Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về hệ thống thủy lực

Được đăng lên bởi do ba quynh
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƠCẤUCHẤPHÀNH

•Cơcấuđiện
•Cơcấuthủylực,khínén
•Cơcấukếthợpđiện,thủylực

PHẦN1 –
ĐẠICƯƠNGVỀHỆTHỐNGKHÍNÉNVÀTHỦYLỰC

Nguyênlýcơbản

•

Cơcấutruyềnnănglượngcôngnghiệp

– Yêucầucủaviệctruyềnnănglượng
– Cácdạngbiếnđổinănglượng
– Cácchuyểnđộngcơbản

•

Sosánhcáchệthốngtruyềnlực

– Hệthốngđiện
– Hệthốngthủylực
– Hệthốngkhínén

Sosánhcáchệthốngtruyềnlực

•

Hệthốngđiện

– Cuộndâysolenoid
– Độngcơđiệnmộtchiều
– Độngcơđiệnxoaychiều

Sosánhcáchệthốngtruyềnlực

Sosánhcáchệthốngtruyềnlực

•

Hệthốngthủylực

Sosánhcáchệthốngtruyềnlực

•

Hệthốngkhínén

Ưuvànhượcđiểmcủahệthốngkhínénvàthủylực
Khíneùn

•

Öuñieåm

– Baûodöôõng,söûachöõa,toåchöùckyõthuaätñôngiaûn,thuaäntieän.
– Khoângyeâucaàucaoñaëctínhkyõthuaätcuûanguoànnaênglöôïng: 3 – 8 bar.
– Khaûnaêngquaùtaûilôùncuûañoängcôkhí
– Ñoätincaäykhaùcaoíttruïctraëckyõthuaät
– Tuoåithoïlôùn
– Tínhñoàngnhaátnaênglöôïnggiöõacaùccôcaáuchaáphaønhvaøcaùcphaàntöûchöùcnaêngbaùohieä

u,kieåmtra,ñieàukhieånneânlaømvieäctrongmoâitröôøngdeãnoå,vaøbaûoñaûmmoâitröôøngsaïc
hveäsinh.

– Coùkhaûnaêngtruyeàntaûinaênglöôïngxa,bôûivìñoänhôùtñoänghoïckhíneùnnhoûvaøtoånthaátaù
psuaáttreânñöôøngdaãnít.

– Dotroïnglöôïngcuûacaùcphaàntöûtrongheäthoángñieàukhieånbaèngkhíneùnnhoû,hônnöõak
haûnaênggiaõnnôûcuûaaùpsuaátkhílôùn,neàntruyeànñoängcoùtheåñaïtñöôïcvaäntoácraátcao.

Ưuvànhượcđiểmcủahệthốngkhínénvàthủylực
Khíneùn

•

Nhöôïcñieåm

– Thôøigianñaùpöùngchaämsovôùiñieäntöû
– Khaûnaênglaäptrìnhkeùmvìcoàngkeànhsovôùiñieäntöû,chæñieàukhieåntheochöôngtrìnhcoùsaün.Kh
aûnaêngñieàukhieånphöùctaïpkeùm.

– Khaûnaêngtíchhôïpheäñieàukhieånphöùctaïpvaøcoàngkeành.
– Löïctruyeàntaûitroïngthaáp.
– Doøngkhíneùnthoaùtraôûñöôøngdaãngaâytieángoàn
– Khoùñieàukhieånñöôïcquaùtrìnhtrunggiangiöõa2ngöôõng.

Ưuvànhượcđiểmcủahệthốngkhínénvàthủylực
Thuûylöïc

•

Öuñieåm

–
–

Truyeànñoängñöôïccoângsuaátcaovaølöïclôùnnhôøcaùccôcaáutöôngñoáiñôngiaûn,hoaïtñoängvôùiñoätincaäycao,ñoøihoûiítveàchaêmsoùc,baûodöôõng.

–
–
–
–

Keátcaáunhoûgoïn,noáikeátgiöõacaùcthieátvôùinhaudeãdaøngbaèngvieäcñoåichoãcaùcmoáinoáioáng.

–
–
–

Ñieàuchænhñöôïcvaäntoáclaømvieäctinhvaøkhoângcaápnhôøcaùcthieátbòñieàukhieånkyõthuaätsoáhoùa,deãthöïchieäntöïñoänghoùatheoñieàukieänlaømvieächoaëcchöôngt
rìnhñaõchosaün.
Deãbieánñoåichuyeånñoängquaycuûañoängcôthaønhchuyeånñoängtònhtieáncuûacôcaáuchaáphaønh.
Coùkhaûnaênggiaûmkhoáilöôïngvaøkíchthöôùcnhôøchoïnaùpsuaátthuûylöïccao.
Nhôøquaùntínhnhoûcuûabômvaøñoängcôthuûylöïc,nhôøtínhchòuneùncuûadaàuneâncoùtheåsöûduïngvaäntoáccaomaøkhoângsôïbòvañaäpmaïnhnhötrong...
CƠCẤUCHẤPHÀNH
Cơcấuđiện
Cơcấuthủylực,khínén
Cơcấukếthợpđiện,thủylực
Đại cương về hệ thống thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về hệ thống thủy lực - Người đăng: do ba quynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Đại cương về hệ thống thủy lực 9 10 189