Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án kết thúc học phần: KT đo lường & Thông tin công nghiệp

Được đăng lên bởi Trai Tim Thét Gào
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỘI ĐỒNG THI KHOA: ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: Đo lường – Điều khiển

Đáp án kết thúc học phần:
KT đo lường & Thông tin công nghiệp

Đề số: 01

Lớp: 41I

Ngày thi: 18 tháng 12 năm 2008

Câu 1(2 điểm):
Tính toán sai số gián tiếp khi thí nghiệm đo công suất tác

A

+

dụng P bằng phương pháp V-A nguồn một chiều.
Biết: Ampemét có thang đo là 5(A), số chỉ 4.7(A), cấp chính xác 0,5.
Volmét có thang đo 250(V); số chỉ 240 (V), cấp chính xác 1.
BÀI GIẢI
+ Giá trị công suất tác dụng theo phép đo là:
P=U.I =240.4,7= 1.128 (W)
+ Sai số tuyệt đối của Ampemét là:
∆I = DI γ% =5. 0,5/100 = 0,025(A)
+ Sai số tuyệt đối của Volmét là:
∆U = Du .γ% = 250.1/100 = 2,5(V)
+ Sai số tuyệt đối của phép đo công suất là:

U

Tải

∆P = ± I2∆U 2 + U 2∆I2 = ± 4,7 2.2,52 + 2402.0,0252 = ±47,75(w)
+ Sai số tương đối của phép đo công suất là:

γ% = ±

∆P
47,75
100% = ±
100% = ± 4, 233%
P
1.128

Câu 2 (2 điểm):

Ý nghĩa yêu cầu của việc đo điện trở?
* ý nghÜa (0,5 điểm)
®iÖn trë lµ mét th«ng sè rÊt quan träng cña m¹ch ®iÖn vµ c¸c hÖ thèng cung cÊp
®iÖn, tuy nhiªn phÇn lín c¸c gi¸ trÞ cña chóng thay ®æi theo nhiÖt ®é, theo ®iÒu kiÖn m«i
tr−êng. V× vËy khi l¾p r¸p, vËn hµnh c¸c m¹ch ®iÖn, khi thÝ nghiÖm, nghiÖm thu c¸c m¹ch
®iÖn, c¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, c¸c hÖ thèng tù ®éng ho¸ … ta ph¶i tiÕn hµnh ®o vµ
kiÓm tra c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë.
* Ph©n lo¹i (0,5 điểm)
§iÖn trë th«ng th−êng ®−îc ph©n ra thµnh 3 nhãm:
+ §iÖn trë nhá: lµ c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ R < 1Ω
+§iÖn trë trung b×nh: lµ c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ 1Ω ≤ R < 0.1 M Ω
+ §iÖn trë lín:lµ c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ R ≥ 0.1MΩ
* Yªu cÇu khi ®o ®iÖn trë (1 điểm)
+ Khi ®o c¸c gi¸ ®iÖn trë nhá cÇn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó lo¹i trõ ¶nh h−ëng cña ®iÖn
trë d©y nèi, ®iÖn trë tiÕp xóc, søc ®iÖn ®éng tiÕp xóc. §Ó kh¾c phôc mét phÇn, trªn c¸c
®iÖn trë mÉu ng−êi ta ph©n thµnh c¸c cùc dßng vµ cùc ¸p riªng.

V

+ Khi ®o c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë lín cÇn tr¸nh sù ¶nh h−ëng cña ®iÖn trë khèi vµ ®iÖn
trë bÒ mÆt
+ Khi ®o ®iÖn trë cña c¸c vËt cã ®é Èm cao ng−êi ta th−êng dïng nguån xoay chiÒu
®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ®iÖn ph©n.
+ Khi ®o ®iÖn trë cña c¸c vËt liÖu r¾n ta nªn dïng nguån mét chiÒu ®Ó tr¸nh sù ¶nh
h−ëng cña ®iÖn dung ký sinh
Câu 3(3 điểm):
Vẽ sơ đồ kết hợp BU; BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và phản
kháng cho lưới 3 pha cao thế.
Yêu cầu: Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha B,C công
tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có R0 tạo góc lệch pha 600, cuộn dòng ở các pha B,A.
BG:
+ Vẽ đúng biến dòng, biến áp (1 điểm)

I (U

)

+ Vẽ đúng công tơ tác dụng (1 ...
HI ĐỒNG THI KHOA: ĐIN T
B MÔN: Đo lường – Điu khin
Ngày thi: 18 tháng 12 năm 2008
Đáp án kết thúc hc phn:
KT đo lường & Thông tin công nghip
Đề s: 01 Lp: 41I
Câu 1(2 đim):
Tính toán sai s gián tiếp khi thí nghim đo công sut tác
dng
P
bng phương pháp V-A ngun mt chiu.
Biết: Ampemét có thang đo là 5(A), s ch 4.7(A), cp chính xác 0,5.
Volmét có thang đo 250(V); s ch 240 (V), cp chính xác 1.
-
+
U
A
V
Ti
BÀI GII
+ Giá tr công sut tác dng theo phép đo là:
P=U.I =240.4,7= 1.128 (W)
+ Sai s tuyt đối ca Ampemét là:
I = D
I
γ% =5. 0,5/100 = 0,025(A)
+ Sai s tuyt đối ca Volmét là:
U = D
u
.γ% = 250.1/100 = 2,5(V)
+ Sai s tuyt đối ca phép đo công sut là:
22 22 2 2 2 2
P I U U I 4,7 .2,5 240 .0,025 47,75(w)∆=± + =± + =±
+ Sai s tương đối ca phép đo công sut là:
P47,75
% 100% 100% 4,233%
P1.128
γ=± =± =±
Câu 2 (2 đim):
Ý nghĩa yêu cu ca vic đo đin tr?
* ý nghÜa (0,5 đim)
®iÖn trë lµ mét th«ng sè rÊt quan träng cña m¹ch ®iÖn vµ c¸c hÖ thèng cung cÊp
®iÖn, tuy nhiªn phÇn lín c¸c gi¸ trÞ cña chóng thay ®æi theo nhiÖt ®é, theo ®iÒu kiÖn m«i
trêng. V× vËy khi l¾p r¸p, vËn hµnh c¸c m¹ch ®iÖn, khi thÝ nghiÖm, nghiÖm thu c¸c m¹ch
®iÖn, c¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, c¸c hÖ thèng tù ®éng ho¸ … ta ph¶i tiÕn hµnh ®o vµ
kiÓm tra c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë.
* Ph©n lo¹i (0,5 đim)
§iÖn trë th«ng thêng ®îc ph©n ra thµnh 3 nhãm:
+ §iÖn trë nhá: lµ c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ R < 1
+§iÖn trë trung b×nh: lµ c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ 1 R < 0.1 M
+ §iÖn trë lín:lµ c¸c ®iÖn trë cã gi¸ trÞ R 0.1M
* Yªu cÇu khi ®o ®iÖn trë (1 đim)
+ Khi ®o c¸c gi¸ ®iÖn trë nhá cÇn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó lo¹i trõ ¶nh hëng cña ®iÖn
trë d©y nèi, ®iÖn trë tiÕp xóc, søc ®iÖn ®éng tiÕp xóc. §Ó kh¾c phôc mét phÇn, trªn c¸c
®iÖn trë mÉu ngêi ta ph©n thµnh c¸c cùc dßng vµ cùc ¸p riªng.
Đáp án kết thúc học phần: KT đo lường & Thông tin công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án kết thúc học phần: KT đo lường & Thông tin công nghiệp - Người đăng: Trai Tim Thét Gào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đáp án kết thúc học phần: KT đo lường & Thông tin công nghiệp 9 10 321