục, 2001.
Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái.
Quản lsy chất thải rắn. Tập 1. Chất thải rắn
đô thị. Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2001.
G.Tchobanoglous et al.
- Integrated Solidwaste Management - Engineering Principles And
Management Issues - McGraw Hill, 1993.
Công nghệ xử lý chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ xử lý chất thải rắn - Người đăng: khoazodiacs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Công nghệ xử lý chất thải rắn 9 10 643