Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi Huyết Chỉ Đoạt Hồn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 5
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên Chương trình: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo, mã số KC.05/06-10
( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày 16 /8 / năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )

TT
1

2

3

4

Tên Đề tài
Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo máy cắt vật liệu
cứng bằng tia nước
điều khiển CNC.

Định hướng mục tiêu
Làm chủ công nghệ và thiết kế chế
tạo được máy cắt vật liệu cứng (kim
loại và phi kim) bằng tia nước, điều
khiển CNC, đảm bảo giảm chi phí
gia công và bảo vệ môi trường.

Yêu cầu đối với sản phẩm
- Bộ tài liệu thiết kế chế tạo máy cắt vật liệu cứng bằng tia nước có áp lực
tối thiểu 4000 bar;
- Quy trình công nghệ chế tạo máy cắt;
- Máy cắt vật liệu cứng (kim loại và phi kim) bằng tia nước điều khiển
CNC;
- Mẫu máy điều khiển CNC được thử nghiệm tại một cơ sở sản xuất đạt
các yêu cầu công nghệ.
Nắm vững công nghệ phủ PVD để - Bộ tài liệu quy trình công nghệ phủ PVD được sản xuất chấp nhận;
ứng dụng trong sản xuất.
- Các qui trình công nghệ áp dụng thử cho: khuôn dập, một số loại dụng
cụ cắt đạt độ bền mòn và tuổi thọ tương đương ngoại nhập;
- Đánh giá kiểm nghiệm kết quả lớp phủ (trong phòng thí nghiệm và trong
thực tế sản xuất).

Nghiên cứu ứng dụng
công nghệ phủ PVD
(Physical
Vapor
Deposition) tạo lớp phủ
bề mặt để nâng cao cơ
tính khuôn mẫu và
dụng cụ cắt gọt.
Nghiên cứu thiết kế, Làm chủ thiết kế và công nghệ chế - Bộ tài liệu thiết kế đạt yêu cầu để chế tạo máy đo toạ độ 3D CNC;
chế tạo máy đo toạ độ tạo máy đo toạ độ 3D CNC
- Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo máy đo 3D CNC;
3D CNC
- Phần mềm điều khiển quá trình đo chạy trên PC;
- Phần mềm điều khiển phục chế 3D sản phẩm chạy trên PC;
- Máy đo toạ độ 3D CNC được ứng dụng vào sản xuất đảm bảo đo được
kích thước lớn nhất không dưới 600x500x400 (mm) có tính năng và chất
lượng tương đương ngoại nhập cùng phạm vi đo.
Nghiên cứu thiết kế, - Có khả năng tự thiết kế và chế tạo - Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành dây
chế tạo dây chuyền dây chuyển thiết bị tuyển tro bay của chuyền thiết bị;
thiết bị tuyển tro bay các nhà máy nhiệt điện than;
- Chế tạo, lắp đặt và vận hành dây chuyền thiết bị với các yêu cầu chủ yếu

19

TT

5

6

Tên Đề tài
Định hướng mục tiêu
Yêu cầu đối với sản phẩm
của các nhà máy nhiệt - Đưa vào vận hành dây chuyền sau:
điện than công suất 15 tuyển tro bay của các nhà máy nhiệt
+ Côn...
Phụ lục 5
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008
Tên Chương trình: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo, mã số KC.05/06-10
( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày 16 /8 / năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )
TT Tên Đề tài Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với sản phẩm
1 Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo máy cắt vật liệu
cứng bằng tia nước
điều khiển CNC.
Làm chủ công nghệ và thiết kế chế
tạo được máy cắt vật liệu cứng (kim
loại và phi kim) bằng tia nước, điều
khiển CNC, đảm bảo giảm chi phí
gia công và bảo vệ môi trường.
- Bộ tài liệu thiết kế chế tạo máy cắt vật liệu cứng bằng tia nước có áp lực
tối thiểu 4000 bar;
- Quy trình công nghệ chế tạo máy cắt;
- Máy cắt vật liệu cứng (kim loại và phi kim) bằng tia nước điều khiển
CNC;
- Mẫu máy điều khiển CNC được thử nghiệm tại một cơ sở sản xuất đạt
các yêu cầu công nghệ.
2 Nghiên cứu ứng dụng
công nghệ phủ PVD
(Physical Vapor
Deposition) tạo lớp phủ
bề mặt để nâng cao
tính khuôn mẫu
dụng cụ cắt gọt.
Nắm vững công nghệ phủ PVD để
ứng dụng trong sản xuất.
- Bộ tài liệu quy trình công nghệ phủ PVD được sản xuất chấp nhận;
- Các qui trình ng nghệ áp dụng thử cho: khuôn dập, một số loại dụng
cụ cắt đạt độ bền mòn và tuổi thọ tương đương ngoại nhập;
- Đánh giá kiểm nghiệm kết quả lớp phủ (trong phòng thí nghiệm và trong
thực tế sản xuất).
3 Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo máy đo toạ độ
3D CNC
Làm chủ thiết kế công nghệ chế
tạo máy đo toạ độ 3D CNC
- Bộ tài liệu thiết kế đạt yêu cầu để chế tạo máy đo toạ độ 3D CNC;
- Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo máy đo 3D CNC;
- Phần mềm điều khiển quá trình đo chạy trên PC;
- Phần mềm điều khiển phục chế 3D sản phẩm chạy trên PC;
- Máy đo toạ độ 3D CNC được ứng dụngo sản xuất đảm bảo đo được
kích thước lớn nhất không dưới 600x500x400 (mm) tính năng chất
lượng tương đương ngoại nhập cùng phạm vi đo.
4 Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo dây chuyền
thiết bị tuyển tro bay
- khả năng tự thiết kế và chế tạo
dây chuyển thiết bị tuyển tro bay của
các nhà máy nhiệt điện than;
- Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành dây
chuyền thiết bị;
- Chế tạo, lắp đặt và vận hành dây chuyền thiết bị với các yêu cầu chủ yếu
19
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - Trang 2
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC - Người đăng: Huyết Chỉ Đoạt Hồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 9 10 980