Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM

Được đăng lên bởi daiban2014
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM (File, bảng giấy)
Năm học 2011 - 2012
Kiểm tra lần 2 – Học kỳ 1
STT
TÊN KHOA
1
Công tác xã hội
2
Lịch sử
Kiểm tra lần 1 – Học kỳ 2
STT
TÊN KHOA
1
Lịch sử
2
Ngữ văn
Kiểm tra lần 2 – Học kỳ 2
STT
TÊN KHOA
1
Công tác xã hội
2
Lịch sử
3
Ngữ văn
4
CNTT
5
KHGD
6
KHGD
7
KHGD
8
KHGD

LỚP
HỌC PHẦN
Công tác xã hội VLVH Bảng điểm tổng hợp
Liên thông Lịch sử Bảng điểm tổng hợp
LỚP
Liên thông Lịch sử
Liên thông Ngữ văn

HỌC PHẦN
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp

LỚP
Công tác xã hội VLVH
Liên thông Lịch sử
Liên thông Ngữ văn
Kỹ thuật phần mềm LT
SPMN Phú Giáo
SPMN Bến Cát
SPMN Dĩ An
SPMN Thủ Dầu Một

HỌC PHẦN
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp

Lưu ý:
- Nhắc lần 1
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM (File, bảng giấy)
Năm học 2012 - 2013
Học kỳ 1
STT
TÊN KHOA
1
Lịch sử
2
Ngữ văn
3
Công tác xã hội
4
Ngoại ngữ
5
Ngoại ngữ
6
Ngoại ngữ
7
Ngoại ngữ
8
Xây dựng
9
Điện – Điện tử
10
Điện – Điện tử
11
Điện – Điện tử
12
KHTN

LỚP
Liên thông Lịch sử
Liên thông Ngữ văn
CTXH_VLVH
Ngôn ngữ Anh LT
Ngôn ngữ Anh VB2
DVB12AV01
DVB12AV02
DLT12XD01
DLT12DT01
C12DT01
D12DT01
C11SH02

HỌC PHẦN
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm học phần
Bảng điểm học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KHTN
KHTN
QTKD
QTKD
Tài chính – NH
Tài chính – NH
GDTC - QPAN
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
KHGD
CNTT
CNTT

C12TO03
C12TO04
DVB12QT01
DLT12QT01
DLT12KT01
DLT12KT02
CVV12TD01
CVV12TH01
CVV12TH02
CVV12MN01
CLV12MN02
CLV12MN03
DLV12TH01
DLV12TH02
DLV12TH03
CLV12TH01
DLV12MN01
SPMNBC
SPMNTDM
SPMNDA
SPMNPG
KTPM_LT_K1
HTTT_KT_K1

Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm tổng hợp, học phần
Bảng điểm học phần
Bảng điểm học phần
Bảng điểm học phần
Bảng điểm học phần
Bảng điểm học p...
Năm học 2011 - 2012
Kiểm tra lần 2 – Học kỳ 1
STT TÊN KHOA LỚP HỌC PHẦN
1 Công tác xã hội Công tác xã hội VLVH Bảng điểm tổng hợp
2 Lịch sử Liên thông Lịch sử Bảng điểm tổng hợp
Kiểm tra lần 1 – Học kỳ 2
STT TÊN KHOA LỚP HỌC PHẦN
1 Lịch sử Liên thông Lịch sử Bảng điểm tổng hợp
2 Ngữ văn Liên thông Ngữ văn Bảng điểm tổng hợp
Kiểm tra lần 2 – Học kỳ 2
STT TÊN KHOA LỚP HỌC PHẦN
1 Công tác xã hội Công tác xã hội VLVH Bảng điểm tổng hợp
2 Lịch sử Liên thông Lịch sử Bảng điểm tổng hợp
3 Ngữ văn Liên thông Ngữ văn Bảng điểm tổng hợp
4 CNTT Kỹ thuật phần mềm LT Bảng điểm tổng hợp
5 KHGD SPMN Phú Giáo Bảng điểm tổng hợp
6 KHGD SPMN Bến Cát Bảng điểm tổng hợp
7 KHGD SPMN Dĩ An Bảng điểm tổng hợp
8 KHGD SPMN Thủ Dầu Một Bảng điểm tổng hợp
Lưu ý:
- Nhắc lần 1
Năm học 2012 - 2013
Học kỳ 1
STT TÊN KHOA LỚP HỌC PHẦN
1 Lịch sử Liên thông Lịch sử Bảng điểm tổng hợp, học phần
2 Ngữ văn Liên thông Ngữ văn Bảng điểm tổng hợp, học phần
3 Công tác xã hội CTXH_VLVH Bảng điểm tổng hợp, học phần
4 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh LT Bảng điểm tổng hợp, học phần
5 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh VB2 Bng điểm tổng hợp, học phần
6 Ngoại ngữ DVB12AV01 Bng điểm học phần
7 Ngoại ngữ DVB12AV02 Bảng điểm học phần
8 Xây dựng DLT12XD01 Bảng điểm tổng hợp, học phần
9 Điện – Điện tử DLT12DT01 Bảng điểm tổng hợp
10 Điện – Điện tử C12DT01 Bảng điểm tổng hợp
11 Điện – Điện tử D12DT01 Bảng điểm tổng hợp
12 KHTN C11SH02 Bng điểm tổng hợp
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM (File, bảng giấy)
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM (File, bảng giấy)
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM - Người đăng: daiban2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
DANH SÁCH CÁC KHOA CHƯA NỘP BẢNG ĐIỂM 9 10 2