Ktl-icon-tai-lieu

Đăc tính một số loại nhựa

Được đăng lên bởi kimura-huynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đăc tinh cua môt sốloai nhựa.
̣ ́
̉
̣
̣

PE(Polyethylene):
Đặc tính:
- Trong suốt, hơi có ánh mờ, có bề mặt bóng láng, mềm dẻo.
- Chóng thắm nước và hơi nước tốt.
- Chống thấm khí O2, CO2, N2 và dầu mỡ đều kém.
- Chịu được nhiệt độ cao (dưới 230o C) trong thời gian ngắn.
- Bị căng phồng và hư hỏng khi tiếp xúc với tinh dầu thơm hoặc các chất tẩy
như Alcool, Acêton, H2O2…
- Có thể cho khí, hương thẩm thấu xuyên qua, do đó PE cũng có thể hấp thu
giữ mùi trong bản thân bao bì, và cũng chính mùi này có thể đưộc hấp thu bởi
thực phẩm được chứa đựng, gây mất giá trị cảm quan của sản phẩm.
Công dụng:
- Làm túi xách các loại, thùng (can) có thể tích từ 1 đến 20 lít với các độ dày
khác nhau.
- Sản xuất nắp chai. Do nắp chai bị hấp thu mùi nên chai đựng thực phẩm
đậy bằng nắp PE phài được bảo quản trong một môi trường không có chất
gây mùi.

* PP(Polypropylen)
Đặc tính :

- Tính bền cơ học cao (bền xé và bền kéo đứt), khá cứng vững, không mềm
dẻo như PE, không bị kéo giãn dài do đó được chế tạo thành sợi. Đặc biệt
khả năng bị xé rách dễ dàng khi có một vết cắt hoặc một vết thủng nhỏ.
- Trong suốt, độ bóng bề mặt cao cho khả năng in ấn cao, nét in rõ.
- Chịu được nhiệt độ cao hơn 100o C. tuy nhiên nhiệt độ hàn dán mí (thân)
bao bì PP (140oC) - cao so với PE - có thể gây chảy hư hỏng màng ghép cấu
trúc bên ngoài, nên thường ít dùng PP làm lớp trong cùng.
- Có tính chất chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.
Công dụng:
- Dùng làm bao bì một lớp chứa đựng bảo quản thực phẩm , không yêu cầu
chống oxy hóa một cách nghiêm nhặt.
- Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng lương thực, ngũ cốc có số lượng lớn.
- PP cũng được sản xuất dạng màng phủ ngoài đối với màng nhiều lớp để
tăng tính chống thắm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao, và dễ xé rách để
mở bao bì (do có tạo sẵn một vết đứt) và tạo độ bóng cao cho bao bì.

* PVC(Polyvinylchloride):
- Sản phẩm PVC trước đây (1920 trở đi) được sử dụng với số lượng rất lớn,
nhưng ngày nay đả bị PE vượt qua. Hiện nay, PVC phần lớn dùng bao bọc
dây cáp điện, làm ống thoát nước, áo mưa, màng nhựa gia dụng…
- Trong PVC có chất vinylchoride, thường được gọi là VCM có khả năng gây
ung thư (phát hiện 1970)
Đặc tính:
Bao bì PVC có những khuyết điểm như sau :
- Tỉ trong : 1,4g/cm2 cao hơn PE và PP nên phải tốn một lương lớn PVC để
có được một diện tích màng cùng độ dày so với PE và PP.
- Chống thấm hơi, nước kém hơn các loại PE, PP.
- Có tính dòn,không mềm dẻo như PE hoặc PP. để chế tạo PVC mềm dẻo
dùng làm bao bì thì phải dùng t...
Đăc tinh cua môt sô loai nh a.́ ̣́ ̉ ̣ ̣ ự
PE(Polyethylene):
Đ c tính:
- Trong su t, h i có ánh m , có b m t bóng láng, m m d o. ơ
- Chóng th m n c và h i n c t t. ướ ơ ướ
- Ch ng th m khí O2, CO2, N2 và d u m đ u kém.
- Ch u đ c nhi t đ cao (d i 230o C) trong th i gian ng n. ượ ướ
- B căng ph ng và h h ng khi ti p xúc v i tinh d u th m ho c các ch t t y ư ế ơ
nh Alcool, Acêton, H2O2…ư
- Có th cho khí, h ng th m th u xuyên qua, do đó PE cũng có th h p thu ươ
gi mùi trong b n thân bao bì, và cũng chính mùi này có th đ c h p thu b i ưộ
th c ph m đ c ch a đ ng, gây m t giá tr c m quan c a s n ph m. ượ
Công d ng:
- Làm túi xách các lo i, thùng (can) có th tích t 1 đ n 20 lít v i các đ dày ế
khác nhau.
- S n xu t n p chai. Do n p chai b h p thu mùi nên chai đ ng th c ph m
đ y b ng n p PE phài đ c b o qu n trong m t môi tr ng không có ch t ượ ườ
gây mùi.
* PP(Polypropylen)
Đ c tính :
Đăc tính một số loại nhựa - Trang 2
Đăc tính một số loại nhựa - Người đăng: kimura-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đăc tính một số loại nhựa 9 10 262