Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC

Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH
GIA CÔNG TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC
1.1. Khái niệm về lập trình NC cho máy công cụ CNC
Trên các máy CNC quá trình gia công được thực hiện một cách tự động. Hệ
thống điều khiển số sẽ điều khiển quá trình gia công theo một chương trình đã lập sẵn.
Quá trình hình thành chương trình NC được hiểu như sau: Từ bản vẽ thiết kế
người lập trình có những thông tin về hình học để tính toán sắp xếp các lệnh điều
khiển theo trình tự nhất định. Đồng thời người lập trình phải cung cấp các thông tin
công nghệ để hình thành chương trình NC. Như vậy chương trình NC chứa toàn bộ các
thông tin về hình học và thông tin công nghệ của quá trình gia công.
Trên cơ sở phân tích trên ta có thể định nghĩa lập trình NC như sau: Quá trình
thiết lập các lệnh cho dụng cụ cắt trên cơ sở bản vẽ chi tiết và các thông tin công nghệ
rồi chuyển các thông tin này sang bộ phận mang dữ liệu được mã hoá và sắp xếp theo
dạng mà máy có thể hiểu được gọi là lập trình.
1.2. Vị trí của chương trình NC trong sản xuất
Vị trí của chương trình NC trong chuẩn bị sản xuất
Trong quá trình chuẩn bị sản xuất, chương trình NC có một vị trí quan trong
được thể hiện bằng sơ đồ sau:

Thiết kế

Chuẩn bị công nghệ

Máy công cụ CNC

Lập trình NC

Chương trình NC

Hình 5.1 – Vị trí của chương trình NC trong chuẩn bị sản xuất

Lý Ngọc Quyết

1

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

1.2.1.

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC

Vị trí của chương trình NC trong hệ thống CIM

Hình 5.2 – Vị trí của chương trình NC trong hệ thống CIM
CIM = Computer integrated Manufacturing
CIM = (Hệ thống sản xuất với sự tích hợp của máy tính).

Lý Ngọc Quyết

2

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC

1.2.2. Sơ đồ khối của chương trình NC
Các thông số hình học

Các thông số công nghệ

- Biên dạng của chi tiết g/c
- Các phần tử tạo dáng
- Các lỗ và hệ lỗ
- Các cung tròn, rãnh thoát

Câu

Các thông tin đường

N

G

X

Y

Lưu chương trình
vào băng đột lỗ

- Các thông số về dao
- Vận tốc cắt
- Lượng chạy dao
- Số vòng quay trục chính

Các thông tin công nghệ
Z

I

J

K

Tạo tệp tin và tải
chương trình qua máy

F

S

Máy công cụ NC
Máy công cụ CNC
Hình 5.3 – Sơ đồ khối của chương trình NC (Theo DIN 66025)

3

M

Nhập chương trình
vào máy

Điều khiển NC
Điều khiển CNC

Lý Ngọc Quyết

T

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC

1.3. Quỹ đạo gia công
Khi gia công dao và chi tiết chuyển động tương đối với nhau. Tuy nhiên khi lập
trình...
TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN Đ CƯƠNG BÀI GING CÔNG NGH CNC
Lý Ngc Quyết
1
Chương 1: NHNG KHÁI NIM CƠ BN V LP TRÌNH
GIA CÔNG TRÊN MÁY CÔNG C CNC
1.1. Khái nim v lp trình NC cho máy công c CNC
Trên các máy CNC quá trình gia công được thc hin mt cách t đng. H
thng điu khin s s điu khin quá trình gia công theo mt chương trình đã lp sn.
Quá trình hình thành chương trình NC được hiu như sau: T bn v thiết kế
người lp trình nhng thông tin v hình hc đ tính toán sp xếp các lnh điu
khin theo trình t nht đnh. Đng thi người lp trình phi cung cp các thông tin
công ngh đ hình thành chương trình NC. Như vy chương trình NC cha toàn b các
thông tin v hình hc và thông tin công ngh ca quá trình gia công.
Trên cơ s phân tích trên ta th đnh nghĩa lp trình NC như sau: Quá trình
thiết lp các lnh cho dng c ct trên cơ s bn v chi tiết và các thông tin công ngh
ri chuyn các thông tin này sang b phn mang d liu được hoá và sp xếp theo
dng mà máy có th hiu được gi là lp trình.
1.2. V trí ca chương trình NC trong sn xut
V trí ca chương trình NC trong chun b sn xut
Trong quá trình chun b sn xut, chương trình NC mt v trí quan trong
được th hin bng sơ đ sau:
Hình 5.1 – V trí ca chương trình NC trong chun b sn xut
Thi
ết kế
Chu
n b công ngh
L
p tr
NC
Chương tr
ình NC
Máy công c
CNC
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CNC 9 10 739