Ktl-icon-tai-lieu

Công trình thi công đá

Được đăng lên bởi koeya2-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TRÌNH THI CÔNG ĐÁ NHÀ ANH HÙNG
1. Đá cầu thang lầu 3
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dài Rộng
1.94
1.17
1.17
0.48
1.26
1.43
0.85
0.2
1
0.17
1.03
0.49
1.37
0.17
1.03
0.17
1.05
0.75
1.05
0.49

Số lượng
1
2
1
1
1
2
2
2
4
8

Mét vuông
2.2698
1.1232
1.8018
0.17
0.17
1.0094
0.4658
0.3502
3.15
4.116

Đơn giá
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000

14.6262

TỔNG

Thành tiền
3,291,210
1,628,640
2,612,610
246,500
246,500
1,463,630
675,410
507,790
4,567,500
5,968,200

21,207,990

2. Đá cầu thang lầu 2
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dài Rộng
1.13
1.68
1.13
0.48
1.53
1.13
1.53
0.6
1.05
0.48
1.03
0.17
1.05
0.75
0.85
0.25
1.27
1.5
1.03
0.17
0.85
0.25
1.13
0.48
1.72
1.13
1.33
0.17

Số lượng
1
2
1
1
10
3
4
2
1
3
2
2
1
2

Mét vuông
1.8984
1.0848
1.7289
0.918
5.04
0.5253
3.15
0.425
1.905
0.5253
0.425
1.0848
1.9436
0.4522

Đơn giá
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000

21.1063

TỔNG

Thành tiền
2,752,680
1,572,960
2,506,905
1,331,100
7,308,000
761,685
4,567,500
616,250
2,762,250
761,685
616,250
1,572,960
2,818,220
655,690

30,604,135

3. Đá cầu thang lầu 1
STT
1
2
3
4

Dài Rộng
1.05
0.47
1.03
0.17
1.33
0.17
1.05
0.75

Số lượng
Mét vuông
13
6.4155
3
0.5253
2
0.4522
4
3.15

TỔNG

Đơn giá
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000

10.543

Thành tiền
9,302,475
761,685
655,690
4,567,500

15,287,350

4. Đá len cầu thang
STT

Cao
Dài
Số lượng
1 0.28
0.36
15
2 Len chiếu nghỉ
TỔNG MÉT DÀI
3 Len bếp

Mét dài
9.6
8.4
18
9
TỔNG

Số c ầ u

Đơn giá

3

250,000
250,000
250,000
250,000

CÔNG TRÌNH THI CÔNG ĐÁ NHÀ ANH HÙNG
5. Chỉ cạnh cầu thang + bậc cấp + chỉ bếp
STT

Dài Số bậc Tổng mét dài
1 1.3
34
44.2
2 2.45
12
29.4
3 2.7
1
2.7
4 4.8
1
4.8
5 1.6
4
6.4
6
Chỉ bếp
4.6

TỔNG MÉT DÀI

92.1

Đơn giá
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

Thành tiền
5,304,000
3,528,000
324,000
576,000
768,000
552,000

120,000

11,052,000

6. Nền nhà
STT Dài Rộng
1 1.2
0.8
2 1.2
1.1
3 1.2
1.2
4
1
0.8
5 1.1
0.8
TỔNG

Số tấm
26
1
1
4
4

Mét vuông
24.96
1.32
1.44
3.2
3.52

Đơn giá
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000

Thành tiền
36,192,000
1,914,000
2,088,000
4,640,000
5,104,000

36

34.44

1,450,000

49,938,000

Đơn giá
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000

Thành tiền
3,142,440
197,780
580,000
324,800
742,400
3,146,500
348,000

7. Bậc cấp
STT Dài Rộng
1 1.26
0.43
2 1.24
0.11
3
1
0.4
4 0.8
0.28
...
CÔNG TRÌNH THI CÔNG ĐÁ NHÀ ANH HÙNG
1. Đá c u thang l u 3
STT
Dài R ng S l ng ượ Mét vuông Đ n giáơ Thành ti n
1 1.94 1.17 1 2.2698 1,450,000 3,291,210
2 1.17 0.48 2 1.1232 1,450,000 1,628,640
3 1.26 1.43 1 1.8018 1,450,000 2,612,610
4 0.85 0.2 1 0.17 1,450,000 246,500
5 1 0.17 1 0.17 1,450,000 246,500
6 1.03 0.49 2 1.0094 1,450,000 1,463,630
7 1.37 0.17 2 0.4658 1,450,000 675,410
8 1.03 0.17 2 0.3502 1,450,000 507,790
9 1.05 0.75 4 3.15 1,450,000 4,567,500
10 1.05 0.49 8 4.116 1,450,000 5,968,200
T NG
14.6262 21,207,990
2. Đá c u thang l u 2
STT
Dài R ng S l ng ượ Mét vuông Đ n giáơ Thành ti n
1 1.13 1.68 1 1.8984 1,450,000 2,752,680
2 1.13 0.48 2 1.0848 1,450,000 1,572,960
3 1.53 1.13 1 1.7289 1,450,000 2,506,905
4 1.53 0.6 1 0.918 1,450,000 1,331,100
5 1.05 0.48 10 5.04 1,450,000 7,308,000
6 1.03 0.17 3 0.5253 1,450,000 761,685
7 1.05 0.75 4 3.15 1,450,000 4,567,500
8 0.85 0.25 2 0.425 1,450,000 616,250
9 1.27 1.5 1 1.905 1,450,000 2,762,250
10 1.03 0.17 3 0.5253 1,450,000 761,685
11 0.85 0.25 2 0.425 1,450,000 616,250
12 1.13 0.48 2 1.0848 1,450,000 1,572,960
13 1.72 1.13 1 1.9436 1,450,000 2,818,220
14 1.33 0.17 2 0.4522 1,450,000 655,690
T NG
21.1063 30,604,135
3. Đá c u thang l u 1
STT
Dài R ng S l ng ượ Mét vuông Đ n giáơ Thành ti n
1 1.05 0.47 13 6.4155 1,450,000 9,302,475
2 1.03 0.17 3 0.5253 1,450,000 761,685
3 1.33 0.17 2 0.4522 1,450,000 655,690
4 1.05 0.75 4 3.15 1,450,000 4,567,500
T NG
10.543 15,287,350
4. Đá len c u thang
STT
Cao Dài S l ng ượ Mét dài S c u Đ n giáơ
1 0.28 0.36 15 9.6 250,000
2
Len chi u nghế
8.4 250,000
T NG MÉT DÀI 18 3 250,000
3 Len b pế 9 250,000
T NG
Công trình thi công đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công trình thi công đá - Người đăng: koeya2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công trình thi công đá 9 10 746