Ktl-icon-tai-lieu

Đề cơ ứng dụng dại học bk hcm

Được đăng lên bởi tan-nguyen-thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1
I. LYÙ THUYEÁT.
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi tính biến dạng cho phân tố cuûa vaät raén, hệ số poison μ có ý nghĩa:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Khi thanh chịu uốn ngang phẳng, những điểm ở lớp trung hòa thuộc trạng thái ứng suất:…….
...................................................................... vì ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Khi tính beàn thanh uoán vaø xoaén ñoàng thôøi chòu löïc khoâng gian, ñieåm nguy hieåm ôû traïng thaùi
öùng suaát: ……………………………………………………………………………………………………………… vì …………………………………………………
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Maët caét ngang hình chöõ nhaät roãng caïnh h=4b=36cm, chieàu daøy   2cm . Tính momen choáng
uoán lôùn nhaát cuûa maët caét ngang:
Wmax=…………………………………………………………………………………………….

II. BAØI TOAÙN.
Baøi 1.
Cho daàm coù maët caét ngang hình chöõ
soá hieäu N012, chòu taûi nhö hình veõõ.
2
Cho bieát: a = 40 cm , [  ]k = 9 KN/cm ; [  ]n = 12 KN/cm2.
M = 2,5qa2

3q

A
B

C

a

2a

x
P =2qa
y

Hình 1

1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
2. Haõy tính cöôøng ñoä qmax cuûa taûi troïng ñ...
Đề 1
I. LYÙ THUYEÁT.
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi tính biến dạng cho phân tố cuûa vaät raén, hệ số poison μ có ý nghĩa:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Khi thanh chịu uốn ngang phẳng, nhng điểm ở lớp trung hòa thuc trạng thái ứng suất:…….
...................................................................... vì ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Khi tính beàn thanh uoán vaø xoaén ñoàng thôøi chòu löïc khoâng gian, ñieåm nguy hieåm ôû traïng thaùi
öùng suaát: ……………………………………………………………………………………………………………… vì …………………………………………………
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Maët caét ngang hình chöõ nhaät roãng caïnh h=4b=36cm, chieàu daøy cm2
. Tính momen choáng
uoán lôùn nhaát cuûa maët caét ngang:
W
max
=…………………………………………………………………………………………….
II. BAØI TOAÙN.
Baøi 1.
Cho daàm coù maët caét ngang hình chöõ soá hieäu N
0
12, chòu taûi nhö hình veõõ.
Cho bieát: a = 40 cm , [ ]
k
= 9 KN/cm
2
; [ ]
n
= 12 KN/cm
2
.
x
y
A
C
B
a
2a
3
q
P =2
qa
M = 2,5qa
2
Hình 1
Đề cơ ứng dụng dại học bk hcm - Trang 2
Đề cơ ứng dụng dại học bk hcm - Người đăng: tan-nguyen-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cơ ứng dụng dại học bk hcm 9 10 218